Allmänna riktlinjer för EU-länderna

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets rekommendation (EU) 2015/1184 – allmänna riktlinjer för EU-ländernas och EU:s ekonomiska politik som helhet

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONEN?

I enlighet med artikel 121 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utfärdar rådet allmänna riktlinjer för EU:s ekonomi. Dessa är riktlinjer för makroekonomisk och strukturell politik som syftar till att samordna EU-ländernas ekonomiska politik för att uppnå gemensamma mål.

Tillsammans med riktlinjerna för EU-ländernas sysselsättningspolitik, som offentliggörs varje år i en separat artikel (artikel 148 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt), utgör dessa de integrerade riktlinjerna för genomförandet av Europa 2020-strategin.

VIKTIGA PUNKTER

Under den finansiella och ekonomiska krisen 2008 blev betydande brister inom EU uppenbara och förstärktes. Krisen visade också tydligt hur nära sammanlänkade EU-ländernas ekonomier är. De senaste riktlinjerna från 2015 syftar till att

Rådet rekommenderar att EU-länderna, och där så är lämpligt EU som helhet, tar hänsyn till följande riktlinjer i sin ekonomiska politik:

RÄTTSAKT

Rådets rekommendation (EU) 2015/1184 av den 14 juli 2015 om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och Europeiska unionens ekonomiska politik (EUT L 192, 18.7.2015, s. 27–31)

Senast ändrat 25.02.2016