23.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 444/16


Ansökningsomgång 2023 – EAC/A10/2022

Programmet Erasmus+

(2022/C 444/07)

1.   Inledning och mål

Denna ansökningsomgång grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/817 av den 20 maj 2021 om inrättande av Erasmus+: Unionens program för utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott (1) (förordningen om Erasmus+) och på 2023 års arbetsprogram för Erasmus+ (C(2022)6002). Programmet Erasmus+ löper under åren 2021–2027. Programmets allmänna och specifika mål anges i artikel 3 i förordningen om Erasmus+.

2.   Programområden

Denna ansökningsomgång gäller följande programområden i Erasmus+:

Programområde 1 – Mobilitet i utbildningssyfte

Enskilda personers mobilitet inom områdena utbildning, yrkesutbildning och ungdom

Ungdomsverksamhet

Inkluderingsinsatser inom DiscoverEU

Virtuella utbyten inom områdena högre utbildning och ungdom

Personalmobilitet inom ungdomsområdet

Programområde 2 – Samarbete mellan organisationer och institutioner

Partnerskap för samarbete

Samarbetspartnerskap

Småskaliga partnerskap

Partnerskap för spetskompetens

Yrkeskunskapscentrum

Erasmus Mundus-insatser

Partnerskap för innovation

Innovationsallianser

Framtidsorienterade projekt

Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning och yrkesutbildning och på ungdoms- och idrottsområdet

Ideella europeiska idrottsevenemang

Programområde 3 – Stöd till politikutveckling och samarbete

Europeisk ungdom tillsammans

Jean Monnet-insatser

Jean Monnet-insatser inom högre utbildning

Jean Monnet-insatser inom andra utbildningsområden

3.   Berättigande

Alla offentliga eller privata organ som är verksamma inom utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott får ansöka om bidrag inom ramen för programmet Erasmus+. Dessutom får ungdomsgrupper som arbetar med ungdomar men inte nödvändigtvis inom ramen för en ungdomsorganisation ansöka om bidrag till mobilitet med inriktning på lärande för ungdomar och personer som arbetar med ungdomar samt ungdomsverksamhet och inkluderingsinsatser inom DiscoverEU.

Följande länder får delta fullt ut i alla programområden i Erasmus+ (2):

EU:s 27 medlemsstater och utomeuropeiska länder och territorier.

Tredjeländer som är associerade till programmet.

Efta-/EES-länderna: Island, Liechtenstein och Norge.

EU:s kandidatländer: Turkiet, Nordmakedonien och Serbien (3).

Dessutom är vissa programområden inom Erasmus+ öppna för organisationer från tredjeländer som inte är associerade till programmet.

Närmare uppgifter om deltagande finns i 2023 års programhandledning för Erasmus+.

4.   Budget och projektens löptid

Denna ansökningsomgång har en öronmärkt budget som uppskattas till sammanlagt 3 393,17 miljoner euro:

Utbildning och yrkesutbildning:

2 980,70 miljoner

euro

Ungdom:

321,12 miljoner

euro

Idrott:

65,13 miljoner

euro

Jean Monnet

26,22 miljoner

euro

Den sammanlagda budgeten som öronmärkts för denna ansökningsomgång samt dess fördelning anges i det årliga arbetsprogrammet för Erasmus+ 2023 som antogs den 25 augusti 2022, och kan ändras om det årliga arbetsprogrammet för Erasmus+ ändras. Potentiella sökande ombes att regelbundet titta på det årliga arbetsprogrammet för Erasmus+ och dess ändringar, vilka offentliggörs på följande adress:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_sv

Bidragen samt projektens löptid varierar beroende på sådana faktorer som projektets typ, typ av berättigade sökande och antal medverkande partner.

Bidragsmottagare får redovisa kostnader för det arbete som utförs på frivillig basis inom ramen för en åtgärd på grundval av enhetskostnader som godkänns och anges i kommissionens beslut C(2019) 2646. Närmare information om huruvida kostnader för volontärer är bidragsberättigande finns i Erasmus+ programhandledning.

