FN:s klimatförhandlingar: Kyotoprotokollet – första åtagandeperioden

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets beslut 2002/358/EG om EU:s godkännande av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Det utgör EU:s rättsliga godkännande av Kyotoprotokollet – ett avtal enligt Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) – och en bekräftelse på att EU och de 15 länderna som var medlemmar vid den tidpunkt då lagstiftningen antogs (EU-15) skulle fullgöra de åtaganden som de gjorde till en minskning på 8 % av sina utsläpp av växthusgaser jämfört med 1990 års nivåer för EU som helhet.

VIKTIGA PUNKTER

BAKGRUND

Kyotoprotokollet var fram till klimatkonferensen i Paris i december 2015 världens enda rättsligt bindande avtal för att minska utsläppen av växthusgaser. Det antogs i december 1997 och innehåller löften från deltagande industriländer att minska sina totala utsläpp av sex växthusgaser (koldioxid, metan, kväveoxid, fluorkolväten, perfluorkarboner och svavelhexafluorid) med i genomsnitt 5 % under den första åtagandeperioden (2008–2012) jämfört med 1990 års nivåer.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det trädde i kraft den 2 maj 2002.

BAKGRUND

Kyotoprotokollets första åtagandeperiod (2008–12) på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2002/358/EG av den 25 april 2002 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta (EGT L 130, 15.5.2002, s. 1–3)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut (EU) 2015/1339 av den 13 juli 2015 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Dohaändringen av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta (EUT L 207, 4.8.2015, s. 1–5)

Senast ändrat 08.02.2016