Fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för exponering för joniserande strålning (från 2018)

Denna lag fastställer grundläggande säkerhetsnormer för att skydda personal, allmänheten, patienter och andra från hälsofarorna med exponering för joniserande strålning.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning, och om upphävande av direktiven 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 2003/122/Euratom.

SAMMANFATTNING

Under normala förhållanden är doserna av joniserande strålning mycket låga och ger inga negativa effekter som kan iakttas kliniskt. Men på längre sikt kan de ge upphov till hälsoproblem, särskilt cancer. Därför behövs ett enhetligt gränsvärde för skydd i hela EU, samtidigt som regeringarna ska tillåtas att ställa högre grundläggande säkerhetsnormer om de så vill.

Direktivet ersätter fem tidigare rättsakter som innehöll inkonsekvenser, inte återgav vetenskapliga framsteg fullt ut eller inte helt omfattade naturliga strålkällor och miljöskydd. I direktivet anges hur man ska garantera säkerheten och tryggheten för radioaktivt material och den obligatoriska information som ska lämnas i händelse av exponering i nödsituationer.

De normer som direktivet innehåller baseras på rekommendationer från Internationella strålskyddskommissionen (ICRP).

Direktivet är tillämpligt på alla planerade och befintliga exponeringssituationer samt på exponering i nödsituationer som medför risk för exponering för joniserande strålning. Det är i synnerhet tillämpligt på följande:

Lagstiftningen fastställer allmänna principer för strålskydd och ger dosrestriktioner för exponering i arbetet, exponering av allmänheten och medicinsk exponering en mer framträdande roll. I en bilaga förtecknas de referensnivåer som föreslagits av ICRP för befintliga exponeringssituationer och exponering i nödsituationer. Särskilda bestämmelser fastställs för att skydda gravida och ammande anställda samt lärlingar och studerande.

Särskilda krav gäller för exponering för strålning av medicinska skäl. Här ska exponeringen ge en tillräcklig sammantagen nytta för en persons hälsa och för samhället i stort, vilket ställs mot de men som exponeringen kan orsaka personen. Patienter ska få information om hälsorisker och fördelar, och all medicinsk exponering ska ske under en kvalificerad läkares kliniska ansvar.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets direktiv 2013/59/Euratom

-

-

EUT L 13, 17.1.2014

Senast ändrat den 07.04.2014