17.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 53/6


Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

(2020/C 53/06)

Image 1

Nationell sida på det nya minnesmynt med valören 2 euro som är avsett att sättas i omlopp och som utges av Italien

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) får medlemsstaterna i euroområdet och de länder som har ingått ett monetärt avtal med Europeiska unionen om utgivning av euromynt ge ut minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, särskilt att endast mynt med valören 2 euro ges ut. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper som andra euromynt med valören 2 euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Utgivande land: Italien

Tema: 80-årsdagen av grundandet av Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (den italienska brandkåren)

Beskrivning: Mitt på åtsidan syns logotypen för Corpo Nazionale de Vigili del Fuoco. Till vänster syns förkortningen ”RI” som står för Republiken Italien. Till höger anges präglingsåret ”2020” och bokstaven ”R” som står för Roms myntverk. I det nedre fältet syns formgivarens, Luciana De Simonis, initialer, ”LDS”. I en båge ovanför logotypen syns texten ”CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO”.

I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 3 000 000

Utgivning: Januari 2020


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1 för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som gavs ut 2002.

(2)  Se slutsatserna från rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).