E1999C0325Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 079 , 30/03/2000 s. 0043 - 0046


Beslut från EFTA:s övervakningsmyndighet

nr 325/99/KOL

av den 16 december 1999

om upprättande av en förteckning över gränskontrollstationer på Island och i Norge som godkänts för veterinärkontroller av produkter och djur från tredje land

EFTA:s ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET HAR FATTAT DETTA BESLUT

MED BEAKTANDE AV Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 109 och protokoll 1 i detta,

MED BEAKTANDE AV avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol, särskilt artikel 5.2 d i och protokoll 1 till detta,

MED BEAKTANDE AV den rättsakt som avses i punkt 1.1.4 i kapitel I i bilaga I till EES-avtalet om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (rådets direktiv 97/78/EG), och som anpassats genom protokoll 1 till EES-avtalet, särskilt artikel 6 i denna,

MED BEAKTANDE AV den rättsakt som avses i punkt 1.1.5 i kapitel I i bilaga I till EES-avtalet om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (rådets direktiv 91/496/EEG) och som anpassats genom protokoll 1 till EES-avtalet, särskilt artikel 6 i denna, och

av följande skäl:

En förteckning över godkända gränskontrollstationer på Island och i Norge och i medlemsstaterna i Europeiska unionen har upprättats i den rättsakt som avses i punkt 1.2.39 i kapitel I i bilaga I till EES-avtalet om upprättande av en förteckning över gränskontrollstationer som godkänts för veterinärkontroller av produkter och djur från tredje land, om fastställande av närmare bestämmelser om de kontroller som skall utföras av kommissionens veterinärexperter och om upphävande av beslut 96/742/EG (kommissionens beslut 97/778/EG).

Beslut inväntas från Eftas övervakningsmyndighet gällande en komplettering av förteckningen över godkända gränskontrollstationer avseende Island och Norge.

Island och Norge har föreslagit gränskontrollstationer för godkännande av Eftas övervakningsmyndighet.

I förslagen från Island och Norge ingår gränskontrollstationer, som inte finns förtecknade i bilagan till den rättsakt som avses i punkt 1.2.39 i kapitel I i bilaga I till EES-avtalet medan gränskontrollstationer i förteckningen i nämnda bilaga ej medtas.

Eftas övervakningsmyndighet har inspekterat alla föreslagna gränskontrollstationer i nära samarbete med ansvariga tjänsteenheter vid Europeiska kommissionen och behöriga myndigheter på Island och i Norge.

Inspektionerna har utvisat att gränskontrollstationerna som förtecknas i bilagan kan godkännas.

Bestämmelserna i detta beslut är förenliga med yttrandet från Eftas veterinärkommitté som biträder Eftas övervakningsmyndighet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. Veterinärkontroller av produkter och djur som införs till Island och Norge från tredje land skall utföras av behöriga nationella myndigheter vid de godkända gränskontrollstationer som förtecknas i bilagan.

2. Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000.

3. Detta beslut riktar sig till Island och Norge.

4. Detta beslut är giltigt på engelska.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 1999.

På Eftas övervakningsmyndighets vägnar

Knut Almestad

Ordförande

BILAGA

Förteckning över godkända gränskontrollstationer

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>