Att åstadkomma säker och hållbar energi med ett överkomligt pris - energiunionspaketet

Europeiska unionens energisystem är utsatt för globala utmaningar, och det kräver att EU-länderna förenas och samarbetar för att konsumenterna ska kunna få energi som är säker, hållbar och har ett överkomligt pris.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken: En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik (COM(2015) 80 final av den 25 februari 2015)

SAMMANFATTNING

Europeiska unionens energisystem är utsatt för globala utmaningar, och det kräver att EU-länderna förenas och samarbetar för att konsumenterna ska kunna få energi som är säker, hållbar och har ett överkomligt pris.

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet beskrivs strategin bakom det paket om en energiunion som EU har föreslagit. Eftersom energin i EU regleras på nationell nivå, är syftet med energiunionen att omvandla EU:s energisystem - som just nu består av regelverken i 28 länder - till ett enda EU-regelverk.

VIKTIGA PUNKTER

I meddelandet fastläggs fem huvudsakliga aspekter, som utgör grund för energiunionens strategi att införa större säkerhet, hållbarhet och konkurrenskraft.

Försörjningstrygghet

För att säkra försörjningstryggheten behöver EU

Minskning av utsläpp

EU:s energimål fram till 2030 innefattar en minskning på 40 % av utsläppen av växthusgaser jämfört med 1990 års nivåer. Dessa åtgärder behövs för att uppnå detta:

En fullt integrerad inre marknad

Att uppnå en fullt integrerad inre energimarknad i EU ska uppnås genom

Energieffektivitet

EU är övertygat om att en lägre energiförbrukning minskar både energiimporterna och utsläppen och ökar bevarandet av inhemska energiresurser. I meddelandet betonas särskilt behovet av fler investeringar och mer medvetenhet om vilken potential som finns i energibesparingar inom bygg- och transportsektorerna.

Forskning och innovation

EU emotser genombrott inom den koldioxidsnåla tekniken. Dessa ska uppnås genom att samordna forskning och finansiera projekt i samarbete med den privata sektorn.

Se mer information om energiunionen på Europeiska kommissionens webbplats.

Senast ändrat 26.08.2015