5.   Sista ansökningsdag

Alla tidsfrister för ansökning avser centraleuropeisk tid.

Programområde 1

Enskilda personers mobilitet inom högre utbildning

den 23 februari 2023 kl. 12:00

Enskilda personers mobilitet inom yrkesutbildning, skolutbildning och vuxenutbildning

den 23 februari 2023 kl. 12.00

Personalmobilitet inom ungdomsområdet

den 23 februari 2023 kl. 12:00

Internationell mobilitet som involverar tredjeländer som inte är associerade till programmet

den 23 februari 2023 kl. 12:00

Erasmusackrediteringar inom yrkesutbildning, skolutbildning och vuxenutbildning

den 19 oktober 2023 kl. 12:00

Erasmusackrediteringar inom ungdomsområdet

den 19 oktober 2023 kl. 12:00

Enskilda personers mobilitet inom ungdomsområdet

den 23 februari 2023 kl. 12:00

Enskilda personers mobilitet inom ungdomsområdet

den 4 oktober 2023 kl. 12:00

Inkluderingsinsatser inom DiscoverEU

den 4 oktober 2023 kl. 12:00

Virtuella utbyten inom området högre utbildning och ungdom

den 26 april 2023 kl. 17:00


Programområde 2

Samarbetspartnerskap inom utbildning, yrkesutbildning och ungdom, utom sådana som lämnas in av europeiska icke-statliga organisationer

den 22 mars 2023 kl. 12:00

Samarbetspartnerskap inom utbildning, yrkesutbildning och ungdom som lämnas in av europeiska icke-statliga organisationer

den 22 mars 2023 kl. 17:00

Samarbetspartnerskap inom idrott

den 22 mars 2023 kl. 17:00

Samarbetspartnerskap inom ungdomsområdet, utom sådana som lämnas in av europeiska icke-statliga organisationer

den 4 oktober 2023 kl. 12:00

Småskaliga partnerskap inom skolutbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och ungdom

den 22 mars 2023 kl. 12:00

Småskaliga partnerskap inom skolutbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och ungdom

den 4 oktober 2023 kl. 12:00

Småskaliga partnerskap inom idrott

den 22 mars 2023 kl. 17:00

Yrkeskunskapscentrum

den 8 juni 2023 kl. 17:00

Erasmus Mundus-insatser

den 16 februari 2023 kl. 17:00

Innovationsallianser

den 3 maj 2023 kl. 17:00

Framtidsorienterade projekt

den 15 mars 2023 kl. 17:00

Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning

den 16 februari 2023 kl. 17:00

Kapacitetsuppbyggnad inom yrkesutbildning

den 28 februari 2023 kl. 17:00

Kapacitetsuppbyggnad inom ungdomsområdet

den 8 mars 2023 kl. 17:00

Kapacitetsuppbyggnad inom idrottsområdet

den 22 mars 2023 kl. 17:00

Ideella europeiska idrottsevenemang

den 22 mars 2023 kl. 17:00


Programområde 3

Europeisk ungdom tillsammans

den 9 mars 2023 kl. 17:00


Jean Monnet-insatser och nätverk

den 14 februari 2023 kl. 17:00

Närmare information om inlämning av ansökan finns i programhandledningen för Erasmus+.

6.   Ytterligare information

Närmare villkor för denna ansökningsomgång, inbegripet prioriteringarna, finns i 2023 års programhandledning för Erasmus+ på följande adress:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sv/erasmus-programme-guide

Programhandledningen för Erasmus+ utgör en del av denna ansökningsomgång och villkoren för deltagande och finansiering i handledningen gäller fullt ut för denna ansökningsomgång.


(1)  EGT L 189, 28.5.2021, s. 1

(2)  Jean Monnet-insatserna får organisationer från hela världen söka till.

(3)  Med förbehåll för att bilaterala associeringsavtal undertecknas.