52007PC0423(01)

Förslag till Rådets beslut om undertecknande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse /* KOM/2007/0423 slutlig */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 18.7.2007

KOM(2007) 423 slutlig

2007/0140 (CNS)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om undertecknande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse

(framlagda av kommissionen)

MOTIVERING

1. POLITISK OCH RÄTTSLIG BAKGRUND

Vikten av en dialog i viseringsfrågor, för Bosnien och Hercegovina liksom för de övriga länderna på västra Balkan, bekräftades på nytt i slutsatserna från toppmötet i Thessaloniki den 21 juni 2003 mellan EU och länderna på västra Balkan, då även det europeiska perspektivet för dessa länder bekräftades. När det gäller viseringsfrågorna bekräftades genom Thessalonikiagendan att perspektivet av en liberalisering av viseringsbestämmelserna är ett långsiktigt mål som är knutet till de berörda länderna framsteg när det gäller att genomföra genomgripande reformer för att bl.a. stärka rättstatsprincipen, bekämpa organiserad brottslighet, korruption och olaglig migration samt förstärka sin administrativa kapacitet i fråga om gränskontroll och dokumentsäkerhet.

Mot bakgrund av landets europeiska perspektiv har myndigheterna i Bosnien och Hercegovina koncentrerat sig på möjligheten att få till stånd en förenkling av utfärdandet av viseringar för kortare vistelse för sina medborgare, som en omedelbar övergångsåtgärd på vägen mot att häva viseringstvånget vilket förblir är ett mål på medellång sikt.

För Europeiska gemenskapen utgör avtalen om förenklade viseringsförfaranden ett nytt instrument inom ramen för EU:s politik för visering för kortare vistelse: I Haagprogrammet uppmanas rådet och kommissionen att i syfte att utveckla ett gemensamt tillvägagångssätt undersöka ”huruvida det, när det gäller EG:s återtagandepolitik, skulle vara lämpligt att i enskilda fall underlätta utfärdandet av korttidsviseringar till medborgare i tredjeland, när det är möjligt och på ömsesidig grund, som en del av ett verkligt partnerskap i de yttre förbindelserna som även omfattar frågor om migration”. EU utvecklade och använde detta instrument för första gången i sina förbindelser med Ryssland och Ukraina.

I december 2005 enades medlemsstaterna på Coreper-nivå om ett gemensamt tillvägagångssätt för utvecklingen av EU:s politik för förenklade viseringsförfaranden och fastställde de viktigaste faktorer som måste beaktas när det beslutas om att inleda förhandlingar om förenklade viseringsförfaranden med tredjeländer.

Efter det att rådet den 13 november 2006 gett kommissionen sitt bemyndigande inleddes den 20 december 2006 förhandlingar i Bryssel med Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse, parallellt med de fortsatta förhandlingarna om ett återtagandeavtal. Ytterligare två förhandlingsomgångar ägde rum den 30 januari 2007 och den 10 april 2007 i Bryssel, parallellt med förhandlingar om ett återtagandeavtal mellan EG och Bosnien och Hercegovina. Dessutom har förberedelser för formella förhandlingar ägt rum emellanåt i samband med informella expertmöten.

De slutliga texterna till avtalet om förenklade viseringsförfaranden och till återtagandeavtalet paraferades på teknisk nivå vid den sista formella förhandlingsomgången den 10 april 2007. En paraferingsceremoni på politisk nivå ägde rum i Zagreb den 13 april 2007.

Europeiska kommissionen har redan förhandlat fram ett avtal om förenklade viseringsförfaranden med två tredjeländer (Ryssland och Ukraina). Erfarenheterna från tidigare förhandlingar har varit till nytta under förhandlingarna med Bosnien och Hercegovina.

Medlemsstaterna har regelbundet informerats och konsulterats i rådets arbetsgrupper och kommittéer under alla stadier av förhandlingarna.

För gemenskapens del är den rättsliga grunden för avtalet artikel 62.2 b jämförd med artikel 300 i EG-fördraget.

De bifogade förslagen utgör de rättsliga instrumenten för undertecknande och ingående av avtalet. Rådet kommer att fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet. Formellt samråd med Europaparlamentet måste ske i fråga om ingående av avtalet i enlighet med artikel 300.3 i EG-fördraget.

I förslaget till beslut om ingående av avtalet fastställs den nödvändiga interna ordningen för den praktiska tillämpningen av avtalet Det anges bland annat att Europeiska kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, ska företräda gemenskapen i den gemensamma kommitté som inrättas genom artikel 12 i avtalet.

Enligt artikel 12.4 får den gemensamma kommittén själv anta sin arbetsordning. Gemenskapens ståndpunkt i detta avseende ska enligt artikeln fastställas av kommissionen i samråd med en särskild kommitté som utses av rådet.

