31.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 395/3


INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

Stöd till åtgärder för information om den gemensamma jordbrukspolitiken för 2019

(2018/C 395/03)

1.   INLEDNING – BAKGRUND

Detta är en inbjudan att lämna förslag om informationsåtgärder som grundas på artikel 45 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1).

Denna inbjudan att lämna förslag regleras även av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (2) (nedan kallad budgetförordningen).

En informationsåtgärd är en komplett och sammanhängande serie informationsinsatser som genomförs med en enda budget.

2.   MÅL, TEMAN OCH MÅLGRUPP

2.1   Mål

Det allmänna målet för denna inbjudan att lämna förslag är att bygga upp ett förtroende inom EU och hos alla medborgare, både jordbrukare och icke-jordbrukare. Den gemensamma jordbrukspolitiken är en politik för EU:s alla medborgare, och de fördelar som politiken medför för dem måste framgå tydligt.

De viktigaste frågorna och budskapen bör vara helt i överensstämmelse med kommissionens rättsliga skyldighet att informera om den gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet med artikel 45 i förordning (EU) nr 1306/2013.

När det gäller allmänheten är målet att öka medvetenheten om hur viktigt EU:s stöd är för jordbruket och landsbygdsutvecklingen genom den gemensamma jordbrukspolitiken.

För berörda parter är målet att samarbeta med dessa parter (främst jordbrukare och andra som bedriver verksamhet i landsbygdsområden) i syfte att förmedla information om den gemensamma jordbrukspolitiken i deras hemregioner och till allmänheten.

2.2   Teman

Förslagen till informationsåtgärder ska visa hur den gemensamma jordbrukspolitiken bör fortsätta att bidra till kommissionens politiska prioriteringar.

Den gemensamma jordbrukspolitiken är ett av EU:s viktigaste politikområden. Den är ett partnerskap mellan jordbruket och samhället, och mellan EU och jordbrukarna. Denna politik är gemensam för alla länder inom EU. Den har flera syften, t.ex. att stödja jordbrukarna och förbättra jordbruksproduktionen, bevara landsbygden och landskapet, hålla landsbygdsekonomin levande, samt bidra både till att motverka klimatförändringar och till en hållbar förvaltning av naturresurser.

Med tanke på dessa mål och ett ständigt ökat fokus på hållbar produktion, miljö och landsbygd bör förslagen till informationsåtgärder särskilt inriktas på olika ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av en hållbar gemensam jordbrukspolitik.

2.3   Målgrupp

Målgruppen för temana i avsnitt 2.2 är allmänheten (särskilt unga stadsbor) och/eller jordbrukare och andra som bedriver verksamhet i landsbygdsområden. Informationen om den gemensamma jordbrukspolitiken bör i högre grad koncentreras på (miss-)uppfattningar om det europeiska jordbruket, jordbrukets roll i samhället och behovet av en större förståelse av den enorma betydelse som EU:s jordbruksbaserade livsmedelssektor har för hela EU:s ekonomi.

Mer specifikt ingår följande:

För elever, lärare och studerande: Nya metoder bör användas för att nå ut till ungdomar och öka deras medvetenhet om den gemensamma jordbrukspolitiken och hur den inverkar på många områden, såsom klimatförändringarna, livsmedelsproduktionen och hälsosamma och bra matvanor som ett livsstilsval, även i samband med EU:s nya program för mjölk, frukt och grönsaker i skolan som trädde i kraft den 1 augusti 2017 (3).

För berörda parter: Det bör skapas en ökad medvetenhet om hur den gemensamma jordbrukspolitiken bidrar till att stödja hållbar tillväxt på landsbygden.

3.   PRELIMINÄR TIDTABELL

 

Etapper i förfarandet

Datum eller preliminär period

a)

Offentliggörande av inbjudan

oktober 2018

b)

Sista ansökningsdag

14 december 2018

c)

Utvärderingsperiod

februari 2019

d)

Information till de sökande

april 2019

e)

Undertecknande av bidragsavtalen

juni 2019

Informationsåtgärderna får inte vara längre än 12 månader.

4.   TILLGÄNGLIG BUDGET

Den totala budgeten för medfinansiering av informationsåtgärderna beräknas till 4 000 000 euro.

Detta belopp är beroende av att de anslag som anges i budgetförslaget för 2019 finns tillgängliga när budgetmyndigheten antagit 2019 års budget eller av systemet med tillfälliga tolftedelar.

Bidraget kommer att uppgå till minst 75 000 euro och högst 500 000 euro.

Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela samtliga tillgängliga medel.

5.   FORMKRAV

Ansökningar måste skickas före den tidsfrist som anges i avsnitt 3.

Ansökningar ska skickas till den adress som anges i avsnitt 14.

Ansökningar måste lämnas in skriftligen (se avsnitt 14), på den ansökningsblankett med bilagor som finns på http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_sv.

Förslagen måste vara på ett av EU:s officiella språk. Vi uppmanar dock de sökande att lämna in sina förslag på engelska för att underlätta handläggningen.

Varje sökande får endast lämna in en ansökan i denna ansökningsomgång.

Om dessa krav inte uppfylls kan ansökan avslås.

6.   URVALSKRITERIER

6.1   Behöriga sökande

Den sökande (och i förekommande fall den sökandes anknutna enheter) ska vara juridiska personer som är etablerade i en EU-medlemsstat.

Enheter som inte är juridiska personer enligt tillämplig nationell lagstiftning kan vara behöriga sökande, under förutsättning att deras företrädare har befogenhet att ingå rättsliga förpliktelser på deras vägnar och att de jämfört med en juridisk person kan garantera ett likvärdigt skydd för unionens ekonomiska intressen.

