19.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/7


DOMSTOLENS DOM

av den 14 maj 2019

i mål E-6/18

Eftas övervakningsmyndighet mot Republiken Island

(Underlåtenhet av en Eftastat att fullgöra sina skyldigheter – underlåtet genomförande – direktiv 2014/52/EU)

(2019/C 315/08)

Domstolen meddelade den 14 maj 2019 dom i mål E-6/18, Eftas övervakningsmyndighet mot Republiken Island. Eftas övervakningsmyndighet hade yrkat att domstolen skulle fastställa att Republiken Island har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt den rättsakt som det hänvisas till i punkt 1a i bilaga XX till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt), så som den anpassats genom protokoll 1 till avtalet, och enligt artikel 7 i avtalet, genom att inte vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra rättsakten inom den föreskrivna tiden, eller i alla händelser genom att inte underrätta Eftas övervakningsmyndighet om detta. Domstolen var sammansatt av Páll Hreinsson, president, Per Christiansen (referent) och Bernd Hammermann, domare.

Domslutet lyder:

1.

Republiken Island har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt den rättsakt som det hänvisas till i punkt 1a i bilaga XX till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt), så som den anpassats genom protokoll 1 till avtalet, och enligt artikel 7 i avtalet, genom att inte vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra rättsakten inom den föreskrivna tiden.

2.

Republiken Island ska bära rättegångskostnaderna.