26.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 388/1


Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

Utlysning av en ledig tjänst som verkställande direktör

(Tillfälligt anställd – lönegrad AD 14)

COM/2018/20032

(2018/C 388 A/01)

 

Om oss

Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) inrättades 2004 med uppdraget att bidra till en hög nivå på nät- och informationssäkerheten i unionen.

Sedan dess har Enisa utvecklats till ett modernt centrum för expertis inom cybersäkerhet, och ger stöd till EU:s medlemsstater, institutioner och organ och till den privata sektorn. Syftet är att öka EU:s resiliens och därigenom den inre marknadens funktion. Framför allt ger Enisa stöd på områdena utarbetande och genomförande av politik, kapacitetsuppbyggnad, samarbete och åtgärder för ökad medvetenhet.

Enisa spelar en viktig roll för genomförandet av direktivet om säkerhet i nätverks- och informationssystem (it-säkerhetsdirektivet), som är den första EU-omfattande lagstiftningen om cybersäkerhet. Framför allt tillhandahåller Enisa sekretariatstjänster åt it-incidentcentrum (CSIRT), som är hörnstenen i det operativa samarbetet. Vidare bistår Enisa samarbetsgruppen i utförandet av dess uppgifter.

I september 2017 lade Europeiska kommissionen fram förslaget till cybersäkerhetsakt, som innehåller ett nytt uppdrag för Enisa och en ny EU-ram för cybersäkerhetscertifiering av IKT-produkter och IKT-tjänster. Rådet och Europaparlamentet förhandlar nu om förslaget som är en långtgående reform för att stärka Enisa, bland annat genom att ge byrån ett permanent uppdrag och se till att den i högre grad kan bidra till att förebygga och reagera på allvarliga gränsöverskridande cybersäkerhetsincidenter samt genom att stödja utarbetandet och genomförandet av EU:s politik för cybersäkerhetscertifiering.

Enisa ligger i Grekland och har kontor i Heraklion (Kreta) och Aten. För närvarande arbetar 83 personer där och den årliga budgeten ligger på ca 11 miljoner euro. Enisas resurser väntas öka avsevärt i samband med det nya uppdraget, men detta är beroende av vad förhandlingarna leder fram till.

Om tjänsten

Vi erbjuder en chefstjänst där uppdraget är att leda en multidisciplinär grupp som har som uppdrag att ge stöd inom ett prioriterat område som är mycket viktigt för EU:s framtid.

Enisas verkställande direktör företräder Enisa rättsligt och offentligt, och är ansvarig inför styrelsen som består av företrädare för EU:s medlemsstater och kommissionen.

Den verkställande direktören leder och förvaltar Enisa, har det övergripande ansvaret för dess verksamhet och sörjer för att dess mål uppnås. I den verkställande direktörens ansvarsområden ingår följande:

Utveckla och genomföra Enisas verksamhet i enlighet med dess uppdrag och de allmänna riktlinjer som styrelsen fastställer.

Rekrytera och handleda Enisas personal och skapa en god laganda och ett gott arbetsklimat.

Delta i styrelsens sammanträden (utan rösträtt), rapportera till styrelsen och tillhandahålla styrelsen sekretariatstjänster.

Anta beslut inom Enisas ansvarsområden.

Upprätta och genomföra Enisas budget och se till att den förvaltas effektivt och i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning.

Utarbeta och genomföra det samlade programdokumentet, inklusive det årliga arbetsprogrammet, och se till att resurserna används på effektivast möjliga sätt.

Förvalta Enisas resurser, och särskilt prioritera den operativa sidan av dess uppdrag.

Underlätta samarbete mellan Enisa, kommissionen, medlemsstaterna och Enisas intressenter för att främja utvecklingen av en gemensam ansats för reaktioner på cybersäkerhetsproblem.

Upprätta ett ändamålsenligt samarbete mellan Enisa och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna inom Enisas verksamhetsområde.

Direkt och indirekt kommunicera med allmänheten om alla frågor inom Enisas uppdrag.

Vem söker vi (urvalskriterier)?