Styrkande handlingar ska bifogas ansökningsblanketten.

Varken fysiska personer eller enheter som etablerats enbart för att genomföra en informationsåtgärd inom ramen för denna inbjudan att lämna förslag är behöriga att söka.

Exempel på stödberättigade organisationer:

Ideella organisationer (privata eller offentliga).

Offentliga myndigheter (på nationell, regional och lokal nivå).

Europeiska organisationer.

Universitet och högskolor.

Läroanstalter.

Forskningscentrum.

Företag (t.ex. inom media och kommunikation).

Anknutna enheter

Juridiska personer som har en rättslig eller kapitalmässig koppling till sökande, vilken varken är begränsad till informationsåtgärden eller inrättad enbart i syfte att genomföra den (t.ex. medlemmar i nätverk, förbund, fackföreningar), får delta i informationsåtgärden som anknutna enheter och får uppge stödberättigande kostnader som anges i avsnitt 11.1.

Den rättsliga och kapitalmässiga kopplingen ska inte vara begränsad till informationsåtgärden och inte upprättas enbart för att genomföra åtgärden.

Den rättsliga och kapitalmässiga koppling som definierar anknytning omfattar tre grundläggande begrepp:

i)

Kontroll enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (4).

Enheter som är anknutna till en stödmottagare kan därför vara följande:

Enheter som direkt eller indirekt kontrolleras av stödmottagaren (dotterbolag eller primära dotterbolag). De kan också vara enheter som kontrolleras av en enhet som kontrolleras av stödmottagaren (dotter-dotterbolag eller sekundära dotterbolag) och samma gäller för andra kontrollnivåer.

Enheter som direkt eller indirekt kontrollerar stödmottagaren (moderbolag). Likaså kan det röra sig om enheter som kontrollerar en enhet som kontrollerar stödmottagaren.

Enheter under samma direkta eller indirekta kontroll som stödmottagaren (systerbolag).

ii)

Medlemskap, dvs. stödmottagaren är rättsligt definierad som till exempel ett nätverk, ett förbund eller en sammanslutning vari de föreslagna anknutna enheterna också deltar, eller stödmottagaren deltar i samma enhet (t.ex. nätverk, förbund, sammanslutning) som de föreslagna anknutna enheterna.

iii)

Särskilda fall: offentliga organ och offentligt ägda organ.

Offentligt ägda organ och offentliga organ (enheter som etablerats som sådana enligt nationell, europeisk eller internationell lag) anses inte alltid vara anknutna enheter (t.ex. offentliga universitet och högskolor eller forskningscentrum).

Begreppet anknytning inom den offentliga sektorn omfattar följande:

De olika nivåerna i den administrativa strukturen, när det rör sig om decentraliserad administration (t.ex. nationella, regionala eller lokala ministerier när det gäller separata juridiska enheter), kan betraktas som anknutna till staten.

Ett offentligt organ som etablerats av en offentlig myndighet med ett administrativt syfte och som den offentliga myndigheten kontrollerar. Detta villkor ska kontrolleras mot bakgrund av stadgarna eller andra akter om upprättande av det offentliga organet. Det betyder inte nödvändigtvis att det offentliga organet helt eller delvis finansieras via den offentliga budgeten (t.ex. nationella skolor anknutna till staten).

Följande är inte enheter som är anknutna till en stödmottagare:

Enheter som har ingått ett (upphandlings-)kontrakt eller underleverantörskontrakt med stödmottagaren, fungerar som koncessionshavare eller ombud för offentliga tjänster för stödmottagaren.

Enheter som erhåller finansiellt stöd från stödmottagaren.

Enheter som regelbundet samarbetar med stödmottagaren på grundval av ett samförståndsavtal eller delar vissa tillgångar.

Enheter som har undertecknat ett konsortieavtal inom ramen för bidragsavtalet.

Enheter som har undertecknat ett samarbetsavtal för projekt för partnersamverkan.

Om anknutna enheter deltar i informationsåtgärden, ska ansökan

identifiera sådana anknutna enheter i ansökningsblanketten,

innehålla en skriftlig överenskommelse med de anknutna enheterna,

innehålla styrkande handlingar som gör det möjligt att kontrollera att de uppfyller kriterierna för stödberättigande och icke-uteslutande.

För att bedöma de sökandes rätt att söka bidrag, ska följande styrkande handlingar lämnas in för den sökande och dennes anknutna enheter:

Privat enhet: utdrag ur den officiella tidningen, kopia av bolagsordningen, utdrag från handels- eller yrkesregister, intyg om momsskyldighet (om registreringsnumret i handelsregistret och momsregistreringsnumret är identiska, vilket är fallet i vissa länder, krävs endast en av dessa handlingar).

Offentlig enhet: kopia av beslutet eller annat officiellt dokument om bildande av det offentligrättsliga organet.

Enheter som inte är juridiska personer: handlingar som styrker att dess företrädare har kapacitet att ingå rättsliga förpliktelser på dess vägnar.

För brittiska sökande gäller följande: Urvalskriterierna måste vara uppfyllda under hela bidragsperioden. Om Förenade kungariket lämnar EU under bidragsperioden utan att ingå ett sådant avtal med EU som garanterar att brittiska sökande fortsätter att vara stödberättigade kommer finansieringen från EU att upphöra (även om du fortsätter att delta, om möjligt). Du kan även bli tvungen att lämna projektet på grundval av artikel II.17 i bidragsavtalet (Uppsägning från kommissionens sida).

6.2   Verksamhet som kan beviljas bidrag samt genomförandeperiod inom ramen för denna inbjudan att lämna förslag

A.

