Minska konstgjorda växthusgaser (fluorerade gaser)

Förordningen är utformad för att mildra klimatförändringarna och skydda miljön genom att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser (F-gaser). Den syftar till att minska dessa med två tredjedelar av dagens nivåer fram till 2030.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006.

SAMMANFATTNING

Förordningen är utformad för att mildra klimatförändringarna och skydda miljön genom att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser (F-gaser). Den syftar till att minska dessa med två tredjedelar av dagens nivåer fram till 2030.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen innehåller bestämmelser om inneslutning, användning, återvinning och destruktion av F-gaser. Den förbjuder försäljning av vissa produkter som innehåller F-gaser.

Den omfattar fluorkolväten (HFC)*, perfluorkarboner (PFC)* och svavelhexafluorid (SF6)*.

Den sätter en övergripande årlig gräns för klimatpåverkan från fluorkolväten. Denna kommer att minskas gradvis mellan 2015 och 2030.

VIKTIGA PUNKTER

Förordningen innehåller följande krav:

Kommissionen kommer att rapportera om effekterna av förordningen senast den 31 december 2022.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 1 januari 2015.

BAKGRUND

F-gaser är konstgjorda växthusgaser med en global uppvärmningseffekt upp till 23 000 gånger högre än koldioxid. De står för 2 % av EU:s utsläpp av växthusgaser. F-gaser ersätts ofta av klimatvänligare alternativ.

VIKTIGA BEGREPP

* Fluorkolväten (HFC) används som kylmedel, rengöringsmedel och skumbildande medel (såsom brandsläckare).

* Perfluorkarboner (PFC) används för att tillverka halvledare och som rengöringslösningsmedel och skumbildande medel.

* Svavelhexafluorid (SF6) används i högspänningsbrytare och magnesiumproduktion.

Mer information finns på sidorna om kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 517/2014

9.6.2014

-

EUT L 150, 20.5.2014, s. 195-230.

Senast ändrat 23.07.2015