02017R0325 — SV — 25.06.2022 — 004.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/325

av den 24 februari 2017

om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

(EGT L 049 25.2.2017, s. 6)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1159 av den 29 juni 2017

  L 167

31

30.6.2017

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2368 av den 18 december 2017

  L 337

24

19.12.2017

 M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1706 av den 10 oktober 2019

  L 260

42

11.10.2019

►M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1820 av den 18 oktober 2021

  L 369

3

19.10.2021

►M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/977 av den 22 juni 2022

  L 167

55

24.6.2022


Rättad genom:

 C1

Rättelse, EGT L 289, 8.11.2019, s.  60 (2019/1706)
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/325

av den 24 februari 2017

om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036Artikel 1

▼M1

1.  
En slutgiltig antidumpningstull införs härmed på import av högstyrkegarn av polyestrar, inte i detaljhandelsuppläggningar, inbegripet monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av mindre än 67 decitex (utom sytråd och Z-tvinnat (flertrådigt) garn, avsett för framställning av sytråd, redo för färgning och slutbearbetning, löst lindad om en perforerad plasthylsa), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 5402 20 00 (Taric-nummer 5402200010 ) och med ursprung i Folkrepubliken Kina.

▼B

2.  

Följande slutgiltiga antidumpningstullsats ska tillämpas på nettopriset fritt unionens gräns, före tull, för de produkter som beskrivs i punkt 1 och som tillverkas av nedanstående företag:Företag

Tull (i %)

Taric-tilläggsnummer

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd

5,1

A974

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd

0

A976

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd

5,5

A975

Företag som förtecknas i bilagan

5,3

A977

Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co., Ltd

0

A989

Oriental Industries (Suzhou) Ltd

9,8

A990

Alla övriga företag

9,8

A999

3.  
Den individuella tullsats som anges för det företag som nämns i punkt 2 ska tillämpas på villkor att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som ska innehålla en försäkran, vilken är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid det företag som utfärdat fakturan och av vilken ska framgå dennes/dennas namn och befattning, med följande lydelse: ”Jag intygar härmed att den [volym] högstyrkegarn av polyestrar som sålts på export till Europeiska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i Folkrepubliken Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.” Om ingen sådan faktura uppvisas ska tullsatsen för ”Alla övriga företag” tillämpas.
4.  
Om inget annat anges ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

▼M2

5.  

Om en part från Kina lägger fram tillräcklig bevisning för kommissionen för att den

a) 

inte exporterade de varor som anges i punkt 1 med ursprung i Kina under undersökningsperioden i den ursprungliga undersökningen (1 juli 2008–30 juni 2009),

b) 

inte är närstående någon exportör eller tillverkare som omfattas av de åtgärder som införs genom denna förordning, and

c) 

antingen faktiskt har exporterat de berörda varor som beskrivs i punkt 1 eller genom avtal har gjort ett oåterkalleligt åtagande att efter den ursprungliga undersökningsperiodens utgång exportera en betydande kvantitet till unionen,

får kommissionen ändra bilaga I så att denna part beviljas den tull som tillämpas för de samarbetsvilliga tillverkare som inte ingick i urvalet, dvs. 5,3 %.

▼B

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA

Kinesiska samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingick i urvalet (Taric-tilläggsnummer A977 ):Företagets namn

Ort

Heilongjiang Longdi Co., Ltd

Harbin

Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd

Wujiang

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd

Jiaxing

Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co., Ltd

Shanghai

Shaoxing Haifu Chemistry Fibre Co., Ltd

Shaoxing

Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd

Shanghai

▼M4

Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd

Yixing City

▼B

Wuxi Taiji Industry Co., Ltd

Wuxi

Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd

Haining City

▼M5Företag

Taric-tilläggsnummer

Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd

A977

Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd

A977