Den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna inom EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1308/2013 – en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Den samlade marknadsordningen har följande huvudinslag:

Marknadsintervention

I förordningen fastställs regler avseende

Genom förordningen revideras de befintliga systemen för offentlig intervention och stöd till privat lagring så att de blir effektivare och mer lyhörda. Detta sker exempelvis genom tekniska anpassningar för nötkött och mejeriprodukter och vissa ostar med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning.

Undantagsåtgärder

Leveranskontroller

Andra åtgärder

Den årliga budgeten för system som främjar frukt- och mjölkkonsumtionen i skolorna har ökat (från 90 till 150 miljoner euro).

Producent- och branschorganisationer

Genom förordningen främjas inrättandet av producentorganisationer i syfte att stärka deras inflytande över livsmedelskedjan. Förordningen har ändrats och kompletterats genom

Handel med länder utanför EU

Import och export av vissa produkter kan kräva en licens.

Importtullar i den gemensamma tulltaxan tillämpas på jordbruksprodukter, även om särskilda regler fastställs för vissa produkter (t.ex. hampa, humle, vin och socker för raffinering). Dessutom kan kommissionen fastställa importtullkvoter, dvs. särskilda begränsningar för den volym av varor som får importeras med nedsatt tullsats.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2014.

BAKGRUND

Förordningen om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter är en av flera i ett paket av jordbruksreformåtgärder. I paketet ingår också förordningar om

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1308/2013 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 av den 13 december 2017 om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och (EU) nr 652/2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial (EUT L 350, 29.12.2017, s. 15)

Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 14 juni 2017. Verband Sozialer Wettbewerb eV mot TofuTown.com GmbH. Begäran om förhandsavgörande från Landgericht Trier. Hänvisning till ett förhandsavgörande – en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter – förordning (EU) nr 1308/2013 – artikel 78 och bilaga VII, del III – beslut 2010/791/EU – definitioner, beteckningar och varubeteckningar – ”mjölk” och ”mjölkprodukter” – beteckningar som används för att främja och marknadsföra helt och hållet växtbaserade produkter. Mål C-422/16

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 av den 13 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller påföljder som ska tillämpas på dessa sektorer och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 (EUT L 138, 25.5.2017, s. 4)

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/892 av den 13 mars 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (EUT L 138, 25.5.2017, s. 57)

Se den konsoliderade versionen.

Rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (EUT L 346, 20.12.2013, s. 12)

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549)

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 18.09.2018