Bosnien och Hercegovina har undantagit EU-medborgare[1] från viseringstvånget. I artikel 1.2 i utkastet till avtal om förenklade viseringsförfaranden anges att om Bosnien och Hercegovina återinför viseringskravet för EU-medborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som, på ömsesidig grund, beviljas medborgare i Bosnien och Hercegovina enligt avtalet att automatiskt tillämpas på EU-medborgare.

2. RESULTAT AV FÖRHANDLINGARNA

Kommissionen anser att de mål som rådet fastställde i sina förhandlingsdirektiv har uppnåtts och att utkastet till ett avtal om förenklade viseringsförfaranden kan godtas av gemenskapen.

Det slutliga innehållet i avtalet kan sammanfattas på följande sätt:

- Ett beslut huruvida en visering kommer att utfärdas eller inte måste i princip fattas inom 10 kalenderdagar för samtliga viseringssökande. Denna period får förlängas till 30 kalenderdagar när ytterligare prövning är nödvändig. I brådskande fall får tidsfristen för att fatta beslut förkortas till tre arbetsdagar eller mindre.

- Avgiften för handläggning av viseringsansökningar från medborgare i Bosnien och Hercegovina blir 35 euro. Denna avgift kommer att tillämpas på alla viseringssökande från Bosnien och Hercegovina och gäller både enstaka viseringar och viseringar för flera inresor. Dessutom är vissa personkategorier helt befriade från kravet att erlägga viseringsavgift, nämligen nära anhöriga, tjänstemän som reser i tjänsten, domare och åklagare, studerande, funktionshindrade, journalister, företrädare för religiösa samfund, företrädare för det civila samhället, utövare av fria yrken, tågpersonal, chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter, pensionärer, barn under sex år, personer som reser av humanitära skäl samt personer som deltar i utbytesprogram på kultur- och utbildningsområdet eller i idrotts- eller kulturevenemang.

- Kraven på vilka dokument som ska uppvisas för resan har förenklats för vissa personkategorier: nära anhöriga, affärsmän, medlemmar i officiella delegationer, studerande, deltagare i vetenskapliga och kulturella evenemang samt idrottsevenemang, journalister, personer som besöker militära och civila begravningsplatser, företrädare för traditionella religiösa samfund, företrädare för det civila samhället, utövare av fria yrken, chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter, personer som reser av medicinska skäl samt turister som deltar i organiserade resor. För dessa personkategorier kan endast de dokument som anges i avtalet krävas för att motivera syftet med resan. Det krävs inte någon annan motivering, inbjudan eller validering som föreskrivs i medlemsstaternas lagstiftning.

- Vidare omfattas följande personkategorier av förenklade kriterier för utfärdande av viseringar för flera inresor:

a) Domare och åklagare, permanenta medlemmar i officiella delegationer samt makar och barn vilka besöker medborgare i Bosnien och Hercegovina som är lagligen bosatta i medlemsstaterna: en visering som är giltig upp till fem år (eller kortare tid, begränsad till den period som deras mandat eller uppehållstillstånd gäller).

b) Deltagare i vetenskapliga, kulturella och officiella utbytesprogram och idrottsevenemang, journalister, affärsmän, företrädare för religiösa samfund, företrädare för det civila samhället, utövare av fria yrken, yrkeschaufförer, tågpersonal, studerande samt personer som reser av medicinska skäl, förutsatt att de under de senaste två åren i stor utsträckning har använt sig av en ettårig visering för flera inresor och att skälen för att begära en visering för flera inresor fortfarande är giltiga: viseringar som är giltiga i minst två år och högst fem år.

- Medborgare i Bosnien och Hercegovina som är innehavare av giltiga diplomatpass är undantagna från viseringskravet för kortare vistelser.

- För medborgare i Bosnien och Hercegovina som är innehavare av giltiga tjänstepass fortsätter de bilaterala avtal som har undertecknats före den 1 januari 2007 att gälla under en period av fem år. Systemet med tjänstepass bör utvärderas senast fyra år efter det att avtalet har trätt i kraft enligt en deklaration som fogats till avtalet.

- Ett protokoll har antagits enligt vilket medlemsstater, som ännu inte fullt ut tillämpar Schengenregelverket, unilateralt får erkänna Schengenviseringar och uppehållstillstånd som utfärdats för medborgare i Bosnien och Hercegovina för transitering genom deras territorium i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG av den 14 juni 2006[2]. En hänvisning till den framtida ändringen av beslut nr 895/2006/EG så att det omfattar Bulgarien och Rumänien har tillagts.

