Att föra de europeiska små och medelstora företagens entreprenörskap framåt – Cosmeprogrammet

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1287/2013 – program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme) (2014–20)

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen upprättas ett program för Europeiska unionen (EU) som syftar till att öka stödet till små och medelstora företag genom att förbättra omständigheterna för att företagande ska kunna blomstra.

VIKTIGA PUNKTER

Bättre företagsvillkor

Främjande av konkurrenskraft

En kultur av entreprenörskap

Finansiering

Programmet har en budget på 2,3 miljarder euro för 7 år och pågår under åren 2014–2020. Det kommer att administreras av genomförandeorganet för små och medelstora företag.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 23 december 2013.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 33).

Senast ändrat 01.03.2018