Grossistmarknaderna för el och gas – EU:s tillsynsregler

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1227/2011 – integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen upprättas en ram för övervakning av grossistmarknaderna för energi. Syftet är att förhindra missbruk som insiderhandel* och marknadspåverkan*.

VIKTIGA PUNKTER

Genom förordningen stärks rollen för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer). Acer ska bl.a.

övervaka handelsverksamhet på grossistmarknaden för energi, vilket byrån gör genom att upprätta ett europeiskt register för marknadsaktörer, som bygger på information från nationella myndigheter,

skicka in en årlig verksamhetsrapport till Europeiska kommissionen, vilken kan innehålla följande:

Rekommendationer för hur marknadsbestämmelserna kan genomföras bättre och förbättra insynen och integriteten.

Utvärdering av huruvida minimikraven för organiserade marknader kan öka insynen.

Marknadspåverkan

Genom förordningen och inrättandet av Acer ska man förhindra fall av marknadspåverkan som

utförande av falska order,

spridning av falsk information,

att ge företag som ger prisbedömningar eller marknadsrapporter falsk information för att vilseleda de marknadsaktörer som agerar på grundval av sådan information,

att ge sken av att tillgången på produktionskapacitet för el eller tillgången på överföringskapacitet* eller naturgas är en annan än den kapacitet som verkligen är tekniskt tillgänglig; sådan information kan komma att påverka prisnivåerna för el och gas.

Deltagare

Marknadsdeltagare ska

registrera sig hos en nationell tillsynsmyndighet,

ge Acer och den nationella tillsynsmyndigheten information, så att båda organen kan övervaka handelsverksamhet,

i god tid offentliggöra insiderinformation* som t.ex. om anläggningarnas kapacitet och hur de används för att producera, lagra, förbruka eller överföra el, naturgas eller flytande naturgas (LNG).

Sanktioner

EU-länderna ska tillämpa sanktioner om bestämmelserna i denna förordning inte efterlevs. Sanktionerna ska vara proportionerliga och återspegla

allvarlighetsgraden för överträdelsen,

skadan som orsakats kunderna,

de eventuella vinster som hade kunnat uppnås med insiderinformationen* eller marknadspåverkan.

VIKTIGA BEGREPP

* Grossistmarknader för energi: Dessa är marknader på vilka energileverantörer (t.ex. elföretag), investeringsbanker och stora energianvändare (t.ex. stålverk) handlar med energi.

* Insiderhandel: när en enskild person försöker dra nytta av handel med en viss produkt genom information som ännu inte har offentliggjorts (insiderinformation). Andra handlare missgynnas utan denna information.

* Marknadspåverkan: att avsiktligen störa den rättvisa verksamheten på en marknad. Detta kan innebära att man t.ex. ger falska eller missvisande information om tillgång eller efterfrågan för en viss produkt, vilket i sin tur påverkar priset.

* Produktionskapacitet för el: kapaciteten att producera elenergi.

* Överföringskapacitet: Kapaciteten för en fast infrastruktur, t.ex. kraftledningar, när det gäller transport av el.

* Insiderinformation: information som ännu inte har offentliggjorts om en produkt. Om informationen skulle offentliggöras, skulle priset på produkten i fråga kunna påverkas.

BAKGRUND

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från och med den 28 december 2011.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1–16)

Senast ändrat 26.10.2015