- En förklaring från Europeiska gemenskapen om viseringssökandes tillgång till information och harmonisering av informationsförfarandena för utfärdande av viseringar för kortare vistelse bifogas avtalet.

- Som svar på Bosnien och Hercegovinas specifika önskemål har förklaringar från Europeiska gemenskapen om förenklade förfaranden för familjemedlemmar (som inte omfattas av de rättsligt bindande bestämmelserna i avtalet) och för sökande med ärligt uppsåt fogats till avtalet.

För alla frågor som inte omfattas av avtalet fortsätter de normala Schengenreglerna eller nationell lagstiftning att gälla, t.ex. när det gäller vägran att utfärda visering, erkännande av resedokument, bevis för att det finns tillräckliga medel för uppehälle, möjligheten att i situationer då det råder tvivel kalla sökanden till en personlig intervju i enskilda fall, men också den redan befintliga flexibiliteten för resenärer med ärligt uppsåt.

Danmarks, Förenade kungarikets och Irlands särskilda situation avspeglas i ingressen och i två gemensamma förklaringar som bifogas avtalet. Norges och Islands nära anknytning till genomförandet, tillämpningen och vidareutvecklingen av Schengenregelverket kommer likaledes till uttryck i en gemensam förklaring som bifogas avtalet.

Eftersom de båda avtalen om förenklade viseringsförfaranden och återtagande hänger nära samman bör de undertecknas, ingås och träda i kraft samtidigt.

3. SLUTSATSER

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommissionen att rådet

- beslutar att avtalet undertecknas på gemenskapens vägnar och bemyndigar rådets ordförande att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på gemenskapens vägnar,

- efter samråd med Europaparlamentet godkänner det bifogade avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse.

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om undertecknande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i och ii jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag[3],

av följande skäl:

(1) Genom sitt beslut av den 13 november 2006 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla fram ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse.

(2) Förhandlingarna om avtalet inleddes den 20 december 2006 och avslutades den 10 april 2007.

(3) Avtalet, som paraferades på teknisk nivå i Bryssel den 10 april 2007 och på politisk nivå i Zagreb den 13 april 2007, bör undertecknas, med förbehåll för att det kan komma att ingås vid en senare tidpunkt.

(4) I enlighet med protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar deltar Förenade kungariket och Irland inte i antagandet av detta beslut, som därför varken är bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket och Irland.

(5) I enlighet med det protokoll om Danmarks ställning som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som därför varken är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Med förbehåll för att avtalet kan komma att ingås vid en senare tidpunkt bemyndigas rådets ordförande att utse den person eller de personer som ska ha rätt att på Europeiska gemenskapens vägnar underteckna avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse samt dithörande dokument bestående av avtalstexten, ett protokoll och förklaringar.

Utfärdat i Bryssel den … … 2007.

På rådets vägnar

Ordförande

2007/0140 (CNS)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i och ii jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag[4],

med beaktande av Europaparlamentets yttrande[5], och

av följande skäl:

(1) Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse.

(2) Avtalet undertecknades den … 2007 på Europeiska gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det kan komma att ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med rådets beslut ...../...../EG av den [..........].

(3) Avtalet bör godkännas.

(4) Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för förvaltningen av avtalet som själv får anta sin arbetsordning. Det är lämpligt att införa ett förenklat förfarande för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt i denna fråga.

(5) I enlighet med protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar deltar Förenade kungariket och Irland inte i antagandet av detta beslut, som därför varken är bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket och Irland.

(6) I enlighet med det protokoll om Danmarks ställning som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som därför varken är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 14.1 i avtalet[6].

Artikel 3

Kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, ska företräda gemenskapen i den gemensamma expertkommitté som inrättas genom artikel 12 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma expertkommittén i fråga om antagandet av dess arbetsordning, i enlighet med artikel 12.4 i avtalet, ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning .

Utfärdat i Bryssel den … … 2007.

På rådets vägnar

Ordförande

Bilaga

AVTAL

mellan

Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina

om förenklat utfärdande av viseringar

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”,

och

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA,

nedan kallade ”parterna”,

som önskar underlätta de mellanfolkliga kontakterna, som ett första konkret steg mot en viseringsfri reseordning och som en viktig förutsättning för en stabil utveckling av ekonomiska, humanitära, kulturella, vetenskapliga och andra band, genom att förenkla utfärdandet av viseringar till medborgare i Bosnien och Hercegovina,

som erinrar sig att EU-medborgare sedan den 21 juli 2005 är befriade från viseringskravet när de reser till Bosnien och Hercegovina för en period av högst 90 dagar eller transiterar genom Bosnien och Hercegovinas territorium,

som erkänner att om Bosnien och Hercegovina återinför kravet på visering för EU-medborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas medborgare i Bosnien och Hercegovina enligt detta avtal, automatiskt, på ömsesidig basis, att tillämpas på EU-medborgare,

som är medvetna om att denna förenkling av viseringsförfarandena inte bör leda till olaglig invandring och som särskilt uppmärksammar säkerhet och återtagande,

som beaktar protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland,

som beaktar protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Konungariket Danmark,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1 - Syfte och tillämpningsområde

1. Syftet med detta avtal är att förenkla utfärdandet av viseringar för vistelser på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod för medborgare i Bosnien och Hercegovina.