Informationsåtgärderna bör innehålla en eller flera aktiviteter, exempelvis följande:

Framställning och distribution av multimedie- eller AV-material.

Kampanjer på nätet och i sociala medier.

Medieevenemang.

Konferenser, seminarier, workshoppar och undersökningar om frågor som rör den gemensamma jordbrukspolitiken.

B.

Nivå för genomförande av informationsåtgärderna:

Multiregional eller nationell nivå i en EU-medlemsstat, eller

EU-nivå (i minst två medlemsstater).

C.

Stöd kan inte beviljas för följande verksamheter:

Åtgärder som är obligatoriska enligt lag.

Bolagsstämmor och andra möten som måste hållas enligt lag.

Finansiellt stöd till tredje part.

D.

Genomförandeperiod för informationsåtgärderna:

Informationsåtgärderna kan vara i högst tolv månader.

Ansökningar för projekt som planerats för en längre period än den som anges i den här ansökningsomgången kommer att avslås.

7.   UTESLUTNINGSKRITERIER

7.1   Uteslutning

Utanordnaren ska utesluta en sökande från att delta i ansökningsomgången i följande fall:

a)

Den sökande befinner sig i konkurs eller är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, har avbrutit sin näringsverksamhet, eller befinner sig i en motsvarande situation till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar.

b)

Det har i en lagakraftvunnen dom eller ett slutligt administrativt beslut fastställts att sökanden inte har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt enligt lagstiftningen i det land där denne är etablerad, i det land där utanordnaren finns, eller i det land där avtalet ska fullgöras.

c)

Det har i en lagakraftvunnen dom eller ett slutligt administrativt beslut fastställts att sökanden har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen genom överträdelse av tillämpliga lagar och författningar eller yrkesetiska regler för det yrke inom vilket denne är verksam, eller uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet företett ett rättsstridigt beteende som påverkar den yrkesmässiga trovärdigheten, bland annat genom att

i)

falskeligen eller oaktsamt ha lämnat felaktiga uppgifter av det slag som behövs för att kunna kontrollera att det inte föreligger några skäl för uteslutning eller att urvalskriterierna är uppfyllda eller vid fullgörandet av ett kontrakt, ett bidragsavtal eller ett bidragsbeslut,

ii)

ha ingått överenskommelse med andra i syfte att snedvrida konkurrensen,

iii)

ha gjort intrång i immateriella rättigheter,

iv)

ha försökt att påverka kommissionens beslutsprocess under tilldelningsförfarandet,

v)

ha försökt erhålla konfidentiella uppgifter som kan ge otillbörliga fördelar under tilldelningsförfarandet.

d)

Det har i en lagakraftvunnen dom fastställts att sökanden har gjort sig skyldig till något av följande:

i)

Bedrägeri, i den mening som avses i artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, som utarbetades genom rådets akt av den 26 juli 1995.

ii)

Korruption enligt definitionen i artikel 3 i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, som utarbetades genom rådets akt av den 26 maj 1997, och artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF (5) liksom korruption enligt definitionen i rätten i det land där den upphandlande myndigheten finns eller där den sökande är etablerad eller där kontraktet ska fullgöras.

iii)

Deltagande i kriminella organisationer i den mening som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF (6).

iv)

Penningtvätt eller finansiering av terrorism som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG (7).

v)

Terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet som avses i artikel 1 respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF (8), eller anstiftan, medhjälp eller försök att begå sådana brott i enlighet med beskrivningen i artikel 4 i rambeslutet.

vi)

Barnarbete eller andra former av människohandel som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU (9).

e)

Sökanden har uppvisat allvarliga brister i fullgörandet av de huvudsakliga skyldigheterna enligt ett kontrakt, ett bidragsavtal eller ett bidragsbeslut som finansierats genom unionens budget, som har medfört att kontraktet sagts upp i förtid, lett till avtalsvite eller andra avtalsenliga påföljder, eller som har upptäckts vid kontroller, revisioner eller utredningar som genomförts av en utanordnare, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) eller revisionsrätten.

f)

Sökande har enligt en lagakraftvunnen dom eller ett slutligt administrativt beslut gjort sig skyldig till oegentligheter i den mening som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 (10).

g)

I fråga om allvarliga fel i yrkesutövningen, bedrägeri, korruption, andra brott, väsentliga brister i fullgörandet av avtalet och oegentligheter har något av följande tillämpning på personen:

i)

Uppgifter som framkommit vid revision eller utredningar som utförts av revisionsrätten eller Olaf, internrevision eller övriga granskningar, revisioner eller kontroller som utförts på begäran av en utanordnare vid någon av EU:s institutioner, organ eller byråer.

ii)

Icke slutgiltiga administrativa beslut som kan omfatta disciplinära åtgärder som vidtagits av det behöriga kontrollorgan som ansvarar för att kontrollera att yrkesetiska regler följs.

iii)

Beslut från ECB, EIB, Europeiska investeringsfonden eller internationella organisationer.

iv)

Kommissionsbeslut om överträdelser av unionens konkurrensregler eller nationella behöriga myndigheters beslut om överträdelse av unionens eller medlemsstaternas konkurrensbestämmelser.

v)

Beslut om uteslutande som fattas av en utanordnare vid någon av EU:s institutioner, organ eller byråer.

7.2   Korrigerande åtgärder

Om något av de ovanstående uteslutningskriterierna (se avsnitt 7.1) kryssats för bör sökanden visa sin tillförlitlighet genom att ange vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa den situation som kan leda till uteslutning. Detta kan avse till exempel tekniska, organisatoriska och personalmässiga åtgärder som vidtagits för att kunna undvika att situationen upprepas, kompensera för skada eller betala böter. Styrkande handlingar som visar de avhjälpande åtgärderna ska bifogas försäkran. Detta gäller inte de situationer som avses i avsnitt 7.1 led d.