Den som väljs ut ska vara en person som är högt kvalificerad och dynamisk och bör uppfylla följande kriterier:

Ledningskompetens, särskilt följande:

Dokumenterad erfarenhet av att på hög nivå leda stora grupper och projekt, inbegripet förmåga att leda, motivera och utveckla potentialen hos en grupp med multinationell och multidisciplinär bakgrund. Erfarenhet från en mångkulturell miljö är en tillgång.

Erfarenhet av att förvalta betydande ekonomiska resurser i nationella, europeiska och/eller internationella sammanhang, inbegripet budgetplanering och intern kontroll (1).

Förmåga att arbeta under stark press och uppträda professionellt vid utövande av ansvar.

Förmåga att bidra till och genomföra den strategiska vision som styrelsen sätter upp för Enisa och förmåga att få stöd från intressenter.

Förmåga att upprätthålla givande förbindelser med EU-institutionerna och behöriga myndigheter i medlemsstaterna samt medvetenhet om det PR-ansvar som befattningen medför.

Teknisk kompetens, särskilt följande:

Djupgående förståelse av viktiga cybersäkerhetsfrågor, inklusive strategiska frågor samt frågor som rör reglering, politik och industri på nationell, europeisk och internationell nivå.

God förståelse av EU:s institutioner, byråer och organ och av hur de arbetar och samverkar.

Erfarenhet på området cybersäkerhet från en nationell myndighet, EU-myndighet eller internationell offentlig förvaltning eller från ett icke-offentligt organ med starka band till den offentliga sektorn är en tillgång.

Erfarenhet av arbetsledning på området cybersäkerhet är en tillgång.

Färdigheter inom bl.a. kommunikation, särskilt följande:

Dokumenterad förmåga och erfarenhet av att kommunicera effektivt och verkningsfullt med allmänheten och att samarbeta med alla relevanta aktörer. Erfarenhet av kriskommunikation är en tillgång.

Mycket god social kompetens och beslutsförmåga, förmåga att organisera och förhandla samt att upprätta pålitliga arbetsrelationer med EU:s institutioner och andra berörda parter.

Mycket goda kunskaper i engelska som är Enisas arbetsspråk är en fördel.

Behörighetskrav

För att komma i fråga för tjänsten måste följande formella krav uppfyllas senast sista ansökningsdagen:

Medborgarskap: Medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater.

Universitetsutbildning: Följande krävs:

Avslutad universitets- eller högskoleutbildning, styrkt med examensbevis, som med normal studietakt kräver minst fyra år, eller

avslutad universitets- eller högskoleutbildning, styrkt med examensbevis, som med normal studietakt kräver minst tre år, samt minst ett års relevant yrkeslivserfarenhet (denna yrkeserfarenhet på ett år får inte räknas med i den yrkeserfarenhet efter examen som krävs nedan).

Yrkeserfarenhet (2): Minst femton års yrkeserfarenhet efter examen, på en nivå som kräver den universitets- eller högskoleexamen som nämns ovan. Minst fem år av denna yrkeserfarenhet ska vara inom Enisas verksamhetsområde.

Erfarenhet av arbetsledning: Minst fem års yrkeserfarenhet efter examen måste ha förvärvats i ledande befattning på hög nivå (3).

Språkkunskaper: Gedigna kunskaper krävs i ett av Europeiska unionens officiella språk (4) och tillfredsställande kunskaper i ytterligare ett av dessa språk. Urvalspanelerna kommer under intervju(er)n(a) att kontrollera om de sökande uppfyller kravet på tillfredsställande kunskaper i ett annat officiellt EU-språk. Detta kan innebära att (en del av) anställningsintervjun sker på detta andra språk.

Åldersgräns: Du ska, räknat från den sista ansökningsdagen, kunna fullfölja hela mandatperioden på fem år innan pensionsåldern uppnås (se även den första fotnoten i avsnittet om anställningsvillkor). För tillfälligt anställda vid Europeiska unionen räknas pensionsåldern från utgången av den månad då den anställda fyller 66 år (se artikel 47 i Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen (5)).

Du måste dessutom ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning, uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen samt uppfylla kraven på fysisk lämplighet för tjänsteutövningen.

Urval och utnämning

Enisas styrelse kommer att utse den verkställande direktören på grundval av en lista som tillhandahålls av Europeiska kommissionen.

