Jordbruket inom EU – finansiering, förvaltning och övervakning av regler

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen, som utgör en av de grundläggande akterna för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP), fastställs regler för finansiering, förvaltning och övervakning inom ramen för de två viktigaste jordbruksfonderna.

Förordningen har ändrats vid ett flertal tillfällen, senast genom förordning (EU) 2017/2393.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Genom förordningen fastställs regler om följande:

Fonder genom vilka den gemensamma jordbrukspolitiken finansieras

Förvaltningsstruktur

Ekonomisk förvaltning

I förordningen anges regler för den ekonomiska förvaltningen av båda fonderna, däribland beträffande följande:

Bokföringsmässig kontroll

Kontroller

Sanktioner

I förordningen föreskrivs att EU-länderna, utöver utebliven utbetalning eller indragning av en utbetalning, måste införa administrativa sanktioner mot stödmottagare som inte uppfyller kraven, skyldigheterna eller åtagandena för stödberättigande.

Tvärvillkor

Alla direktstöd, vissa landsbygdsutvecklingsutbetalningar och vissa vinutbetalningar är kopplade till uppfyllandet av ett antal lagstadgade minimikrav avseende

Systemet för jordbruksrådgivning

I syfte att ge stödmottagare råd om markskötsel och jordbruksdrift måste EU-länderna upprätta ett system för jordbruksrådgivning.

Systemet omfattar ett antal delar, bland annat

Gemensamma regler

Genom förordningen fastställs även ett antal gemensamma regler avseende områden såsom

Covid-19-pandemin

Till följd av covid-19-pandemins utbrott har EU-länderna enligt förordning (EU) 2020/531 möjlighet att betala ut ännu högre förskott till stödmottagare för år 2020. Syftet är att kompensera för eventuella dröjsmål i stödutbetalningarna på grund av de efterföljande extrema administrativa svårigheter som har förhalat kontrollerna.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2014.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1306/2013 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/760 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för förvaltningen av import- och exporttullkvoter som omfattas av licenser och om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller ställande av säkerheter vid förvaltningen av tullkvoter (EUT L 185, 12.6.2020, s. 1).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/761 av den 17 december 2019 om tillämpningsföreskrifter för förordningarna (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1308/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 vad gäller systemet för förvaltning av tullkvoter genom licenser (EUT L 185, 12.6.2020, s. 24).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/531 av den 16 april 2020 om undantag när det gäller året 2020 från artikel 75.1 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller nivån av förskottsutbetalningar av direktstöd och åtgärder för landsbygdsutveckling med avseende på jordbruksarealer och djurhållning, och från artikel 75.2 första stycket i den förordningen vad gäller direktstöd (EUT L 119, 17.4.2020, s. 1).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 av den 6 augusti 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet (EUT L 255, 28.8.2014, s. 59).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor (EUT L 227, 31.7.2014, s. 69).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor (EUT L 181, 20.6.2014, s. 48).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 906/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utgifter för offentlig intervention (EUT L 255, 28.8.2014, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron (EUT L 255, 28.8.2014, s. 18).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 906/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utgifter för offentlig intervention (EUT L 255, 28.8.2014, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron (EUT L 255, 28.8.2014, s. 18).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 14.08.2020