Alternativ tvistlösning vid konsumenttvister

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 8 juli 2013. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 9 juli 2015.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Näringsidkare: en person eller ett företag som säljer en produkt eller tjänst.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning) (EUT L 165, 18.6.2013, s. 63–79).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (”förordningen om konsumentskyddssamarbete”) (EUT L 364, 9.12.2004, s. 1–11).

Fortlöpande korrigeringar av förordning (EG) nr 2006/2004 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG av den 23 april 2009 om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (EUT L 110, 1.5.2009, s. 30–36).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område (medlingsdirektivet) (EUT 136, 24.5.2008, s. 3–8).

Senast ändrat 17.10.2016