4.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 185/1


INBJUDAN ATT ANMÄLA INTRESSE

Revisorer inom områdena i) matematik och statistik – ii) datavetenskap, digital revision, data- och nätverksanalys, data- och textutvinning, processautomation och processutvinning

Tillfälligt anställda (lönegraderna AD 5–AD 9)

(2020/C 185 A/01)

 

OM REVISIONSRÄTTEN

Europeiska revisionsrätten är Europeiska unionens externa revisor. Revisionsrätten inrättades 1975 och är en av EU:s sju institutioner. Vi har vårt säte i Luxemburg och har cirka 900 anställda – revisorer, stödpersonal och administrativ personal – från alla länder i EU.

Revisionsrätten fungerar som ett kollegium av 27 ledamöter, en från varje medlemsstat. Våra revisorer kontrollerar att EU har tillförlitliga räkenskaper och tillämpar de finansiella reglerna korrekt samt att EU:s politik och program uppnår de uppställda målen och ger valuta för pengarna.

Genom vårt arbete bidrar vi till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och främja ansvarsskyldighet och insyn. Vi varnar för risker, avger revisionsförklaringar, lyfter fram brister och goda exempel och erbjuder EU:s beslutsfattare och lagstiftare vägledning. Vi presenterar våra iakttagelser och rekommendationer för Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och nationella parlament och regeringar samt allmänheten.

Revisionsrätten är indelad i revisionsavdelningar. Organisationen är uppgiftsbaserad och de anställda ingår i en pool varifrån de fördelas administrativt till de olika avdelningarna utifrån våra prioriteringar.

VI ERBJUDER

Revisionsrätten har beslutat att upprätta en reservlista med revisorer som kan komma att erbjudas kontrakt som tillfälligt anställda vid institutionen beroende på tillgängliga tjänster och operativa behov.

Revisorerna kommer att rekryteras enligt artikel 2b i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen för en period på fyra år som kan förlängas en gång för en ytterligare period på högst två år. I det inledande kontraktet ingår en nio månaders provanställning.

De nyrekryterade revisorerna kommer att följa ett integrationsprogram som består av en introduktionsperiod med lämplig utbildning och arbete i granskningsteam.

Detta urvalsförfarande omfattar tjänstegrupp AD, lönegraderna AD 5–AD 9 och flera områden.

De utvalda sökandenas lönegradsplacering avgörs utifrån relevant yrkeserfarenhet.

Grundlönen i lönegrad AD 5 (löneklass 1) är för närvarande 4 883,11 euro i månaden, medan grundlönen i lönegrad AD 9 (löneklass 1) för närvarande uppgår till 8 002,30 euro i månaden.

Grundlönen beskattas av unionen och är befriad från nationell skatt. Utöver denna grundlön kan vissa ersättningar tillkomma enligt villkoren i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen och beroende på den anställdes situation och familjesammansättning.

Bestämmelser om hur dessa ersättningar beräknas finns i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (1).

EU-institutionerna har sina egna pensions- och sjukförsäkringssystem, och bidrag till dessa dras av direkt från de anställdas löner.

Barn till anställda har rätt till gratis skolgång på Europaskolan.

VI SÖKER

I.   Behörighetskriterier

1.   Rättsliga krav

I enlighet med artikel 12.2 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen måste den sökande, det datum då ansökan görs

vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater,

åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter,

ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning,

uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

2.   Kvalifikationer

I enlighet med artikel 10.1 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen måste de sökande ha

för lönegraderna AD 5–AD 6 ett intyg om avslutad universitetsutbildning som med normal studietakt kräver minst tre år inom områdena i) matematik eller statistik, ii) datavetenskap, digital revision, data-/nätverks-/verksamhetsanalys, data-/textutvinning, revision med fokus på rättsutredning, processautomation eller processutvinning

eller

för lönegraderna AD 7–AD 9 ett intyg om avslutad universitetsutbildning som med normal studietakt kräver minst fyra år inom områdena i) matematik eller statistik, ii) datavetenskap, digital revision, data-/nätverks-/verksamhetsanalys, data-/textutvinning, revision med fokus på rättsutredning, processautomation eller processutvinning.

Observera att endast examensbevis som utfärdats i EU:s medlemsstater eller för vilka det finns ett intyg om likvärdighet som utfärdats av myndigheterna i dessa medlemsstater kommer att beaktas.

