Regler för EU:s direktstöd för jordbrukare

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1307/2013 – regler för direktstöd för jordbrukare inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs reglerna för direktstöd för jordbrukare enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP). Direktstöden ges på villkor att jordbrukarna uppfyller strikta villkor avseende människors och djurs hälsa och välfärd, växtskydd och miljö. Dessa villkor kallas tvärvillkor.

Genom förordningen upphävs förordning (EG) nr 73/2009 som innehöll de tidigare reglerna för direktstöd för jordbrukare, vilka ändrades när den gemensamma jordbrukspolitiken reformerades 2013. Den upphäver också rådets förordning (EG) nr 637/2008 som gällde bomullssektorn.

I december 2017 antog EU förordning (EU) 2017/2393 som ändrar förordning (EU) nr 1307/2013 samt annan lagstiftning med koppling till den gemensamma jordbrukspolitiken (förordningarna (EU) nr 1305/2013 om inrättande av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, (EU) nr 1306/2013 som fastställer regler för finansiering, förvaltning och övervakning av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, (EU) nr 1308/2013 om en samlad ordning för EU:s jordbruksmarknader och (EU) nr 652/2014 om förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa och djurskydd).

VIKTIGA PUNKTER

Direktstöd till jordbrukare betalas genom stödordningar i alla EU-länder.

EU-länderna måste avsätta en viss del av tilldelningen enligt den gemensamma jordbrukspolitiken till följande obligatoriska stödordningar:

Det finns också ett antal frivilliga stödordningar. EU-länderna kan välja att

Den 1 januari 2018 trädde de nya reglerna i förordning (EU) 2017/2393 i kraft. De omfattar följande:

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordning (EU) nr 1307/2013 har gällt sedan den 1 januari 2015. Reglerna som infördes genom förordning (EU) 2017/2393 har gällt sedan den 1 januari 2018.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1307/2013 har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1310/2013 av den 17 december 2013 om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller deras tillämpning under år 2014 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 865).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 15.06.2018