EU:s handelsavtal med Colombia, Peru och Ecuador

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2012/735/EU om undertecknande av handelsavtalet mellan EU och EU-länderna och Colombia och Peru

Handelsavtal mellan EU och EU-länderna och Colombia och Peru

Beslut (EU) 2016/2369 om undertecknande och provisorisk tillämpning av anslutningsprotokollet till handelsavtalet mellan EU och EU-länderna och Colombia och Peru, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet

Protokoll om anslutning till handelsavtalet mellan EU och EU-länderna och Colombia och Peru, för att beakta Ecuadors anslutning

VILKET SYFTE HAR BESLUTEN OCH HANDELSAVTALET?

VIKTIGA PUNKTER

Fördelar med handelsavtalet för partner

Mänskliga rättigheter och hållbar utveckling

I handelsavtalet identifieras respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen som väsentliga drag. Handelsavtalet innehåller också inslag för att främja hållbar utveckling genom införandet av internationella konventioner om arbetsrätt och miljöskydd. Medborgargrupper är involverade i att kontrollera dessa åtaganden.

Genomförande av handelsavtalet

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTEN FÖR?

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Värdekedja: en uppsättning affärsverksamheter som skapar värde för ett företags kunder. Vid varje punkt i denna verksamhetskedja får produkten ett visst värde tack vare en tillkommande insats eller process.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2012/735/EU av den 31 maj 2012 om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan (EUT L 354, 21.12.2012, s. 1).

Handelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan (EUT L 354, 21.12.2012, s. 3).

Meddelande om provisorisk tillämpning mellan Europeiska unionen och Peru av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan (EUT L 56, 28.2.2013, s. 1).

Rådets beslut (EU) 2016/2369 av den 11 november 2016 om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av anslutningsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet (EUT L 356, 24.12.2016, s. 1).

Protokoll om anslutning till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, för att beakta Ecuadors anslutning (EUT L 356, 24.12.2016, s. 3).

Meddelande om provisorisk tillämpning mellan Europeiska unionen och Republiken Ecuador av protokollet om anslutning till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, för att beakta Ecuadors anslutning (EUT L 358, 29.12.2016, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Tredje årsrapporten om tillämpningen av frihandelsavtalet mellan EU och Colombia–Peru (COM(2017) 585 final, 10.10.2017).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Den andra årliga rapporten om tillämpningen av frihandelsavtalet mellan EU och Colombia–Peru (COM(2016) 58 final, 10.2.2016).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Årlig rapport om tillämpningen av frihandelsavtalet mellan EU och Colombia–Peru (COM(2014) 718 final, 4.12.2014).

Senast ändrat 16.10.2017(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).