3.   Yrkeserfarenhet (se även bilagan)

Före sista ansökningsdatum måste de sökande också ha

minst två (2) års relevant yrkeserfarenhet inom områdena i) matematik och statistik eller ii) datavetenskap, digital revision, data- och nätverksanalys, data- och textutvinning, processautomation och processutvinning för lönegrad AD 5 eller

minst fyra (4) års relevant yrkeserfarenhet inom områdena i) matematik och statistik eller ii) datavetenskap, digital revision, data- och nätverksanalys, data- och textutvinning, processautomation och processutvinning för lönegrad AD 6 eller

minst sju (7) års relevant yrkeserfarenhet inom områdena i) matematik och statistik eller ii) datavetenskap, digital revision, data- och nätverksanalys, data- och textutvinning, processautomation och processutvinning för lönegrad AD 7 eller

minst tio (10) års relevant yrkeserfarenhet inom områdena i) matematik och statistik eller ii) datavetenskap, digital revision, data- och nätverksanalys, data- och textutvinning, processautomation och processutvinning för lönegrad AD 8 eller

minst tretton (13) års relevant yrkeserfarenhet inom områdena i) matematik och statistik eller ii) datavetenskap, digital revision, data- och nätverksanalys, data- och textutvinning, processautomation och processutvinning för lönegrad AD 9.

4.   Språkkunskaper

Eftersom engelska och franska är officiella arbetsspråk vid revisionsrätten krävs mycket goda kunskaper i ett av dessa språk (minst nivå C1 när det gäller att förstå, tala och skriva).

Kunskaper i andra språk betraktas som en merit.

På följande webbplats får du hjälp att avgöra nivån på dina språkkunskaper:

http://europass.cedefop.europa.eu/sv/resources/european-language-levels-cefr

II.   Urvalskriterier

Utöver de kvalifikationer, den yrkeserfarenhet och den språknivå som anges under rubriken I. Behörighetskriterier kommer följande behörighet att beaktas i ett senare skede av urvalet:

Yrkescertifikat från en internationell organisation på hög nivå inom något av de områden som anges ovan (t.ex. CISA-certifiering).

Minst tre års yrkeserfarenhet inom revisionsområdet (finansiell revision och regelefterlevnadsrevision, effektivitetsrevision) med tillämpning av de kunskaper som förvärvats på något av de områden som anges ovan.

Starka akademiska meriter — en doktorsexamen eller officiell akademisk forskning inom något av de områden som anges ovan.

URVALSFÖRFARANDE

Bedömningen av ansökningarna kommer att göras av en urvalskommitté, som utses av den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal (tillsättningsmyndigheten), och enbart grundas på de uppgifter som lämnats.

Urvalskommittén kommer att upprätta en reservlista, i alfabetisk ordning, över sökande som uppfyller behörighetskriterierna.

Sökande på reservlistan kan kallas till intervju. De kommer att väljas ut efter sina meriter, med beaktande av tjänstebehoven och den behörighet som anges under II. Urvalskriterier i detta meddelande.

Syftet med intervjun är att avgöra om den eller de sökande faktiskt uppfyller kraven för de uppgifter som ska utföras.

De kan också bli ombedda att genomgå ytterligare särskilda tester för bedömning av deras kunskaper och färdigheter.

Efter intervjuerna kommer urvalskommittén att ge tillsättningsmyndigheten ett förslag till lista över kandidater som uppfyller kraven för de uppgifter som ska utföras.

På grundval av det kan anställningsmyndigheten sedan erbjuda en eller flera av de utvalda kandidaterna anställning.

Att en sökande finns med på den lista som lämnas till tillsättningsmyndigheten berättigar inte på något sätt till anställning.

ANSÖKAN

Sista datum för att lämna in ansökan är den 2 juli 2020 kl. 12.00 (MET)

Ansökan ska vara skriven på engelska eller franska och måste skickas in via online-formuläret längst ner i denna inbjudan (EN eller FR) som du hittar på revisionsrättens sida över lediga jobb (under ”Open positions”):

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search---index---lang---en_US

Ansökan ska åtföljas av följande handlingar:

Ett personligt brev (högst två sidor).

En aktuell meritförteckning (högst fem sidor) i Europassformat (se: http://europass.cedefop.europa.eu).

Sökande ska i ansökan tydligt ange vilket område de valt, det vill säga i) matematik och statistik eller ii) datavetenskap, digital revision, data- och nätverksanalys, data- och textutvinning, processautomation och processutvinning.

Observera att endast den information som anges i meritförteckningen och i det personliga brevet kommer att beaktas vid utvärderingen av ansökan.

De uppgifter som anges i ansökan förutsätts vara sanna och riktiga och är därmed bindande för den sökande.

Sökanden måste på begäran kunna uppvisa skriftliga bevis på kvalifikationer, yrkeserfarenhet och nuvarande arbete om det anses nödvändigt.

Intresserade sökande bör fylla i online-formuläret i god tid. Vi råder sökande att inte vänta med ansökan till sista stund. Erfarenheten har visat att systemet riskerar att bli överbelastat när tidsfristen för inlämning av ansökan närmar sig. Det kan då bli svårt att få in sin ansökan i tid.

