Övergång till konkurrenskraftig, hållbar och trygg energi för Europa

Europeiska unionen (EU) har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med mellan 80-95 % jämfört med 1990 års nivåer innan år 2050. Den har en tydlig agenda fram till 2020 och tar nu en ny riktning för sina ambitioner om minskade koldioxidutsläpp för de följande tre årtiondena för att skapa säkerhet för investerare, regeringar och medborgare.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Energifärdplan för 2050 (KOM(2011) 885 slutlig, 15.12.2011).

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med mellan 80-95 % jämfört med 1990 års nivåer innan år 2050. Den har en tydlig agenda fram till 2020 och tar nu en ny riktning för sina ambitioner om minskade koldioxidutsläpp för de följande tre årtiondena för att skapa säkerhet för investerare, regeringar och medborgare.

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

Energifärdplanen undersöker olika scenarier för att uppnå en konkurrenskraftig ekonomi med låga koldioxidutsläpp fram till 2050, samtidigt som den säkerställer en trygg energiförsörjning. Den visar att målen för minskade koldioxidutsläpp är genomförbara oavsett vilket scenario som väljs.

VIKTIGA PUNKTER

För att genomföra det nya energisystemet identifierar färdplanen följande faktorer:

BAKGRUND

EU:s energisystem måste förändras på grund av klimat, säkerhet och ekonomi. Det tar lång tid för energiinvesteringar att ge resultat. De beslut som fattas idag formar redan energisystem för 2050, allteftersom åldrande infrastruktur börjar bytas ut och nya energiformer utvecklas. I denna omvandling behöver offentliga och privata investerare en tydlig uppfattning om vilken riktning EU tar.

Se även Europeiska kommissionens webbsidor om energistrategi och energifärdplan för 2050.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Energi 2020 - En strategi för hållbar och trygg energiförsörjning på en konkurrensutsatt marknad (KOM(2010) 639 slutlig, 10.11.2010).

Senast ändrat 30.07.2015