2. Om Bosnien och Hercegovina återinför kravet på visering för EU-medborgare eller vissa kategorier av EU-medborgare, kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas medborgare i Bosnien och Hercegovina enligt detta avtal, automatiskt, på ömsesidig basis, att tillämpas på EU-medborgare.

Artikel 2 - Generalklausul

1. De förenklade viseringsförfaranden som föreskrivs i detta avtal ska endast vara tillämpliga på medborgare i Bosnien och Hercegovina i den mån dessa inte är undantagna från viseringskravet genom gemenskapens eller medlemsstaternas lagar och andra författningar, detta avtal eller andra internationella avtal.

2. Den nationella lagstiftningen i Bosnien och Hercegovina eller i medlemsstaterna eller gemenskapslagstiftningen ska vara tillämplig på frågor som inte omfattas av detta avtal, såsom vägran att utfärda visering, erkännande av resedokument, bevis för att det finns tillräckliga medel för uppehället samt avvisnings- och utvisningsåtgärder.

Artikel 3 - Definitioner

I detta avtal avses med

a) medlemsstat : en medlemsstat i Europeiska unionen, med undantag av Konungariket Danmark, Irland samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland,

b) medborgare i Europeiska unionen : en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i a,

c) medborgare i Bosnien och Hercegovina: en person som innehar bosnisk-hercegovinskt medborgarskap,

d) visering : ett tillstånd som har utfärdats av en medlemsstat eller ett beslut som har fattats av en medlemsstat och som krävs för

- inresa för en planerad vistelse i den medlemsstaten eller i flera medlemsstater för en tid av sammanlagt högst 90 dagar,

- inresa för transitering genom den medlemsstatens eller flera medlemsstaters territorium,

e) lagligen bosatt: en medborgare i Bosnien och Hercegovina som på grundval av gemenskapens lagstiftning eller nationell lagstiftning fått tillstånd eller har rätt att vistas längre tid än 90 dagar inom en medlemsstats territorium.

Artikel 4 – Dokument som styrker syftet med resan

1. För följande kategorier av medborgare i Bosnien och Hercegovina ska följande dokument vara tillräckliga för att motivera syftet med resan till den andra partens territorium:

a) För medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Bosnien och Hercegovina, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer:

- En skrivelse avfattad av en behörig myndighet i Bosnien och Hercegovina som bekräftar att den sökande är medlem av dess delegation och reser till medlemsstaternas territorium att delta i ovannämnda evenemang, tillsammans med en kopia av den officiella inbjudan.

b) För affärsmän och företrädare för näringslivsorganisationer:

- En skriftlig inbjudan, som godkänts av den utländska handelskammaren i Bosnien och Hercegovina, från en som värd agerande juridisk person eller företag, organisation eller ett kontor eller en filial till dessa, statliga och lokala myndigheter i medlemsstaterna eller en kommitté som anordnar handels- och industriutställningar, konferenser och symposier vilka hålls inom medlemsstaternas territorier.

c) För företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram:

- En skriftlig inbjudan från värdorganisationen, en bekräftelse på att personen företräder organisationen i det civila samhället samt ett intyg på inrättandet av organisationen i fråga från relevant register, som utfärdats av en statlig myndighet i enlighet med nationell lagstiftning.

d) För chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Bosnien och Hercegovina.

- En skriftlig inbjudan från den utländska handelskammaren i Bosnien och Hercegovina med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

e) För medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier.

