Offentlig upphandling – tydliga grundregler angivna

I direktivet fastställs regler för användningen av offentliga kontrakt för tillhandahållandet av byggentreprenader, varor eller tjänster från företag eller privatpersoner, samt de undantag som får tillämpas.

SAMMANFATTNING

I lagstiftningen specificeras att när nationella myndigheter använder offentlig upphandling för att få in anbud för byggentreprenader, varor eller tjänster måste de behandla alla ansökande likvärdigt och inte diskriminera någon. De måste också ha insyn i sin hantering.

Tröskelvärden

De regler som gäller för offentliga kontrakt måste följas när de berörda summorna ligger ovanför följande tak:

Kommissionen bedömer dessa tröskelvärden vartannat år för att avgöra om de ska ändras i enlighet med EU:s internationella skyldigheter.

Kriterier

Kontraktet tilldelas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som konstateras, i synnerhet sett till bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Med detta kriterium tar man hänsyn till sådana faktorer som övergripande kostnadseffektivitet, kvalitet, miljöaspekter och sociala aspekter samt handels- och leveransvillkor.

Innovation och små företag

Genom lagstiftningen införs ett nytt förfarande för att främja utvecklingen av innovativa produkter, tjänster eller byggentreprenader. För att göra det lättare för små företag att delta, uppmuntrar de nya reglerna offentliga myndigheter att dela upp stora kontrakt i enskilda delar.

Garantier

EU-länderna måste se till att ekonomiska aktörer och deras underleverantörer överensstämmer med alla tillämpliga europeiska och nationella miljö-, social- och arbetsrättsliga krav, kollektivavtal och eventuella relevanta internationella skyldigheter.

Lagstiftningen skärper bestämmelserna för onormalt låga anbud, särskilt för att förhindra att arbetstagares rättigheter missbrukas.

Undantag

Det finns inga krav i lagstiftningen på att EU:s statliga myndigheter ska lägga ut tjänster på entreprenad som de önskar tillhandahålla själva. Den nationella lagstiftningen om social trygghet påverkas inte heller.

Vatten-, energi-, transport- och postsektorerna är undantagna från direktivet. Dessa regleras istället av direktiv 2014/25/EU.

Dessutom kan en del sektorer, som elektronisk kommunikation, forskning och utveckling samt försvar och säkerhet, undantas under vissa omständigheter.

BAKGRUND

Meddelande från kommissionen Vägledning från Europeiska kommissionen om användningen av reglerna om offentlig upphandling i nödsituationen i samband med covid-19-krisen

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65–242)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243–374)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1–64)

Senast ändrat 04.05.2020