Förbättrade kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

EU-förordning nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel stöder jordbrukarna och konsumenterna genom att förbättra, anpassa och utveckla ordningarna för att identifiera EU:s kvalitetsprodukter och kvalitetslivsmedel.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel.

SAMMANFATTNING

EU-förordning nr 1151/2012 syftar till att förbättra EU:s kvalitetspolitik för jordbruksprodukter genom att öka samstämmigheten inom de olika kvalitetsordningarna. Förordningen innehåller åtgärder för att stödja jordbruks- och bearbetningsverksamhet samt jordbrukssystem för högkvalitativa produkter, i enlighet med EU:s politiska mål för landsbygdsutveckling. Förordningen omfattar dock inte spritdrycker, aromatiserade viner eller vinprodukter.

Förordningens huvudsakliga innehåll:

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1151/2012

4.1.2013Vissa bestämmelser ska tillämpas från och med den 4.1.2016.

-

EUT L 343, 14.12.2012

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel samt om ändring av förordningarna (EG) nr 999/2001, (EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) nr 1/2005, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 834/2007, (EG) nr 1099/2009, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012 och (EU) nr [….]/2013 och direktiven 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG och 2009/128/EG(förordningen om offentlig kontroll). [COM(2013)265 slutlig av den 6.5.2013 - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 05.02.2014