7.3   Avvisande av ansökan

Utanordnaren ska inte godkänna bidrag till sökande som

a)

befinner sig i en uteslutningssituation som fastställts i enlighet med artikel 7.1,

b)

har lämnat de uppgifter som krävs för att få delta på ett vilseledande sätt eller har underlåtit att lämna uppgifterna,

c)

tidigare har deltagit i utarbetandet av dokument för förslagsinfordringar, om detta leder till en snedvridning av konkurrensen som inte kan avhjälpas på annat sätt.

Samma uteslutningskriterier gäller anknutna enheter.

Administrativa och ekonomiska sanktioner kan komma att åläggas sökande eller, i förekommande fall, anknutna enheter om de har lämnat oriktiga uppgifter.

7.4   Styrkande handlingar

Sökande och anknutna enheter måste lämna en försäkran på heder och samvete om att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses i artiklarna 136.1 och 141 i budgetförordningen genom att fylla i det formulär som bifogats ansökningsblanketten för inbjudan att lämna in förslag och som finns på http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_sv

Kravet måste uppfyllas på ett av följande sätt:

i)

Den sökande skriver under en försäkran i eget namn och på de anknutna enheternas vägnar ELLER

ii)

den sökande och de anknutna enheterna skriver under varsin försäkran i eget namn.

8.   URVALSKRITERIER

8.1   Ekonomisk kapacitet

De sökande måste ha solida och tillräckliga finansieringskällor för att kunna upprätthålla verksamheten under hela bidragsperioden och de måste bidra till finansieringen av den. De sökandes ekonomiska kapacitet kommer att bedömas på grundval av följande styrkande handlingar som ska bifogas ansökan:

En förklaring på heder och samvete och

ANTINGEN

resultaträkning och balansräkning för det senaste budgetår för vilket räkenskaperna avslutats,

för nybildade enheter kan en affärsplan ersätta ovanstående handlingar,

ELLER

tabellen i ansökningsblanketten, ifylld med relevanta uppgifter ur den lagstadgade redovisningen så att kvoterna kan beräknas enligt anvisningarna i blanketten.

Om den ansvarige utanordnaren på grundval av de inlämnade handlingarna anser att den ekonomiska kapaciteten är bristfällig kan utanordnaren begära ytterligare information.

Om den ansvarige utanordnaren anser att den ekonomiska kapaciteten inte är tillfredsställande kan utanordnaren avslå ansökan.

8.2   Operativ kapacitet

Sökande måste ha den yrkeskompetens och de kvalifikationer som krävs för att genomföra den föreslagna informationsåtgärden. För att visa detta måste sökanden lämna in en försäkran på heder och samvete samt följande styrkande handlingar:

Meritförteckning eller beskrivning av de personer som i första hand ansvarar för att förvalta och genomföra verksamheten (i tillämpliga fall, t.ex. på utbildningsområdet, tillsammans med en förteckning över relevanta publikationer). Särskilt när det gäller den som ansvarar för informationsåtgärden, måste personen ha minst fem års erfarenhet av liknande projekt.

Organisationens verksamhetsrapporter.

En förteckning över tidigare projekt och verksamheter med anknytning till berört politikområde eller till de informationsåtgärder som ska genomföras (se ansökningsblankett 1, högst fyra projekt/verksamheter).

9.   TILLDELNINGSKRITERIER

De verktyg för kommunikation och verksamheter som ingår i informationsåtgärden bör vara kopplade till varandra och ingå i ett tydligt koncept med tydliga mål.

Verksamheter inom ramen för en informationsåtgärd måste uppnå konkreta resultat under det att åtgärden pågår.

Relevanta resultat som förväntas av informationsåtgärden måste anges i ansökningsskedet (se ansökningsblankett 3).

En förteckning över relevanta indikatorer (kvalitativa/kvantitativa) för att mäta de förväntade resultaten/effekterna av informationsåtgärden måste ingå i förslaget (se ansökningsblankett 3).

Giltiga ansökningar kommer att bedömas enligt följande kriterier:

1.

Åtgärdens relevans: förhandsanalys av behoven och det specifika, mätbara, uppnåeliga och relevanta målet och dess innovativa karaktär. (25 poäng, minimikrav 12,5 poäng)

2.

Åtgärdens ändamålsenlighet: tema, budskap och målgrupper, detaljerat program, tidtabell och metod för efterhandsutvärdering. (25 poäng, minimikrav 12,5 poäng)

3.

Åtgärdens effektivitet: kostnadseffektivitet med avseende på föreslagna resurser. (25 poäng, minimikrav 12,5 poäng)

4.

Projektledningens kvalitet: kvaliteten på förfarandena, fördelningen av uppgifter med hänsyn till genomförandet av de olika verksamheterna i den föreslagna åtgärden. (25 poäng, minimikrav 12,5 poäng)

Högst 100 poäng kommer att tilldelas för förslagets kvalitet. Totalt måste minst 60 poäng uppnås och det krävs minst 50 % av poängen för varje kriterium.

10.   RÄTTSLIGA ÅTAGANDEN

Om kommissionen beviljar bidrag kommer ett bidragsavtal, som upprättas i euro med utförlig information om avtalsvillkoren och uppgift om bidragets storlek, att sändas till sökanden, tillsammans med information om förfarandet för att formalisera överenskommelsen mellan parterna.

