Europeiska satellitövervakningsprogrammet (Copernicus): klimataspekter

Copernicus är ett civilt program där satellitteknik används för att övervaka jorden. Det ger tillförlitlig och uppdaterad information om tillståndet för vår miljö, genom att det regelbundet spårar förändringar i atmosfären, haven och landmassorna. Uppgifterna är ovärderliga för att bekämpa klimatförändringarna, men även för så skilda sektorer som turism och människors hälsa.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 377/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av Copernicusprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 911/2010.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Den ger en rättslig ram för Copernicusprogrammet för 2014-2020, genom att fastställa verksamhetsregler och upprätta huvudmål. Att övervaka klimatförändringar är ett av de sex områden som Copernicus tjänster är särskilt utformade för. De andra är övervakning av land, hav och atmosfär, räddningsinsatser samt en säkerhetstjänst.

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 1 januari 2014.

BAKGRUND

De uppgifter som Copernicus tillhandahåller används av politiska beslutsfattare och offentliga myndigheter för att ta fram miljölagstiftning och miljöpolitik och reagera på naturkatastrofer och humanitära kriser. Resultaten är fritt tillgängliga, vilket öppnar dörren för affärstillfällen ihop med europeiska företag, i synnerhet små och medelstora.

Mer information finns här:

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 377/2014

1.1.2014

-

EUT L 122, 24.4.2014, s. 44-66

Senast ändrat 23.04.2015