EU:s agenda för bättre lagstiftning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande COM(2015) 215 final – EU:s agenda för bättre lagstiftning

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I detta meddelande lägger kommissionen fram ett reformpaket för att förbättra EU:s lagar och lagstiftning, för att se till att lagar och bestämmelser grundas på tillförlitliga uppgifter, är utformade på ett bra sätt samt ger konkreta och hållbara resultat för EU:s invånare.

VIKTIGA PUNKTER

Paketet bygger på befintliga förfaranden och processer för att förbättra EU:s lagar och lagstiftning, däribland konsekvensbedömningar, utvärderingar, offentliga samråd och programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit).

I paketet föreskrivs i synnerhet följande:

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén ”Bättre lagstiftning för bättre resultat – en EU-agenda” (COM(2015) 215 final, 19.5.2015).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Genomförandet av agendan för bättre lagstiftning: Bättre lösningar för bättre resultat (COM(2017) 651 final, 24.10.2017).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar – Overview of the Union’s efforts to simplify and to reduce regulatory burdens, som åtföljer dokumentet Meddelande – Genomförandet av agendan för bättre lagstiftning: Bättre lösningar för bättre resultat (ej översatt till svenska) (SWD(2017) 675 final, 24.10.2017).

Senast ändrat 28.09.2015