- En skriftlig inbjudan från det behöriga järnvägsföretaget i Bosnien och Hercegovina med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

f) För journalister:

- Ett intyg eller annat dokument som utfärdats av en yrkesorganisation som styrker att den berörda personen är en kvalificerad journalist och ett dokument utfärdat av dennes arbetsgivare som anger att syftet med resan är att utföra journalistiskt arbete.

g) För personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra:

- En skriftlig inbjudan från värdorganisationen att delta i dessa verksamheter.

h) För elever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram och annan skolrelaterad verksamhet:

- En skriftlig inbjudan eller ett intyg om inskrivning från det universitet, den akademi, det institut, den högskola eller skola som agerar som värd, eller studentkort eller intyg för de kurser som ska bevistas.

i) För deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal:

- En skriftlig inbjudan från värdorganisationen: behöriga myndigheter, nationella idrottsförbund eller nationella olympiska kommittéer i medlemsstaterna.

j) För deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter:

- En skriftlig inbjudan från förvaltningschefen eller borgmästaren i dessa orter.

k) För nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – vilka besöker medborgare i Bosnien och Hercegovina som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium:

- En skriftlig inbjudan från värdpersonen.

l) För personer som reser av medicinska skäl och för nödvändig medföljande personal:

- Ett officiellt dokument från den medicinska inrättningen som bekräftar att det finns ett behov av läkarvård vid den inrättningen och av medföljande personal samt bevis för tillräckliga ekonomiska medel att betala läkarvården.

m) För personer som deltar i begravningsceremonier:

- Ett officiellt dokument som bekräftar dödsfallet samt en bekräftelse på den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

n) För företrädare för de traditionella religiösa samfunden i Bosnien och Hercegovina som besöker utflyttade personer från Bosnien och Hercegovina inom medlemsstaternas territorium:

- En skriftlig inbjudan från ledaren för det religiösa samfundet i Bosnien och Hercegovina med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

o) För utövare av de fria yrkena som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorium:

- En skriftlig inbjudan från värdorganisationen som bekräftar att personen i fråga deltar i evenemanget.

p) För besök på militära och civila begravningsplatser:

- Ett officiellt dokument som bekräftar att graven finns och underhålls samt den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

q) För turister:

- Ett intyg eller en voucher, som bekräftar att en organiserad resa bokats, från en resebyrå eller en researrangör, som ackrediterats av medlemsstaterna inom ramen för det lokala konsulära samarbetet.

2. Den skriftliga inbjudan som avses i punkt 1 ska innehålla följande uppgifter:

a) För den inbjudna personen: för- och efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, identitetshandlingens nummer, resans tidpunkt och syfte, antal inresor och, i förekommande fall, namn på maka och barn som medföljer den inbjudna personen.

b) För den person som utfärdar inbjudan – för- och efternamn samt adress eller

c) för den juridiska person, det företag eller den organisation som utfärdar inbjudan – fullständiga namn- och adressuppgifter och

- om inbjudan har utfärdats av en organisation: namn på och befattning för den person som undertecknat inbjudan,

- om den person som utfärdar inbjudan är en juridisk person eller ett företag eller ett kontor eller en filial till dessa, som etablerats inom en medlemsstats territorium: registreringsnummer i enlighet med vad som krävs i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

3. För de kategorier av personer som anges i punkt 1 ska alla typer av viseringar utfärdas i enlighet med det förenklade förfarandet utan krav på annan motivering, inbjudan eller validering gällande resans syfte som föreskrivs i medlemsstaternas lagstiftning.

Artikel 5 – Utfärdande av viseringar för flera inresor

1. Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till fem år för följande kategorier av personer:

a) Domare och åklagare i Bosnien och Hercegovina om dessa inte är undantagna från viseringskravet genom detta avtal, när de utövar sina ämbeten, med en giltighetstid som inskränker sig till deras ämbetsperiod om denna är kortare än fem år.

b) Permanenta medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Bosnien och Hercegovina, regelbundet ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer:

c) Nära anhöriga – makar, barn (även adopterade) och föräldrar (även förmyndare) – vilka besöker medborgare i Bosnien och Hercegovina som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium med en giltighetstid som inskränker sig till giltighetstiden för dessa medborgares uppehållstillstånd.

2. Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till ett år för följande kategorier av personer, förutsatt att dessa under det föregående året har erhållit minst en visering, som de har använt i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium och att det finns skäl för att ansöka om en visering för flera inresor:

a) Medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Bosnien och Hercegovina, regelbundet ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

b) Affärsmän och företrädare för näringslivsorganisationer som regelbundet reser till medlemsstaterna.

c) Chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Bosnien och Hercegovina.

d) Medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier.

e) Journalister.

f) Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra, och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

g) Studerande och forskarstuderande som regelbundet reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram.

h) Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

i) Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

j) Personer som reser av medicinska skäl och nödvändig medföljande personal.

k) Företrädare för de traditionella religiösa samfunden i Bosnien och Hercegovina som besöker utflyttade personer från Bosnien och Hercegovina inom medlemsstaternas territorium, och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

l) Företrädare för organisationer i det civila samhället som regelbundet reser till medlemsstaterna i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram.

m) Utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

3. Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på minst två år och högst fem år till de kategorier av personer som anges i punkt 2 i denna artikel, förutsatt att dessa under de senaste två åren har använt ettåriga viseringar för flera inresor i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium och att skälen för att ansöka om en visering för flera inresor fortfarande är giltiga.