De två exemplaren av det ursprungliga avtalet ska undertecknas först av stödmottagaren och skickas tillbaka till kommissionen omgående. Kommissionen kommer att underteckna sist.

Observera att tilldelningen av bidrag inte innebär att stödmottagaren har rätt till bidrag följande år.

11.   FINANSIELLA BESTÄMMELSER

11.1   Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader ska uppfylla samtliga nedanstående kriterier.

Kostnaderna har uppkommit för stödmottagaren.

De har uppkommit under den tid informationsåtgärden genomförs, med undantag för kostnader för finansiella rapporter och revisionsintyg. Perioden för stödberättigande kostnader börjar i enlighet med vad som anges i bidragsavtalet.

Om en stödmottagare kan visa att informationsåtgärden behöver inledas innan avtalet undertecknas, kan perioden för stödberättigande kostnader inledas innan avtalet undertecknas. Bidrag till kostnader kan aldrig beviljas för tiden innan bidragsansökan har lämnats in.

De omnämns i den preliminära budgeten.

De är nödvändiga för genomförandet av den informationsåtgärd som bidraget avser.

De kan identifieras och kontrolleras och i synnerhet tas upp i mottagarens räkenskaper i enlighet med de redovisningsstandarder som tillämpas i det land där mottagaren är etablerad och enligt mottagarens normala rutiner för kostnadsredovisning.

De uppfyller kraven i tillämplig skattelagstiftning och social lagstiftning.

De är rimliga, styrkta och förenliga med kraven på sund ekonomisk förvaltning, i synnerhet kraven på sparsamhet och effektivitet.

Mottagarens förfaranden för redovisning och internkontroll ska göra det möjligt att koppla ihop de kostnader och inkomster som deklareras inom ramen för informationsåtgärden med motsvarande räkenskaper och styrkande handlingar.

Samma kriterier gäller för kostnader som uppkommit för de anknutna enheterna.

Stödberättigande kostnader kan vara direkta eller indirekta.

11.1.1   Stödberättigande direkta kostnader

De direkta stödberättigande kostnaderna för informationsåtgärden är de som

med hänsyn till reglerna för stödberättigande ovan kan identifieras som direkt knutna till genomförandet av informationsåtgärden och som därför kan bokföras direkt för åtgärden, t.ex. följande kostnader:

a)

Kostnader för personal med anställningsavtal eller liknande hos mottagaren och som arbetar med informationsåtgärden, förutsatt att de är förenliga med mottagarens gängse lönepolitik.

De omfattar direkta lönekostnader, sociala avgifter och andra lagstadgade kostnader som ingår i lönekostnaderna. Kostnaderna kan även omfatta andra ersättningar, däribland utbetalningar enligt olika typer av tilläggsavtal, förutsatt att de betalas ut konsekvent varje gång en viss typ av arbetsuppgifter eller kunskaper efterfrågas, oberoende av finansieringskällan.

Kostnader för fysiska personer som arbetar för mottagaren enligt andra avtal än anställningsavtal eller som utstationeras hos mottagaren av tredje part mot betalning får jämställas med personalkostnader, förutsatt att

i)

personen arbetar på villkor som liknar en anställds (i synnerhet med avseende på hur arbetet organiseras, vilka arbetsuppgifterna är och var arbetet utförs),

ii)

mottagaren har rätt till resultatet av arbetet (såvida inte annat undantagsvis överenskommits) och

iii)

kostnaderna inte skiljer sig väsentligt från kostnaderna för personal som utför liknande arbetsuppgifter inom ramen för ett anställningsavtal med mottagaren.

De metoder som rekommenderas för beräkningen av de direkta personalkostnaderna återfinns i tillägget.

b)

Resekostnader och traktamenten, förutsatt att de är förenliga med mottagarens gängse reseersättningar.

c)

Kostnader för att hyra lokal eller utrustning.

d)

Kostnader för underentreprenad, förutsatt att de särskilda villkoren för underentreprenad i bidragsavtalet är uppfyllda.

e)

Kostnader som direkt har att göra med avtalsenliga skyldigheter (spridning av information, särskild utvärdering av informationsåtgärden, revision, översättning, mångfaldigande), däribland kostnader för finansiella säkerheter som begärts, förutsatt att motsvarande tjänster förvärvats i enlighet med de bestämmelser om genomförandeavtal som fastställs i bidragsavtalet.

f)

Tullar, skatter och avgifter som erlagts av mottagaren, i synnerhet mervärdesskatt (moms), förutsatt att de ingår i de bidragsberättigande direkta kostnaderna och att inte annat anges i bidragsavtalet.

11.1.2   Stödberättigande indirekta kostnader (allmänna omkostnader)

Indirekta kostnader är kostnader som inte kan kopplas direkt till genomförandet av informationsåtgärden och därför inte kan hänföras direkt till den.

Ett schablonbelopp på 7 % av informationsåtgärdens totala stödberättigande direkta kostnader är stödberättigande som indirekta kostnader och utgör den del av stödmottagarens allmänna administrativa kostnader som kan hänföras till informationsåtgärden.

Indirekta kostnader får inte innefatta kostnader som tas upp under andra budgetrubriker.

Obs! Sökande som redan uppbär administrationsbidrag som finansieras via EU:s eller Euratoms budget får inte deklarera indirekta kostnader för samma period(er) som omfattas av administrationsbidraget, om de inte kan visa att administrationsbidraget inte täcker några av kostnaderna för informationsåtgärden.

