25.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/45


HERKULES III-programmet

Ansökningsomgång – 2019

Utbildning, konferens och personalutbyte 2019

(C/2018/8568)

(2019/C 111/11)

1.   Syfte och beskrivning

Detta meddelande om ansökningsomgång bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 250/2014 (1) om inrättande av Herkules III-programmet, särskilt artikel 8 b (Stödberättigande insatser), och på finansieringsbeslutet för 2019 om antagande av det årliga arbetsprogrammet (2) för genomförandet av Herkules III-programmet 2019, särskilt avsnitt 2.2.1 om fortbildningsinsatser, åtgärderna 1–5. Finansieringsbeslutet för 2019 möjliggör en ansökningsomgång på området ”Utbildning, konferens och personalutbyte 2019”.

2.   Vem kan söka?

De organ som är berättigade till finansiering enligt programmet är

nationella eller regionala myndigheter i en medlemsstat som främjar förstärkta insatser på unionsnivå för att skydda unionens ekonomiska intressen,

eller

forsknings- och undervisningsinstitut och icke vinstdrivande organ som främjar förstärkta insatser på unionsnivå för att skydda unionens ekonomiska intressen, förutsatt att de sedan minst ett år tillbaka haft sitt säte och bedrivit verksamhet i en medlemsstat.

3.   Stödberättigande åtgärder

Syftet med denna ansökningsomgång är att bjuda in stödberättigade sökande att lämna in ansökningar för åtgärder på något av följande tre teman:

1)

Målinriktad specialiserad utbildning (tema 1) – Skapa nätverk och strukturella plattformar mellan medlemsstater, kandidatländer, andra tredjeländer och internationella offentliga organisationer för att underlätta utbyte av information, erfarenhet och bästa praxis bland personal som är anställd av stödmottagarna. Skapa synergieffekter mellan skatte- och tullmyndigheter i medlemsstaterna, Olaf och andra relevanta EU-organ.

2)

Konferenser och workshoppar (tema 2) – Skapa nätverk och strukturella plattformar mellan medlemsstater, kandidatländer, andra tredjeländer och internationella offentliga organisationer för att underlätta utbyte av information, erfarenhet och bästa praxis bland personal som är anställd av stödmottagarna. Underlätta informationsutbyte, identifiering av behov och/eller gemensamma projekt för bekämpning av bedrägerier som påverkar unionens ekonomiska intressen bland medlemsstaternas bedrägeribekämpningsorgan, Skapa synergieffekter mellan skatte- och tullmyndigheter i medlemsstaterna, Olaf och andra relevanta EU-organ.

3)

Utbyte av personal (tema 3) – Anordna personalutbyte mellan nationella och regionala förvaltningar (inklusive (potentiella) kandidatländer och grannländer) för att bidra till fortsatt utveckling, förbättring och uppdatering av personalens färdigheter och kunskaper om skyddet av unionens ekonomiska intressen.

Sökande får lämna in fler än en ansökan för olika projekt inom samma ansökningsomgång. De sökande ombeds välja ett huvudtema och vara medvetna om att en ansökan också kan innehålla andra teman.

4.   Budget

Den preliminära tillgängliga budgeten för denna ansökningsomgång uppgår till 1 100 000 euro. Stödet kommer att ges i form av bidrag. Det stöd som beviljas kommer inte att överstiga 80 % av de stödberättigande kostnaderna.

Minimitröskeln för en fortbildningsinsats ska vara minst 40 000 euro. Budgeten för en åtgärd för vilken ett bidrag begärs ska inte vara lägre än denna tröskel.

Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela alla tillgängliga medel.

5.   Sista inlämningsdag

Ansökningarna måste lämnas in senast onsdagen den 15 maj 2019 – 17:00 (lokal tid, Bryssel) och kan endast lämnas in via deltagarportalen för Herkules III-programmet:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Läs mer

All dokumentation som gäller denna ansökningsomgång kan laddas ner från den deltagarportal som nämns i punkt 5 eller på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Frågor och/eller önskemål om ytterligare upplysningar i samband med denna ansökningsomgång ska skickas via deltagarportalen.

Om frågorna och svaren är relevanta för andra sökande kan de komma att offentliggöras anonymt i den vägledning för sökande som finns tillgänglig på deltagarportalen och på kommissionens webbplats.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 250/2014 av den 26 februari 2014 om inrättande av ett program för främjande av verksamheter till skydd av ekonomiska intressen för Europeiska unionen (Herkules III-programmet) och om upphävande av beslut nr 804/2004/EG (EUT L 84, 20.3.2014, s. 6).

(2)  Kommissionens beslut om antagande av det årliga arbetsprogrammet och finansieringen av Herkules III-programmet 2019, C(2018)8568 final av den 17 december 2018.