NER300-programmet - mer teknik med låga koldioxidutsläpp i EU

NER300* är ett av världens största finansieringsprogram för innovativa demonstrationsprojekt för låga koldioxidutsläpp. Det ger stöd till miljösäkra system för avskiljning och lagring av koldioxid samt utveckling av tekniker för förnybar energi som kan användas på kommersiell nivå inom EU.

RÄTTSAKT

Kommissionens beslut 2010/670/EU av den 3 november 2010 om kriterier och åtgärder för finansiering av kommersiella demonstrationsprojekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk lagring av CO2 samt demonstrationsprojekt för innovativa tekniker för förnybar energi inom ramen för det system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen som infördes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 290, 6.11.2010, s. 39-48).

Kommissionens beslut (EU) 2015/191 av den 5 februari 2015 om ändring av beslut 2010/670/EU vad gäller förlängning av vissa tidsfrister som anges i artikel 9 och artikel 11.1 i det beslutet (EUT L 31, 7.2.2015, s. 31-32).

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

I beslutet fastställs regler och villkor för när EU finansierar kommersiella demonstrationsprojekt för avskiljning och geologisk lagring av koldioxid (CO2) (även kallat ”CCS”) samt provning av tekniker för förnybar energi (RES).

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Från den 5 november 2010.

VIKTIGA BEGREPP

Projektet har fått namnet ”NER300” eftersom det har finansierats genom försäljning av 300 miljoner utsläppsrätter (rättigheter att släppa ut ett ton koldioxid) från reserven för nya deltagare som finns i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Genom projektet ges bidrag till anläggningar med RES-teknik och CCS.

BAKGRUND

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om NER300.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Kommissionens beslut 2010/670/EU

3.11.2010

-

EUT L 290, 6.11.2010, s. 39-48

Kommissionens beslut (EU) 2015/191

5.2.2015

-

EUT L 31, 7.2.2015, s. 31-32

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens genomförandebeslut av den 31.1.2014 om ändring av kommissionens genomförandebeslut C(2012) 9432 för att ändra beviljandebeslutet inom första ansökningsomgången för NER 300-finansieringsprogrammet, C(2014) 383 final

Kommissionens genomförandebeslut av den 8.7.2014, Beviljandebeslut inom andra ansökningsomgången för finansieringsprogrammet NER300, C(2014) 4493 final

Senast ändrat 26.03.2015