02007R1138 — SV — 06.11.2018 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1138/2007

av den 1 oktober 2007

om godkännande av ett nytt användningsområde för bensoesyra (Vevo Vitall) som fodertillsats

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 256, 2.10.2007, p.8)

Upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1550 av den 16 oktober 2018

L 260

3

17.10.2018

 
Den sista konsoliderade versionen av rättsakten innan den upphävdes:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02007R1138-20140828