11.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 382/23


Ansökningsomgång 2020 — EAC/A03/2019

Europeiska solidaritetskåren

(2019/C 382/08)

1.   Inledning och mål

Den här ansökningsomgången grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1475 av den 2 oktober 2018 om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordning (EU) nr 1288/2013, förordning (EU) nr 1293/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (1) samt det årliga arbetsprogrammet för genomförandet av Europeiska solidaritetskåren för 2020. Europeiska solidaritetskåren omfattar perioden 2018–2020. Programmets allmänna och särskilda mål anges i artiklarna 3 och 4 i förordningen.

2.   Insatser

Denna ansökningsomgång gäller följande insatser inom Europeiska solidaritetskåren:

Volontärprojekt

Volontärpartnerskap (särskilda avtal för 2020 inom ramen för partnerskapsavtalet 2018–2020) (2)

Volontärgrupper på högprioriterade områden

Praktik och jobb

Solidaritetsprojekt

Kvalitetsmärket

3.   Stödberättigande

Alla offentliga och privata organ kan söka om finansiering från Europeiska solidaritetskåren (3). Dessutom kan grupper av unga som är registrerade i Europeiska solidaritetskårens portal ansöka om finansiering för solidaritetsprojekt.

Följande länder är berättigade att delta i Europeiska solidaritetskåren:

Europeiska unionens 28 medlemsstater kan delta fullt ut i Europeiska solidaritetskårens insatser.

Dessutom får organisationer från följande länder delta i vissa av kårens insatser:

Efta/EES-länder: Island, Liechtenstein och Norge.

EU:s kandidatländer: Turkiet, Serbien och Nordmakedonien.

Partnerländer.

Närmare uppgifter om villkor för deltagande finns i Europeiska solidaritetskårens handledning för 2020.

För brittiska sökande gäller följande: Kriterierna för stödberättigande måste vara uppfyllda under hela bidragsperioden. Om Förenade kungariket lämnar EU under bidragsperioden utan att ingå ett avtal med EU som garanterar att brittiska sökande fortsätter att vara stödberättigade, kommer de inte längre att få finansiering från EU (men kan fortsätta att delta, där så är möjligt) eller tvingas lämna projektet i enlighet med relevanta bestämmelser om upphörande i bidragsavtalet.

4.   Budget och projektens löptid

Förutsättningarna för att denna ansökningsomgång ska genomföras är att anslagen i budgeten för 2020 är tillgängliga efter att den har antagits av den budgetansvariga myndigheten eller, om budgeten inte antas, systemet med tillfälliga tolftedelar tillämpas.

Den sammanlagda budget som öronmärkts för denna ansökningsomgång uppskattas till 117 650 000 euro och grundar sig på det årliga arbetsprogrammet för genomförandet av Europeiska solidaritetskåren för 2020.

Den sammanlagda budget som öronmärkts för denna ansökningsomgång samt dess fördelning är preliminär och kan ändras om det årliga arbetsprogrammet för genomförandet av Europeiska solidaritetskåren för 2020 ändras. Potentiella sökande ombes att regelbundet titta på det årliga arbetsprogrammet för genomförandet av Europeiska solidaritetskåren för 2020 och dess ändringar på

 

[https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en] vad gäller budgeten för varje insats som ingår i ansökningsomgången.

Bidragens nivå samt projektens löptid varierar beroende på sådana faktorer som projektets typ och antal medverkande partner.

5.   Sista ansökningsdag

Alla tidsfrister löper ut kl. 12.00, Brysseltid.

Volontärprojekt

5 februari 2020

30 april 2020

1 oktober 2020

Volontärpartnerskap (särskilda avtal för 2020 inom ramen för partnerskapsavtalet 2018–2020)

30 april 2020

Volontärgrupper på högprioriterade områden

17 september 2020

Praktik och jobb

5 februari 2020

30 april 2020

1 oktober 2020

Solidaritetsprojekt

5 februari 2020

30 april 2020

1 oktober 2020

Ansökningar om kvalitetsmärket kan skickas in fortlöpande.

Närmare information om hur du lämnar in en ansökan finns i Europeiska solidaritetskårens handledning.

6.   Ytterligare information

Utförliga uppgifter om denna ansökningsomgång, inklusive prioriteringarna, finns i Europeiska solidaritetskårens handledning för 2020 på följande adress:

 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Europeiska solidaritetskårens handledning för 2020 utgör en del av denna ansökningsomgång och villkoren för deltagande och finansiering i handledningen gäller fullt ut för denna ansökningsomgång.


(1)  EUT L 250, 4.10.2018, s. 1.

(2)  Enbart deltagande organisationer som undertecknat ett partnerskapsavtal för 2018–2020 är berättigade att ansöka om stöd för denna insats.

(3)  Utan att det påverkar de särskilda villkor för stödberättigande som tillämpas för enskilda insatser som omfattas av denna ansökningsomgång.