Regeln om stöd av mindre betydelse – undantag från anmälningsskyldigheten för små stödbelopp

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse i samband med statligt stöd

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen innehåller regler om små belopp av statligt stöd (s.k. stöd av mindre betydelse) som undantas från kontrollen av statligt stöd, eftersom det inte anses ha någon inverkan på konkurrensen och handeln på EU:s inre marknad.

Stöd av mindre betydelse innebär små belopp av statligt stöd till företag som EU-länderna inte behöver anmäla till Europeiska kommissionen. Högsta stödbelopp är 200 000 euro per företag under en treårsperiod.

VIKTIGA PUNKTER

Statlig finansiering som uppfyller kriterierna i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) utgör statligt stöd och ska anmälas till kommissionen i enlighet med artikel 108.3 i EUF-fördraget. Rådet får emellertid fastställa vilka kategorier av stödåtgärder som är undantagna från denna anmälningsskyldighet och kommissionen får anta förordningar avseende dessa kategorier av statligt stöd. Stöd av mindre betydelse kan utgöra en sådan kategori och omfattas därför inte av anmälningsförfarandet.

År 2006 antog kommissionen en förordning om stöd av mindre betydelse (förordning (EG) nr 1998/2006) som gällde under perioden 2007–2013. Genom denna förordning fördubblades taket för det stöd som ska undantas, från 100 000 euro per företag under en treårsperiod till 200 000 euro. Vid denna ökning togs inte bara hänsyn till EU:s inflationsutveckling och bruttonationalprodukt fram till 2006, utan även till hur dessa faktorer sannolikt skulle utvecklas mellan 2007 och 2013. På grund av finanskrisen blev den reella inflationen betydligt lägre än vad som förväntades 2006. Av den anledningen var en ytterligare höjning av taket inte motiverad.

I den nuvarande förordningen (EU) nr 1407/2013, som reviderar och ersätter förordning (EG) nr 1998/2006, har behandlingen av mindre stödåtgärder ytterligare förenklats. Framför allt företag i finansiella svårigheter undantas inte längre från förordningens omfattning och dessa kommer därför att tillåtas ta emot stöd av mindre betydelse.

Dessutom har definitionen av vad som menas med ett ”företag” förenklats och förtydligats. Utförligare uppgifter om detta finns i artikel 2.2 i förordningen.

Dessutom får även subventionerade lån på upp till 1 miljon euro dra fördel av förordningen om stöd av mindre betydelse, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Mer information om detta finns i artikel 4 i förordningen.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2014. Den ska tillämpas till den 31 december 2020.

BAKGRUND

Efter utbrottet av covid-19 och införandet av åtgärder för att hantera krisens följdverkningar antog Europeiska kommissionen följande:

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1).

Senast ändrat 02.06.2020