2.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 33/4


SÄRSKILD INBJUDAN ATT LÄMNA PROJEKTFÖRSLAG – EACEA/03/2017

Erasmus stadga för högre utbildning 2014–2020

(2017/C 33/04)

1.   Inledning

Denna inbjudan att lämna förslag grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG ( Europeiska unionens officiella tidning L 347, 20.12.2013, s. 50).

2.   Syfte och beskrivning

Erasmus stadga för högre utbildning (ECHE) utgör den övergripande kvalitetsramen för det europeiska och internationella samarbete som bedrivs av en högre utbildningsanstalt inom Erasmus+-programmet. De lärosäten som ligger i ett av de länder som anges i listan nedan måste vara anslutna till Erasmus stadga för högre utbildning för att kunna ansöka och delta i studentutbyten och/eller samarbete för innovation och bra lösningar inom programmet. Lärosäten som ligger i andra länder behöver inte vara anslutna till stadgan. Deras kvalitetsram fastställs genom interinstitutionella avtal mellan lärosäten. Anslutningen till stadgan gäller under hela Erasmus+-programmet. Genomförandet av stadgan kommer att övervakas. Om någon bryter mot stadgans principer eller åtaganden kan anslutningen komma att dras tillbaka av Europeiska kommissionen.

3.   Vem får söka?

Högre utbildningsanstalter i följande länder kan ansöka om anslutning till Erasmus stadga för högre utbildning:

EU-länderna.

Efta-/EES-länderna (Island, Liechtenstein och Norge), före detta jugoslaviska republiken Makedonien och Turkiet.

De nationella myndigheterna kommer att inom sina respektive territorier utse de högre utbildningsanstalter (1) bland de sökande som ska anses berättigade att delta i studentutbyten och/eller samarbete för innovation och bra lösningar inom Erasmus+-programmet.

4.   Sista ansökningsdag och preliminärt datum för publicering av resultaten

Den ifyllda ansökningsblanketten ska skickas in elektroniskt senast den 31 mars 2017 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid).

Preliminärt datum för publicering av resultaten är den 1 oktober 2017.

5.   Ytterligare upplysningar

Information om Erasmus+-programmet finns på http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Ansökningar måste lämnas in enligt de riktlinjer som tillhandahålls av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och som finns på

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2018_en


(1)  Högskolor är i enlighet med definitionerna i artikel 2 i Erasmus+-förordningen:

a)

alla slags högre utbildningsanstalter som i överensstämmelse med nationell rätt eller praxis utfärdar erkända examina eller erbjuder annan erkänd eftergymnasial utbildning, oavsett vad dessa utbildningsanstalter kallas,

b)

alla utbildningsanstalter som tillhandahåller yrkesinriktad utbildning på eftergymnasial nivå enligt nationell rätt eller praxis