Erasmus+ – gränsöverskridande EU-partnerskap för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1288/2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Erasmus+ syftar till att

VIKTIGA PUNKTER

Behörighet

Erasmus+ är öppet för alla EU-länder, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, samt länderna som har ansökt om medlemskap i EU och eventuella ansökande länder. Partnerländer, främst de som omfattas av EU:s grannskapspolitik, kommer att vara berättigade till studie- eller praktikmöjligheter. Även ungdomsverksamhet räknas in.

Genomförande och deltagande

Insatserna under Erasmus+ är indelade i decentraliserade (sköts av varje lands nationella programkontor) eller centraliserade som sköts av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) i Bryssel.

Budget

Den tilldelade, övergripande budgeten är 14 775 miljarder euro under perioden 2014–2020.

Den delas upp enligt följande:

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2014.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1288/2013 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1475 av den 2 oktober 2018 om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordning (EU) nr 1288/2013, förordning (EU) nr 1293/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (EUT L 250, 4.10.2018, s. 1).

Senast ändrat 25.06.2014