Säkerställande av säkerheten hos explosiva varor för icke-militärt bruk

Europeiska unionens lagstiftning för explosiva varor för civilt bruk har tre huvudmål. Dessa är att i) upprätta en gemensam EU-marknad för handel med explosiva varor för civilt bruk, ii) harmonisera säkerhetskraven på en hög skyddsnivå, iii) inrätta ett administrativt system för att övervaka överföring av explosiva varor eller ammunition.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (omarbetning).

SAMMANFATTNING

Europeiska unionens lagstiftning för explosiva varor för civilt bruk har tre huvudmål. Dessa är att i) upprätta en gemensam EU-marknad för handel med explosiva varor för civilt bruk, ii) harmonisera säkerhetskraven på en hög skyddsnivå, iii) inrätta ett administrativt system för att övervaka överföring av explosiva varor eller ammunition.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet fastställer reglerna för utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk inom EU. Direktivet gäller inte för följande:

VIKTIGA PUNKTER

I direktivet fastställs tillverkarnas, importörernas och distributörernas skyldigheter vid handel med explosiva varor för civilt bruk.

I direktivet

NÄR TRÄDER DIREKTIVET I KRAFT?

Direktivet träder i kraft den 20 april 2016. Det ersätter direktiv 93/15/EEG från och med den 20 april 2016.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2014/28/EU

18.4.2014

19.4.2016

EUT L 96, 29.3.2014, s. 1-44

Senast ändrat 12.02.2015