20.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 459/47


DOMSTOLENS DOM

av den 17 september 2018

i mål E-10/17

Nye Kystlink AS mot Color Group AS och Color Line AS

(Artikel 53 i EES-avtalet – artikel 54 i EES-avtalet – Likvärdighetsprincipen – Effektivitetsprincipen – Nationella bestämmelser om preskriptionstiden för skadeståndsanspråk)

(2018/C 459/16)

Domstolen meddelade den 17 september 2018 dom i mål E-10/17, Nye Kystlink AS mot Color Group AS och Color Line AS. Borgarting lagmansrett (appellationsdomstolen i Borgarting) hade begärt ett yttrande av Eftadomstolen enligt artikel 34 i avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol om tolkningen av likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen inom ramen för nationella regler om preskriptionstiden för skadeståndsanspråk i de fall då böter ålagts enligt artiklarna 53 och 54 i EES-avtalet. Domstolen var sammansatt av Páll Hreinsson, ordförande och referent, Per Christiansen och Bernd Hammermann, domare. Domslutet lyder:

1.

Likvärdighetsprincipen kräver att en nationell regel om preskription som begränsar den tid inom vilken man får väcka talan om skadestånd till följd av ett brott fastställt i en lagakraftvunnen dom till ett år ska tillämpas på motsvarande sätt vid talan om skadestånd till följd av en överträdelse av artiklarna 53 och 54 i EES-avtalet som fastställts i ett lagakraftvunnet beslut om böter av Eftas övervakningsmyndighet, i den mån talan är liknande vad gäller föremål, talegrund och väsentliga egenskaper.

2.

Effektivitetsprincipen inskränker inte EES-staternas rätt att tillämpa en preskriptionstid på tre år för att väcka talan om skadestånd till följd av en överträdelse av artiklarna 53 och 54 i EES-avtalet, när preskriptionstiden kombineras med en utredningsskyldighet för den skadelidande parten som kan leda till att preskriptionstiden löper ut innan övervakningsmyndigheten har fattat ett beslut i ett ärende om överträdelse av artiklarna 53 och 54 i EES-avtalet baserat på ett klagomål från den skadelidande parten, så länge tillämpningen av en sådan tidsfrist inte gör det omöjligt eller orimligt svårt att väcka talan om skadestånd till följd av en överträdelse av konkurrensreglerna i EES-avtalet. I bedömningen måste hänsyn tas till konkurrensärendens särskilda egenskaper.