Olaglig handel med vilda djur och växter – EU:s handlingsplan

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande från kommissionen (COM(2016) 87 final) – EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

VIKTIGA PUNKTER

Handlingsplanen omfattar 32 åtgärder som EU ska vidta under perioden 2016–2020. Åtgärderna ska genomföras i alla 28 EU-länder. Handlingsplanen bygger på följande tre prioriteringar:

BAKGRUND

Den olagliga handeln med vilda djur och växter är en av världens mest lönsamma typer av organiserad brottslighet, med allvarliga effekter på den biologiska mångfalden och negativa konsekvenser för rättsstaten på grund av de nära kopplingarna till korruption. Den olagliga handeln spelar en allt viktigare roll när det gäller finansiering av miliser eller terroristgrupper.

EU är både destinationsmarknad och transitregion för olaglig handel. Vissa olagliga produkter kommer också från EU. Mot denna bakgrund spelar EU en viktig roll när det gäller att ta itu med detta problem.

Mer information hittar du i EU:s strategi för att bekämpa den olagliga handeln med vilda djur och växter på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (COM(2016) 87 final av den 26 februari 2016)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Analys och bevisning till stöd för EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter som åtföljer dokumentet Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (COM(2016) 38 final av den 26 februari 2016)

Att stärka samarbetet med företagssektorer mot olaglig handel med vilda djur och växter – slutlig rapport. Rapport för Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö, 13 november 2015.

Senast ändrat 02.05.2016