Att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar i EU

Europeiska unionens befintliga lagstiftning om förpackningsavfall innehåller inte några särskilda åtgärder beträffande tunna plastbärkassar. Sådana kan ha en skadlig inverkan på miljön och förbrukningen av dem behöver minskas.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar

SAMMANFATTNING

Europeiska unionens befintliga lagstiftning om förpackningsavfall innehåller inte några särskilda åtgärder beträffande tunna plastbärkassar. Sådana kan ha en skadlig inverkan på miljön och förbrukningen av dem behöver minskas.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet ändras direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall. Där fastställs metoder och mål för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar, däribland att ålägga avgifter eller sätta upp nationella mål för maximal förbrukning.

VIKTIGA PUNKTER

EU-länderna måste vidta åtgärder för att minska förbrukningen av tunna* plastbärkassar. Det kan innefatta nationella minskningsmål, begränsningar av användningen av kassarna eller finansiella åtgärder, som att ta ut avgift för dem.

Åtgärderna måste utgöras av en eller båda av följande:

Mycket tunna* plastbärkassar kan undantas från båda åtgärderna ovan.

Från och med den 27 maj 2018 måste EU-länderna rapportera sin årsförbrukning av tunna plastbärkassar till Europeiska kommissionen.

Kommissionen kommer fram till maj 2017 att arbeta fram detaljer om märkningar eller identifieringsmärken för biologiskt nedbrytbara och komposterbara plastbärkassar. Dessa ska användas senast 18 månader efter att de antagits.

EU:s regeringar och kommissionen ska uppmana till informations- och upplysningskampanjer för allmänheten, i synnerhet under de 12 månaderna från och med den 27 november 2016.

VIKTIGA BEGREPP

* Tunn plastbärkasse: har en väggtjocklek under 50 mikrometer.

* Mycket tunn plastbärkasse: har en väggtjocklek under 15 mikrometer och används av hygieniska skäl eller som primär förpackning för livsmedel som säljs i lösvikt, när detta bidrar till att förhindra matsvinn.

BAKGRUND

Tunna plastbärkassar är en framträdande källa till nedskräpning, skadar miljön och är ett ineffektivt utnyttjande av resurser. Vissa EU-länder har lyckats att avsevärt minska sin förbrukning: i de sju länderna med de bästa resultaten är förbrukningsnivåerna bara en femtedel av genomsnittet i EU.

Se mer information om förpackningar och förpackningsavfall på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv (EU) 2015/720

26.5.2015

27.11.2016

EUT L 115, 6.5.2015, s. 11-15

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10-23). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 24.09.2015