För att styrka detta bör stödmottagaren i princip göra följande:

a)

Använda analytisk kostnadsredovisning som gör det möjligt att separera alla kostnader (inklusive allmänna omkostnader) som går att hänföra till administrationsbidraget och till bidraget för informationsåtgärden. Stödmottagaren ska därför använda tillförlitliga redovisningskoder och fördelningsnycklar som säkerställer att kostnadsfördelningen görs på ett rättvist, objektivt och realistiskt sätt.

b)

Registrera följande separat:

Alla kostnader som uppkommit för administrationsbidragen (t.ex. personal, allmänna driftskostnader och andra driftskostnader som är kopplade till den delen av dess vanliga årliga verksamhet).

Alla kostnader som uppkommit för bidragen för informationsåtgärden (inklusive faktiska indirekta kostnader som är kopplade till informationsåtgärden).

Om administrationsbidraget täcker hela den vanliga årliga verksamheten och budget för stödmottagaren är denne inte berättigad att ta emot några indirekta kostnader inom bidraget för informationsåtgärden.

11.2   Icke stödberättigande kostnader

a)

Avkastning på kapital och utdelningar som betalats av en mottagare.

b)

Amorteringar och räntor på upplåning.

c)

Avsättningar för framtida förluster eller skulder.

d)

Upplupna räntor.

e)

Osäkra fordringar.

f)

Valutakursförluster.

g)

Kostnader för överföringar från kommissionen som tas ut av en mottagares bank.

h)

Kostnader som mottagaren deklarerat inom ramen för en annan informationsåtgärd som får bidrag som finansieras via unionens budget. Detta omfattar även bidrag som beviljas av en medlemsstat och som finansieras via unionens budget samt bidrag som beviljas av andra organ än kommissionen i samband med genomförandet av unionens budget. Stödmottagare som erhåller administrationsbidrag som finansieras via EU:s eller Euratoms budget får inte redovisa indirekta kostnader för den eller de perioder som administrationsbidraget omfattar, om inte mottagaren kan styrka att administrationsbidraget inte täcker några av kostnaderna för informationsåtgärden.

i)

In naturabidrag från tredje part.

j)

Överdrivna eller mindre välbetänkta utgifter.

k)

Avdragsgill mervärdesskatt.

l)

Inköp av utrustning.

11.3   Bidragsformer

11.3.1   Återbetalning av faktiska kostnader

Bidraget kommer att fastställas genom att man tillämpar en medfinansiering på högst 60 % av de faktiska stödberättigande kostnader som deklarerats av stödmottagaren och anknutna enheter.

11.3.2   Schablonbelopp

Ett schablonbelopp på 7 % av de stödberättigande direkta kostnaderna som ska täcka indirekta kostnader och som utgör den del av stödmottagarens allmänna administrativa kostnader som kan hänföras till informationsåtgärden. Schablonbeloppet kommer att betalas ut sedan de kostnader på vilka det grundar sig har godkänts.

Villkor för godkännande av mottagarens sedvanliga metoder för kostnadsredovisning:

Mottagaren måste se till att de metoder för kostnadsredovisning som används för att deklarera de stödberättigande kostnaderna uppfyller följande krav:

a)

De metoder för kostnadsredovisning som används måste vara mottagarens sedvanliga metoder för kostnadsredovisning. Mottagaren måste tillämpa dessa metoder konsekvent, utifrån objektiva kriterier, oberoende av finansieringskällan (EU-finansiering eller annan).

b)

De deklarerade kostnaderna kan direkt kontrolleras mot beloppen i de allmänna räkenskaperna.

c)

De kostnadsslag som används för att fastställa de deklarerade kostnaderna får inte omfatta kostnader som inte är bidragsberättigande eller som täcks av andra typer av bidrag.

11.4   Balanserad budget

Den preliminära budgeten för informationsåtgärden ska bifogas ansökningsblanketten. Intäkter och utgifter ska balansera varandra.

Budgeten ska uppställas i euro.

Sökande vars kostnader inte kommer att uppstå i euro ska använda sig av den växelkurs som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller på Infor-euros webbplats: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

Den sökande måste säkerställa att de resurser som behövs för att genomföra informationsåtgärden inte består av enbart EU-bidraget.

Medfinansiering av informationsåtgärden kan utgöras av

egna medel,

inkomster som genereras av informationsåtgärden,

ekonomiskt stöd från tredje part.

Medfinansieringen kan också omfatta naturabidrag från tredje part, t.ex. icke-finansiella resurser som tredje part ställt till förfogande för mottagaren utan kostnad. De motsvarande kostnaderna för den tredje parten berättigar inte till stödet. Det gäller t.ex. volontärarbete och gratis användning av mötesrum.

Värdet av naturabidragen får inte överstiga

de faktiska kostnader som vederbörligen motiveras genom bokföringsdokument, eller,

om sådana dokument saknas, de kostnader som vanligtvis godtas på marknaden i fråga.

Naturabidrag ska redovisas separat i budgetberäkningen för att återspegla de totala medel som anslagits för informationsåtgärden. Deras enhetsvärde ska uppskattas i budgetberäkningen och får inte vara föremål för senare ändringar.

Naturabidrag ska vara förenliga med nationella skatte- och socialförsäkringsregler.

11.5   Beräkning av det slutliga bidraget

Kommissionen beräknar det slutliga bidragsbeloppet i samband med slutbetalningen. Beräkningen görs på följande sätt:

Steg 1 – Beräkning av ersättningsnivån för de bidragsberättigande kostnaderna och tillägg av schablonbidrag

Beloppet i steg 1 räknas fram genom att man tillämpar den ersättningsnivå som anges i avsnitt 11.3.1 på de stödberättigande kostnader som godtagits av kommissionen samt lägger till schablonbidraget i enlighet med avsnitt 11.3.2.