4. Den sammanlagda vistelsen på medlemsstaternas territorium för de personer som avses i punkterna 1–3 får inte överstiga 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 6 - Avgifter för handläggning av viseringsansökningar

1. Avgiften för handläggning av viseringsansökningar från medborgare i Bosnien och Hercegovina ska vara 35 euro.

Detta belopp får omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4.

Om Bosnien och Hercegovina återinför viseringskravet för EU-medborgare får den viseringsavgift som tas ut av Bosnien och Hercegovina inte vara högre än 35 euro eller, om avgiften omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4, det belopp som överenskommits.

2. Avgifter för handläggning av viseringsansökningar får inte tas ut för följande kategorier av personer:

a) För nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – till medborgare i Bosnien och Hercegovina som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium:

b) Medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Bosnien och Hercegovina, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

c) Domare och åklagare från Bosnien och Hercegovina, om dessa inte är undantagna från viseringskravet genom detta avtal.

d) Elever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

e) Barn under sex år.

f) Funktionshindrade personer och, vid behov, personer som medföljer dem.

g) Personer som har uppvisat dokument vilka styrker att de måste företa sin resa av humanitära skäl, vilket inbegriper brådskande medicinsk behandling varvid också en medföljande person ska befrias från avgifterna, eller för att närvara vid en nära anhörigs begravning eller för att besöka en nära anhörig som är allvarligt sjuk.

h) Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

i) Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra.

j) Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

k) Journalister.

l) Företrädare för de traditionella religiösa samfunden i Bosnien och Hercegovina som besöker utflyttade personer från Bosnien och Hercegovina inom medlemsstaternas territorium.

m) Företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i möten, seminarier, utbytesprogram eller kurser.

n) Chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Bosnien och Hercegovina.

o) Medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier.

p) Pensionärer.

q) Utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorium.

Artikel 7 – Handläggningstiden för viseringsansökningar

1. Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska fatta ett beslut med anledning av en ansökan om utfärdande av en visering inom tio kalenderdagar från dagen för mottagandet av ansökan och de dokument som krävs för utfärdande av viseringen.

2. Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får förlängas upp till 30 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när det krävs en ytterligare prövning av ansökan.

3. Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får i brådskande fall förkortas till tre arbetsdagar eller ännu kortare tid.

Artikel 8 – Avresa i fall av förlorade eller stulna dokument

Medborgare i Europeiska unionen och i Bosnien och Hercegovina som har förlorat eller bestulits på sina identitetshandlingar under vistelsen inom Bosnien och Hercegovinas eller medlemsstaternas territorium får lämna detta territorium på grundval av giltiga identitetshandlingar som berättigar till gränspassage, utfärdade av medlemsstaternas eller Bosnien och Hercegovinas diplomatiska eller konsulära beskickningar utan någon visering eller annat tillstånd.

Artikel 9 – Förlängning av visering vid exceptionella omständigheter

Medborgare i Bosnien och Hercegovina som på grund av force majeure inte kan lämna medlemsstaternas territorium senast vid den tidpunkt som anges i deras viseringar ska utan kostnad få sin visering förlängd i enlighet med den lagstiftning som tillämpas av den mottagande staten så länge som krävs för att de ska kunna återvända till den stat där de har sin hemvist.

Artikel 10 - Diplomatpass

1. Medborgare i Bosnien och Hercegovina som innehar ett giltigt diplomatpass får resa in på, lämna och transitera genom medlemsstaternas territorium utan visering.

2. De personer som avses i punkt 1 får vistas på medlemsstaternas territorium under en period på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 11 – Viseringars territoriella giltighet

Om inte annat följer av bestämmelser i medlemsstaternas nationella lagar och andra författningar om nationell säkerhet och av EU:s regler om viseringar med begränsad territoriell giltighet, ska medborgare i Bosnien och Hercegovina ha rätt att resa inom medlemsstaternas territorium på samma villkor som Europeiska unionens medborgare.

Artikel 12 - Gemensam kommitté för förvaltning av avtalet

1. Parterna ska inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad ”kommittén”) bestående av företrädare för Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina. Gemenskapen ska företrädas av Europeiska gemenskapernas kommission, som ska biträdas av experter från medlemsstaterna.

2. Kommittén ska i synnerhet ha till uppgift att

a) övervaka genomförandet av detta avtal,

b) föreslå ändringar av eller tillägg till detta avtal,

c) lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal.

