02014D0763 — SV — 21.09.2023 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 oktober 2014

om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till absorberande hygienprodukter

[delgivet med nr C(2014) 7735]

(Text av betydelse för EES)

(2014/763/EU)

(EGT L 320, 6.11.2014, p.46)

Upphävt genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Kommissionens beslut (EU) 2023/1809 av den 14 september 2023

L 234

142

22.9.2023

 
Den sista konsoliderade versionen av rättsakten innan den upphävdes:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02014D0763-20220718