Ansökningar som inte strikt följer dessa anvisningar kommer att avslås.

REKRYTERINGSPOLICY

I enlighet med revisionsrättens politik för lika möjligheter och artikel 1d i tjänsteföreskrifterna är revisionsrätten positiv till mångfald och främjar lika möjligheter. Revisionsrätten välkomnar ansökningar utan åtskillnad och strävar efter att rekrytera lika många kvinnor som män, i enlighet med artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Revisionsrätten genomför också åtgärder som gör det lättare att förena arbetsliv med familjeliv.

Om det krävs särskilda åtgärder (p.g.a. en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder) för att du ska kunna delta i urvalsförfarandet ombeds du att i god tid skicka ett mejl till följande adress: ECA-Recrutement@eca.europa.eu.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Europeiska revisionsrätten åtar sig att se till att de sökandes personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (2).

Närmare information finns i det särskilda meddelandet om behandling av personuppgifter vid tillsättandet av lediga tjänster som finns här:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_Statement_vacancies_SV.PDF

Om det i ett meddelande om ledig tjänst eller en inbjudan att anmäla intresse anges att en reservlista ska upprättas, kommer reservlistan med namnen på godkända sökande att offentliggöras på revisionsrättens webbplats (intranät/internet). Listan ligger kvar på vår webbplats så länge den är giltig. Observera att du har rätt att begära att vi inte uppger ditt namn på den offentliggjorda reservlistan. Det kan du göra genom att skicka ett e-postmeddelande till ECA-recrutement@eca.europa.eu.

BEGÄRAN OM OMPRÖVNING — KLAGOMÅL OCH ÖVERKLAGANDEN — KLAGOMÅL TILL EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

Om du i något skede i urvalsförfarandet anser att ett beslut går dig emot har du följande valmöjligheter:

I.   Begäran om omprövning av urvalskommitténs beslut

Du kan lämna in en motiverad skriftlig begäran om omprövning av kommitténs beslut. En sådan begäran måste lämnas in inom tio dagar från delgivandet av beslutet på följande adress: ECA-Recours@eca.europa.eu.

II.   Klagomål

Enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna kan du anföra klagomål mot revisionsrättens beslut att avslå din ansökan inom tre månader från delgivandet av beslutet på följande adress:

Generalsekreteraren

Europeiska revisionsrätten

12, rue Alcide de Gasperi

L-1615 Luxemburg

III.   Överklagande

Om revisionsrätten beslutar att avslå ditt klagomål, det vill säga att beslutet går dig emot, får du, enligt artikel 91 i tjänsteföreskrifterna, överklaga beslutet vid Europeiska unionens domstol. Begäran om rättslig prövning ska lämnas in av en advokat inom tre månader från delgivningsdagen för beslutet att avslå klagomålet.

IV.   Klagomål till Europeiska ombudsmannen

Om du anser att Europeiska revisionsrättens handläggning av ditt ärende har gett upphov till ett administrativt missförhållande kan du lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen efter att först ha kontaktat revisionsrätten i syfte att bilägga tvisten. Klagomålet ska skriftligen överlämnas till Europeiska ombudsmannen inom två år från det datum då du fick kännedom om förhållandena i fråga. På Europeiska ombudsmannens webbplats finns ett klagomålsformulär. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen upphäver inte de tidsfrister för överklagande som anges ovan.


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20200101&from=SV

(2)  EUT L 295, 21.11.2018, s. 39.


BILAGA

YRKESERFARENHET

Den yrkeserfarenhet som krävs för urvalsförfarandet kan ha förvärvats i till exempel privata företag, internationella organisationer och/eller organ, EU-institutioner och/eller EU-byråer, nationella och/eller regionala förvaltningar, den akademiska världen, forskningsinstitut, industrin, icke-statliga organisationer eller genom verksamhet som egenföretagare och kommer endast att beaktas om arbetet

är verkligt och faktiskt,

är avlönat,

utförs i en underordnad ställning eller genom att en tjänst tillhandahålls och

uppfyller följande villkor:

Praktik: om den är avlönad.

Obligatorisk värnplikt: om den har fullgjorts före eller efter den examen som krävs, för en period som inte överstiger den lagstadgade längden i ditt medlemsland.

Föräldraledighet/ledighet vid adoption: om den ingår i ramen för ett anställningsavtal.

Doktorandstudier: under högst tre år, förutsatt att doktorsexamen har avlagts, och oavsett om du fått lön eller inte.

Deltidsarbete: beräknat i proportion till antalet arbetstimmar, till exempel räknas sex månaders halvtidsarbete som tre månader.