3. Kommittén ska sammanträda närhelst detta är nödvändigt, på begäran av en av parterna, dock minst en gång om året.

4. Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 13 - Detta avtals förhållande till bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och Bosnien och Hercegovina

1. Detta avtal ska från och med sitt ikraftträdande ha företräde framför bestämmelserna i alla bilaterala eller multilaterala avtal eller arrangemang som ingåtts mellan enskilda medlemsstater och Bosnien och Hercegovina, i den mån bestämmelserna i de sistnämnda avtalen eller arrangemangen omfattar frågor som tas upp i detta avtal.

2. Bestämmelserna i bilaterala avtal eller arrangemang mellan enskilda medlemsstater och Bosnien och Hercegovina som undertecknats före den 1 januari 2007 och som undantar innehavare av tjänstepass från kravet på visering, ska fortsätta att gälla i fem år från och med detta avtals ikraftträdande utan att det påverkar de berörda medlemsstaternas eller Bosnien och Hercegovinas rätt att säga upp eller avbryta tillämpningen av dessa bilaterala avtal eller arrangemang under denna femårsperiod.

Artikel 14 - Slutbestämmelser

1. Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av parterna i enlighet med deras respektive förfaranden och träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna underrättar varandra om att de förfaranden som nämns ovan är avslutade.

2. Med avvikelse från punkt 1 träder detta avtal i kraft först på dagen för ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om återtagande av personer, om den dagen infaller efter den dag som avses i punkt 1.

3. Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 6 i denna artikel.

4. Detta avtal får ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan parterna. Ändringar ska träda i kraft efter det att parterna har underrättat varandra om att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta är avslutade.

5. Var och en av parterna får helt eller delvis avbryta tillämpningen av detta avtal av skäl som rör den allmänna ordningen, skyddet av nationell säkerhet eller skyddet av folkhälsan. Beslutet om detta ska anmälas till den andra parten senast 48 timmar innan det träder i kraft. Den part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra parten när skälen för avbrytandet av tillämpningen inte längre föreligger.

6. Var och en av parterna får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla 90 dagar från dagen för denna anmälan.

Detta avtal är upprättat i XXX den XXX i två exemplar på respektive parts samtliga officiella språk, vilka alla texter är lika giltiga.

För Europeiska gemenskapen För Bosnien och Hercegovina

BILAGA

PROTOKOLL TILL AVTALET ANGÅENDE DE MEDLEMSSTATER SOM INTE TILL FULLO TILLÄMPAR SCHENGENREGELVERKET

De medlemsstater som är bundna av Schengenregelverket men som ännu inte utfärdar Schengenviseringar ska, i avvaktan på att rådet fattar beslut för detta ändamål, utfärda nationella viseringar vilkas giltighet ska inskränkas till deras eget territorium.

Dessa medlemsstater får unilateralt godkänna Schengenviseringar och uppehållstillstånd för transitering genom deras territorium, i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG av den 14 juni 2006.

Eftersom Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG av den 14 Juni 2006 inte gäller Rumänien och Bulgarien kommer kommissionen att föreslå liknande bestämmelser i syfte att göra det möjligt för dessa länder att unilateralt erkänna Schengenviseringar, uppehållstillstånd och andra liknande dokument som utfärdats av andra medlemsstater som ännu inte är fullt integrerade i Schengenområdet för transit genom deras territorium.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DANMARK

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på de förfaranden som tillämpas vid Konungariket Danmarks beskickningar och konsulat.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Danmark och i Bosnien och Hercegovina utan dröjsmål ingår ett bilateralt avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som de i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina.

GEMENSAM FÖRKLARING OM FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND SAMT IRLAND

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på det territorium som lyder under Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Irland.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt Irland och Bosnien och Hercegovina ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND OCH NORGE

Parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Island och Norge, särskilt i kraft av avtalet av den 18 maj 1999 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Republiken Island, Konungariket Norge och Bosnien och Hercegovina utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som de i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina.

GEMENSAM FÖRKLARING OM SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN ( i förekommande fall)

Om avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och protokollen till detta avtal rörande Liechtenstein har trätt i kraft vid den tidpunkt då förhandlingarna med Bosnien och Hercegovina avslutas, kommer en liknande förklaring avseende Schweiz och Liechtenstein att utfärdas.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM TILLTRÄDE FÖR VISERINGSSÖKANDE OCH HARMONISERING AV UPPLYSNINGAR OM FÖRFARANDEN FÖR UTFÄRDANDE AV VISERINGAR FÖR KORTARE VISTELSE SAMT DOKUMENT SOM MÅSTE BIFOGAS EN ANSÖKAN OM VISERING FÖR KORTARE VISTELSE

Europeiska gemenskapen, som är medveten om vikten av öppenhet gentemot dem som ansöker om visering, erinrar om att lagstiftningsförslaget om omarbetningen av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat antogs av kommissionen den 19 juli 2006; förslaget tar bland annat upp villkoren för viseringssökandes tillträde till medlemsstaternas beskickningar och konsulat.