Steg 2 – Begränsning till det högsta tillåtna bidragsbeloppet

Det sammanlagda belopp som kommissionen betalar ut får under inga omständigheter överstiga det högsta tillåtna bidragsbeloppet som anges i bidragsavtalet. Om det belopp som blir resultatet av beräkningarna enligt steg 1 är högre, begränsas det slutliga bidragsbeloppet till det högsta tillåtna bidragsbeloppet.

Steg 3 – Minskning på grund av regeln om icke-vinst

Med vinst avses överskjutande saldo som uppkommer när beräkningarna enligt steg 1 och 2 slutförts och de sammanlagda intäkterna för informationsåtgärden som överstiger de sammanlagda bidragsberättigande kostnaderna för åtgärden lagts till.

De sammanlagda bidragsberättigande kostnaderna för åtgärden är de sammanlagda konsoliderade bidragsberättigande kostnader som godkänts av kommissionen. De sammanlagda intäkterna för åtgärden är de konsoliderade sammanlagda intäkter som fastställts, uppkommit eller bekräftats den dag då begäran om slutbetalning utarbetades av mottagaren.

Följande anses vara intäkter:

a)

Inkomster som genereras av informationsåtgärden.

Om en vinst uppkommer ska den dras av i förhållande till den slutliga ersättningen av faktiska bidragsberättigande kostnader som godkänts av kommissionen för informationsåtgärden.

Steg 4 – Minskning på grund av felaktigt genomförande eller åsidosättande av andra skyldigheter

Kommissionen får sätta ner det högsta tillåtna bidragsbeloppet om åtgärden inte genomförts korrekt (dvs. om den inte har genomförts, har genomförts på ett bristfälligt sätt, delvis eller för sent) eller om någon annan avtalsenlig skyldighet har åsidosatts.

Nedsättning sker i förhållande till hur bristfälligt genomförandet av åtgärden eller hur allvarligt åsidosättandet varit.

11.6   Rapportering och betalningsarrangemang

11.6.1   Stödmottagaren får ansöka om utbetalning om villkoren i bidragsavtalet är uppfyllda (vad gäller betalningsfrister, takbelopp etc.). Betalningsansökningen ska åtföljas av nedanstående dokument och som anges i bidragsavtalet:

Betalningsansökan

Åtföljande dokument

Utbetalning av återstående belopp

 

Kommissionen kommer att fastställa beloppet för betalningen på grundval av beräkningen av det slutliga bidragsbeloppet (se avsnitt 11.5).

a)

Slutlig teknisk rapport

b)

Slutredovisning

11.7   Andra ekonomiska villkor

a)   Förbud mot kumulering av bidrag och dubbelfinansiering

En informationsåtgärd kan endast få ett bidrag från EU-budgeten.

En och samma kostnad får aldrig täckas två gånger genom unionens budget. För att garantera detta ska sökanden i bidragsansökan ange källa till och belopp för unionsbidrag som tagits emot eller sökts för samma informationsåtgärd, eller delar av den, eller för administrativ drift kopplad till åtgärden under samma budgetår, samt alla andra bidrag som tagits emot eller sökts för samma informationsåtgärd.

b)   Förbud mot retroaktiv verkan

Bidrag får inte beviljas retroaktivt för informationsåtgärder som redan har slutförts.

Bidrag får inte beviljas för redan informationsåtgärder som redan har inletts, om inte den sökande kan visa i bidragsansökan att det var nödvändigt att inleda informationsåtgärden innan bidragsavtalet undertecknades.

I dessa fall får inga bidragsberättigande kostnader ha uppkommit före bidragsansökans datum.

c)   Genomförandeavtal/underentreprenad

Om genomförandet av informationsåtgärden kräver upphandling (genomförandekontrakt) måste stödmottagaren tilldela kontraktet till det anbud som ger bäst valuta för pengarna eller lägsta pris (beroende på vad som är lämpligt) och undvika intressekonflikter.

Vid genomförandeavtal som överstiger 60 000 euro måste stödmottagaren följa de kompletterande regler som anges i den mall för bidragsavtal som bifogas inbjudan att lämna förslag.

Stödmottagaren förväntas tydligt dokumentera upphandlingsförfarandet och bevara dokumentationen för en eventuell revision.

Enheter som agerar i egenskap av upphandlande myndigheter i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (11) eller upphandlande enheter i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU (12) måste följa tillämpliga nationella bestämmelser om offentlig upphandling.

Stödmottagarna får lägga ut uppgifter som ingår i informationsåtgärden på underentreprenad. Om de gör så måste se till att följande villkor är uppfyllda, utöver de redan nämnda villkoren om bästa valuta för pengarna och om att undvika intressekonflikter:

a)

Underentreprenad får inte avse informationsåtgärdens kärnverksamhet.

b)

Beslutet att använda underentreprenad är motiverat med tanke på åtgärdens natur och behoven i samband med dess genomförande.

c)

Kostnaderna för underentreprenad är tydligt åtskilda i den preliminära budgeten.

d)

Underentreprenad som inte anges i beskrivningen av informationsåtgärden ska anmälas av mottagaren och godkännas av kommissionen. Kommissionen kan lämna tillstånd

i)

innan underentreprenad använts, om mottagarna begär en ändring,

ii)

efter att underentreprenad använts

om det är särskilt motiverat i den tekniska slutrapporten, och

om detta inte leder till sådana ändringar av avtalet som kan äventyra tilldelningsbeslutet eller göra att de sökande behandlas olika.

e)

Stödmottagarna ska se till att vissa villkor som gäller för stödmottagare och som anges i bidragsavtalet (synlighet, sekretess etc.) också tillämpas vid underentreprenad.

d)   Ekonomiskt stöd till tredje part

Ansökan får inte omfatta ekonomiskt stöd till tredje parter.