I syfte att sammanställa denna lista kommer Europeiska kommissionen att genomföra ett urvalsförfarande i enlighet med sina urvals- och rekryteringsförfaranden (se Document on Senior Officials Policy (6)).

Som en del av urvalsförfarandet inrättar Europeiska kommissionen en urvalspanel. Panelen granskar alla ansökningar, genomför en första kontroll av behörighet och identifierar de sökande som har den bästa profilen mot bakgrund av ovannämnda urvalskriterier. Dessa kan kallas till en intervju med panelen, i vilken en företrädare för Enisas styrelse kommer att delta som observatör.

Efter dessa intervjuer drar urvalspanelen sina slutsatser och lägger fram en lista med sökande för ytterligare intervjuer med kommissionens rådgivande tillsättningskommitté. Tillsättningskommittén fattar därefter, med beaktande av slutsatserna från urvalspanelen, beslut om vilka sökande som ska kallas till intervju.

Sökande som kallas till intervju med tillsättningskommittén får under en dag sin ledningsförmåga bedömd vid ett utvärderingscentrum som drivs av externa rekryteringskonsulter. Med beaktande av resultaten av intervjun och rapporten från utvärderingscentrumet upprättar tillsättningskommittén en lista över de sökande som anses mest lämpade för uppgiften.

Sökande på tillsättningskommitténs lista kommer att intervjuas av de den eller de berörda kommissionsledamöterna (7).

Efter intervjuerna fastställer kommissionen en lista över de mest lämpade sökandena som den överlämnar till Enisas styrelse. Styrelsen kan besluta att intervjua personerna innan den utnämner den verkställande direktören bland de sökande som finns med på kommissionens kortlista. Att en sökande tas med i denna lista är inte någon garanti för ett erbjudande om tjänsten.

De sökande kan komma att kallas till ytterligare intervjuer och/eller prov utöver de ovan nämnda. De kan också kallas till Europaparlamentets behöriga utskott för att göra ett uttalande.

Urvalsförfarandet kommer av praktiska skäl att ske endast på engelska och/eller franska för att påskynda utvalsförfarandet, vilket ligger både i de sökandes och institutionens intresse (8).

Lika möjligheter

Europeiska kommissionen och Enisa tillämpar en personalpolitik för lika möjligheter, och ansökningarna behandlas utan diskriminering i enlighet med artikel 1d i tjänsteföreskrifterna (9).

Anställningsvillkor (10)

Löne- och anställningsvillkor finns i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (11).

Den sökande som erbjuds tjänsten kommer att anställas av Enisas styrelse som tillfälligt anställd i lönegrad AD 14 (12). Den person som slutligen rekryteras kommer, beroende på den tidigare yrkeserfarenhetens längd, att placeras i steg 1 eller steg 2 i den lönegraden.

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 (13) kommer han eller hon att utnämnas för en första mandatperiod på fem år med möjlighet till förlängning med högst fem år. Den förordningen ses nu över inom ramen för förslaget om cybersäkerhetsakt (COM(2017) 477).

För all nyanställd personal gäller provanställning i nio månader i enlighet med anställningsvillkoren för övriga anställda.

Arbetsplatsen ligger i Grekland i enlighet med beslut 2004/97/EG, Euratom (14), som antogs av Europeiska rådet den 13 december 2003, och överenskommelsen om säten mellan den grekiska regeringen och Enisa.

Tjänsten är ledig från och med den 16 oktober 2019.

Oberoende och intresseförklaring

Direktören måste före sitt tillträde till tjänsten avge en förklaring om att agera oberoende för det allmännas bästa och redovisa eventuella intressen som skulle kunna inverka negativt på hans eller hennes oberoende.

Ansökningsförfarande

Innan du lämnar in din ansökan bör du noga kontrollera att du uppfyller behörighetskraven, särskilt när det gäller utbildning, yrkeserfarenhet på hög nivå och de språkkunskaper som krävs. Om något av behörighetskraven inte är uppfyllt, utesluts du automatiskt från urvalsförfarandet.

