På väg mot en koldioxidsnål ekonomi år 2050

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (COM(2011) 112 final) — Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

HUVUDPUNKTER

Europeiska kommissionens analys visar att det mest kostnadseffektiva sättet att nå det övergripande målet är att minska de inhemska utsläppen med 40 % respektive 60 % för 2030 och 2040 från 1990 års nivå.

Alla sektorer måste bidra till övergången till låga koldioxidutsläpp och i färdplanen för 2050 anges vad de olika sektorerna ska bidra med:

För att dessa mål ska uppnås krävs stora offentliga och privata investeringar under de kommande fyra decennierna. I meddelandet anges en uppskattning om ytterligare investeringar för hela EU på cirka 270 miljarder euro årligen, eller 1,5 % av EU:s BNP.

Men det finns stora fördelar att uppnå, förutom att hantera klimatförändringarna och använda resurserna mer effektivt. Åtgärdspaketet skulle kunna

BAKGRUND

För att hålla den globala klimatförändringen under 2 oC, vilket är det internationellt överenskomna målet för att förhindra de katastrofala konsekvenserna av den globala uppvärmningen, har EU som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 80–95 % till 2050 jämfört med 1990 års nivåer.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt till Regionkommittén – Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 (COM(2011) 112 final, 8.3.2011)

Senast ändrat 03.08.2016