Europeiska datatillsynsmannens arbetsordning

Sedan 2004 har Europeiska datatillsynsmannen vuxit från att vara en liten enhet bestående av två medarbetare och ett sekretariat till att omfatta över 50 anställda. Efter omorganisationen 2010 antogs arbetsordningen 2012, vilket markerar övergången till en ny tidsperiod.

RÄTTSAKT

Europeiska datatillsynsmannens beslut 2013/504/EU av den 17 december 2012 om antagande av dess arbetsordning.

SAMMANFATTNING

Europeiska datatillsynsmannen är en oberoende tillsynsmyndighet som ska garantera att personuppgifter och personlig integritet respekteras av Europeiska unionens (EU:s) institutioner och organ. Datatillsynsmannens befogenheter fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Europeiska datatillsynsmannen har tre olika centrala uppgifter:

Europeiska datatillsynsmannen antog sin arbetsordning 2012. Denna bekräftar många av de principer som fastställts i förordning (EG) nr 45/2001, men anger även specifika bestämmelser för interna beslutsprocesser, tillsynsmannens och styrelsens roller, sekretariatets organisation och arbete, planering, intern administration och institutionens öppenhet och insyn.

Bakgrund

Sedan Europeiska datatillsynsmannen inrättades 2004 har stora förändringar skett inom lagstiftning, ekonomi och teknik. Lissabonfördraget har bekräftat att uppgiftsskydd är en allmän princip i EU:s lagstiftning, och ett antal domslut från Europeiska unionens domstol har understrukit vikten av att personlig integritet och uppgiftsskydd är en del av EU:s beslutsprocess.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2013/504/EU

18.12.2012

EUT L 273, 15.10.2013

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EUT L 8, 12.1.2001).

Senast ändrat den 27.06.2014