När det gäller vilka upplysningar som ska lämnas till viseringssökande anser Europeiska gemenskapen att följande lämpliga åtgärder bör vidtas:

- Allmänt bör det sammanställas grundläggande information till sökande om förfarandena och villkoren för att ansöka om visering samt om de utfärdade viseringarnas giltighet.

- Europeiska gemenskapen kommer att upprätta en förteckning över minimikrav med syftet att sökande från Bosnien och Hercegovina ska få sammanhängande och enhetlig grundläggande information och i princip ställas inför samma krav när det gäller inlämnande av styrkande dokument.

Den information som avses ovan, däribland förteckningen över ackrediterade resebyråer och researrangörer inom ramen för det lokala konsulära samarbetet, bör få stor spridning (på konsulatens informationstavlor, i broschyrer, på webbplatser, etc.).

Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska tillhandahålla upplysningar om de möjligheter som finns inom ramen för Schengenregelverket att förenkla utfärdandet av viseringar för kortare vistelse från fall till fall.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM EN ÖVERSYN AV VISERINGSKRAVET FÖR INNEHAVARE AV TJÄNSTEPASS

Eftersom bestämmelserna i bilaterala avtal eller arrangemang mellan enskilda medlemsstater och Bosnien och Hercegovina som undertecknats före den 1 januari 2007 om att innehavare av tjänstepass är undantagna från kravet på visering ska fortsätta att gälla i endast fem år från och med detta avtals ikraftträdande, utan att det påverkar de berörda medlemsstaternas eller Bosnien och Hercegovinas rätt att säga upp eller avbryta tillämpningen av dessa bilaterala avtal under denna femårsperiod, kommer Europeiska gemenskapen att på nytt bedöma situationen för innehavarna av tjänstepass senast fyra år efter detta avtals ikraftträdande med sikte på en eventuell ändring av avtalet för detta ändamål i enlighet med förfarandet i artikel 14.4.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS ÖVERVÄGANDE AV VISERINGSFRIHET FÖR BULGARISKA OCH RUMÄNSKA MEDBORGARE

Europeiska gemenskapen noterar Bosnien och Hercegovinas avsikt att undanta bulgariska och rumänska medborgare från viseringstvånget genom ett unilateralt beslut.

Med beaktande av vikten av att alla medborgare i EU behandlas lika av tredjeländer i viseringssammanhang förklarar Europeiska gemenskapen sin avsikt att invänta de bosnisk-hercegovinska myndigheternas antagande av det unilaterala beslutet om viseringsfrihet för bulgariska och rumänska medborgare innan den ratificerar detta avtal om förenklade viseringsförfaranden.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM FÖRENKLADE FÖRFARANDEN FÖR FAMILJEMEDLEMMAR OCH PERSONER MED ÄRLIGT UPPSÅT

Europeiska gemenskapen noterar Bosnien och Hercegovinas förslag om att utvidga definitionen av begreppet familjemedlemmar, som bör kunna dra nytta av förenklade viseringsförfaranden, liksom den vikt som Bosnien och Hercegovina lägger vid att underlätta rörligheten för denna personkategori.

I syfte att underlätta rörligheten för ett större antal personer som har familjeband (särskilt systrar och bröder och deras barn) med medborgare i Bosnien och Hercegovina som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium uppmanar Europeiska gemenskapen medlemsstaternas konsulat att fullt ut utnyttja de befintliga möjligheterna i gemenskapens regelverk att förenkla utfärdandet av viseringar för denna personkategori, framför allt genom förenklade krav på dokumentation för de sökande, befrielse från handläggningsavgifter och, i tillämpliga fall, utfärdande av viseringar för flera inresor.

Europeiska gemenskapen uppmanar vidare medlemsstaternas konsulat att fullt ut använda dessa möjligheter för att förenkla utfärdandet av viseringar till personer med ärligt uppsåt.

***

[1] Bosnien och Hercegovina har tillkännagivit sin avsikt att genom ett ensidigt beslut undanta bulgariska och rumänska medborgare från viseringstvånget. Enligt en förklaring från gemenskapen som är fogad till avtalet, kan ratificeringen av avtalet om förenklade viseringsförfaranden ske först när Bosnien och Hercegovina har antagit beslutet om att undanta bulgariska och rumänska medborgare från viseringstvång.

[2] EUT L 167, 20.6.2006, s. 1.

[3] EUT C, s. .

[4] EUT C…

[5] EUT C…

[6] Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras [av rådets generalsekretariat] i Europeiska unionens officiella tidning .