Om du vill söka tjänsten ska du registrera dig via internet på följande webbplats och följa anvisningarna för de olika etapperna i förfarandet:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Du måste ha en giltig e-postadress. Den kommer att användas för att bekräfta din registrering och för att hålla kontakt med dig under hela förfarandet. Underrätta därför Europeiska kommissionen om din e-postadress ändras.

För att ansökan ska vara fullständig måste du ladda upp en meritförteckning i pdf-format och skriva ett personligt brev på nätet (högst 8 000 tecken).

När du har slutfört din registrering online får du ett e-postmeddelande om att din ansökan har registrerats. Om du inte får någon bekräftelse per e-post har din ansökan inte registrerats!

Observera att det inte är möjligt att följa behandlingen av ansökan på nätet. Europeiska kommissionen kommer att kontakta dig direkt angående din ansökan.

Om du behöver mer information och/eller stöter på tekniska problem, skicka ett e-brev till HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 27 november 2018, kl. 12.00 (lokal tid, Bryssel). Därefter är registrering inte längre möjlig.

Du ansvarar själv för att onlineregistreringen sker i tid. Vi råder dig att inte vänta till de sista dagarna med ansökan, eftersom hög belastning på internet eller fel på din internetförbindelse kan leda till att registreringen av ansökan online avbryts innan den slutförts och att du därför blir tvungen att göra om hela processen. När tiden för registrering har löpt ut kan du inte längre föra in några uppgifter. Sent inkomna registreringar godtas inte.

Viktiga upplysningar till sökande

Vi vill påminna om att urvalskommittéernas arbete är hemligt. Du får inte ta direkt eller indirekt kontakt med urvalskommittén eller be någon annan kontakta dem på dina vägnar. Alla förfrågningar ska adresseras till sekretariatet för den berörda panelen.

Skydd av personuppgifter

Kommissionen kommer att se till att de sökandes personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (15). Detta gäller särskilt i fråga om sekretess och säkerhet i samband med sådana uppgifter.


(1)  Enisas personalförvaltning och ekonomiska förvaltning regleras av tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen (1962R0031) respektive Enisas styrelsebeslut nr MB/2014/1 WP om den budgetförordning som tillämpas på Enisa.

(2)  Yrkeserfarenhet kan tillgodoräknas från och med det datum då sökande uppfyller minimikraven för anställning. En tidsperiod kan bara tillgodoräknas en gång (perioder med studier eller yrkeserfarenhet får inte överlappa andra perioder med studier eller yrkeserfarenhet). Yrkesverksamhet på deltid beräknas pro rata baserat på den enligt intyg arbetade procentandelen av en heltid.

(3)  I meritförteckningen ska – för alla år i ledande befattning – följande anges: 1) Befattning och arbetsuppgift. 2) Antal underordnade. 3) Storlek på den budget som förvaltades. 4) Antal överordnade och underordnade nivåer. 5) Antal anställda på samma nivå.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=SV

(5)  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:SV:PDF

(6)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(7)  Om inte den berörda kommittéledamoten, i enlighet med kommissionens beslut av den 5 december 2007 (PV (2007) 1811), har delegerat denna uppgift till en annan kommittéledamot.

(8)  Urvalspanelerna kommer att se till att personer som har ett av dessa språk som modersmål inte ges några oberättigade fördelar.

(9)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=SV

(10)  Europaparlamentet och rådet diskuterar för närvarande kommissionens förslag till förordning om Enisa, EU:s cybersäkerhetsbyrå, om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (cybersäkerhetsakten). Kommissionens förslag är att bibehålla den ordning som fastställts i beslut 2004/97/EG, Euratom om lokalisering av sätena för vissa av Europeiska unionens myndigheter och byråer och den mandatperiod för den verkställande direktören som fastställts i förordning (EU) nr 526/2013 om Enisa som för närvarande är i kraft.

(11)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=SV

(12)  Den korrigeringskoefficient som tillämpas på löner och pensioner för Europeiska unionens tjänstemän och övriga anställda i förhållande till Grekland är 79,9 % från och med den 1 juli 2017. Korrigeringskoefficienten är föremål för en årlig översyn.

(13)  EUT L 165, 18.6.2013, s. 41.

(14)  EUT L 29, 3.2.2004, s. 15.

(15)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.