12.   PUBLICITET

12.1   På initiativ av stödmottagarna

Mottagarna måste tydligt uppmärksamma bidraget från EU i alla publikationer eller i samband med den verksamhet som bidraget används till.

Dessutom ska mottagarna ge Europeiska kommissionens namn och logotyp en framträdande plats på alla publikationer, affischer, program och andra produkter som tas fram inom ramen för det medfinansierade projektet.

För att kunna göra detta måste de använda EU:s text och emblem samt den ansvarsfriskrivning som finns på https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_sv

Om inte detta krav efterlevs till fullo kan bidraget sänkas i enlighet med bestämmelserna i bidragsavtalet.

12.2   På initiativ av kommissionen

Med undantag för stipendier som utbetalats till fysiska personer och annat direktstöd som betalas ut till de mest behövande fysiska personerna ska all information om bidrag som beviljas under ett räkenskapsår offentliggöras på en webbplats som tillhör Europeiska unionens institutioner senast den 30 juni året efter det räkenskapsår då bidragen beviljades.

Kommissionen kommer att offentliggöra följande information:

Mottagarens namn.

Adressen om mottagaren är en juridisk person och regionen på Nuts 2-nivå om stödmottagaren är en fysisk person och bosatt i EU eller på motsvarande nivå om den fysiska personen är bosatt utanför EU.

Syftet med bidraget.

Det belopp som beviljats.

Efter en motiverad och vederbörligen styrkt begäran kan stödmottagaren befrias från kravet på offentliggörande om informationen äventyrar skyddet för berörda enskildas fri- och rättigheter som skyddas av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna eller skadar stödmottagarens kommersiella intressen.

13.   BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Ett svar på inbjudan att lämna förslag innebär registrering och behandling av personuppgifter (t.ex. namn, adress och meritförteckning). Dessa uppgifter kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (13). Om inget annat anges behövs de besvarade frågorna och eventuella personuppgifter för att bedöma ansökan i enlighet med inbjudan att lämna förslag och de kommer att behandlas endast i det syftet av enhet R5 vid generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Kommissionen får lagra personuppgifter i systemet för tidigt upptäckt och uteslutning om den sökande befinner sig i någon av de situationer som avses i artiklarna 136.1 och 141 i budgetförordningen (se meddelandet om skydd av personuppgifter på

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf).

14.   INLÄMNANDE AV FÖRSLAG

Förslagen måste lämnas in senast den 14 december 2018.

Ingen ändring i ansökan är tillåten när tidsfristen för inlämnande har löpt ut. Om det finns vissa aspekter som behöver klargöras eller skrivfel som behöver rättas till kan kommissionen behöva kontakta den sökande under bedömningsprocessen.

Sista datum för inlämnande av frågor är den 4 december 2018.

Sökandena kommer att underrättas skriftligen om resultatet av urvalsförfarandet.

Inlämning på papper

Ansökningsblanketter finns på http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_sv

Ansökningarna måste lämnas in på rätt blankett, fullständigt ifyllda och daterade. De måste vara undertecknade av den person som är behörig att ingå juridiskt bindande åtaganden på den ansökande organisationens vägnar.

I förekommande fall kan all ytterligare information som den sökande anser vara nödvändig lämnas in på separata blad.

Ansökningarna ska skickas till följande adress:

Europeiska kommissionen

GD Jordbruk och landsbygdsutveckling, enhet B.1

Inbjudan att lämna förslag 2018/C 395/03

Enhetschefen

L130 4/053

1049 Bryssel

BELGIEN

Per post, poststämpelns datum gäller.

Med bud, datum för budets mottagande av försändelsen gäller.

Personligen, mottagningsbevisets datum gäller, till nedanstående adress.

Personlig inlämning/Expressförsändelse:

Europeiska kommissionen

Central Mail Service

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bryssel

BELGIEN

Om ansökan lämnas in personligen ska inlämnandet styrkas med ett daterat mottagningsbevis som undertecknats av en tjänsteman vid kommissionens centrala posttjänst. Posttjänsten är öppen måndag–torsdag kl. 8.00–17.00 och fredag kl. 8.00–16.00. Den är stängd på lördagar, söndagar och de dagar som inte är arbetsdagar vid kommissionen.

Ansökningar per fax eller e-post godtas inte.

Förutom en pappersversion måste sökanden lämna in en elektronisk kopia av förslaget och samtliga bilagor på cd-rom eller USB-minne i samma kuvert som pappersversionen. Pappersversionen har företräde. Pappersversionen ligger till för grund för bedömningen av om ansökningarna uppfyller formkraven.

Kontakt

För alla frågor: agri-grants@ec.europa.eu

Vanliga frågor kommer att publiceras på följande sida: https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_sv

Bilagor

Ansökningsblankett med budgettabeller (och checklista över handlingar som ska lämnas in):

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_sv

Mallen för bidragsavtalet, inklusive mall för ekonomiska och tekniska rapporter finns på

https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_sv

Formulär för rättssubjekt:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

Formulär för bankuppgifter:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/791 av den 11 maj 2016 om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (EUT L 135, 24.5.2016, s. 1).

(4)  EUT L 182, 29.6.2013, s. 19.

(5)  EUT L 192, 31.7.2003, s. 54.

(6)  EUT L 300, 11.11.2008, s. 42.

(7)  EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.

(8)  EGT L 164, 22.6.2002, s. 3.

(9)  EUT L 101, 15.4.2011, s. 1.

(10)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(11)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

(12)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

(13)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.