Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det stärker de befintliga bestämmelserna om användning av farliga ämnen, t.ex. bly, kvicksilver och kadmium, i elektrisk och elektronisk utrustning för att skydda människors hälsa och miljön, i synnerhet genom att möjliggöra miljövänlig återvinning och behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning.

VIKTIGA PUNKTER

Den omarbetade lagstiftningen uppdaterar direktiv 2002/95/EG, som begränsar användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning genom att bland annat utöka begränsningarna av användningen av farliga ämnen till att gälla för mer elektrisk och elektronisk utrustning.

Tillämpningsområde

Undantag

Begränsningarna gäller inte för ett antal objekt, t.ex. vapen, rymdutrustning och storskaliga stationära industriverktyg (t.ex. tryckpressar, fräs- och borrmaskiner) eller fasta installationer (t.ex. elektriska generatorer). Solcellspaneler är också undantagna.

Genom direktiv (EU) 2017/2102 ändras direktiv 2011/65/EU i syfte att lösa ett antal problem och undvika oavsiktliga konsekvenser av lagstiftningen till följd av det öppna tillämpningsområde som infördes 2011.

Orgelpipor och vissa mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg utesluts från tillämpningsområdet.

Direktivet syftar också till att främja den cirkulära ekonomin genom att häva förbudet mot transaktioner på sekundärmarknaden (som inbegriper reparation, byte av reservdelar, renovering och återanvändning samt anpassning i efterhand) för elektrisk eller elektronisk utrustning som inte omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2002/95/EG och som inte överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 2011/65/EU.

Återanvända reservdelar som återvunnits från elektrisk och elektronisk utrustning kan undantas förutsatt att återanvändningen sker i slutna kretslopp företag emellan och kan underkastas granskning samt att konsumenten får veta att återanvändning av delar ägt rum.

Undantag

Skyldigheter

Anpassning och översyn

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 21 juli 2011. Genom direktiv 2011/65/EU omarbetades och ersattes direktiv 2002/95/EG (med senare ändringar), som måste införlivas i EU-ländernas lagstiftning senast 2004. De nya reglerna i direktiv 2011/65/EU måste träda i kraft i EU-länderna senast 2013.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådet direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (omarbetning) (EUT L 174, 1.7.2011, s 88).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2011/65/EU har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 18.10.2018