12.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 9/7


FÖRSLAGSINFORDRAN 2017

ENKLA PROGRAM

Bidrag till informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014

(2017/C 9/06)

1.   Förslagsinfordrans bakgrund och syfte

1.1   Informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter

Den 22 oktober 2014 antog Europaparlamentet och rådet förordning (EU) nr 1144/2014 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 3/2008 (1). Förordningen kompletteras av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1829 (2) och tillämpningsföreskrifterna i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1831 (3).

Informationskampanjernas och de säljfrämjande åtgärdernas övergripande mål är att stärka konkurrenskraften hos unionens jordbrukssektor.

Informationskampanjerna och de säljfrämjande åtgärdernas specifika mål är följande:

a)

Att öka medvetenheten om fördelarna med unionens jordbruksprodukter och om de höga krav som ställs på produktionsmetoderna i unionen.

b)

Att öka konsumtionen av jordbruksprodukter och vissa livsmedel från unionen liksom dessa produkters och livsmedels konkurrenskraft samt att öka deras synlighet både inom och utanför unionen.

c)

Att öka medvetenheten om och igenkänningen av unionens kvalitetsordningar.

d)

Att öka marknadsandelarna för unionens jordbruksprodukter och vissa livsmedel, med särskild inriktning på de marknader i tredjeländer som har störst tillväxtpotential.

e)

Att återställa normala marknadsvillkor vid allvarliga marknadsstörningar, förlorat konsumentförtroende eller andra specifika problem.

1.2   Kommissionens årliga arbetsprogram för 2017

I kommissionens årliga arbetsprogram för 2017, som antogs den 13 oktober 2015 genom genomförandebeslut (4) av den 9 november 2016, fastställs närmare uppgifter om beviljandet av samfinansiering och insatsprioriteringar för förslag till enkla program och multiprogram på den inre marknaden och i tredjeländer. Arbetsprogrammet finns på engelska, tyska och franska på följande webbadress:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2017/index_en.htm

1.3   Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (nedan kallat Chafea) har av Europeiska kommissionen anförtrotts uppdraget att sköta vissa delar av de informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeländer, bland annat utvärderingen av enkla program.

1.4   Den här förslagsinfordran

Den här förslagsinfordran gäller genomförandet av enkla program inom ramen för avsnitt 1.2.1.1 och 1.2.1.2 i bilaga I till det årliga arbetsprogrammet 2017 i samband med åtgärder under temaprioriteringarna 1 och 2, det vill säga enkla program på den inre marknaden och i tredjeländer.

2.   Mål – Teman – Prioriteringar

I avsnitt 1.2.1.1 och 1.2.1.2 i bilaga I till det årliga arbetsprogrammet för 2017 fastställs tematiska prioriteringar för åtgärder som ska samfinansieras genom den här förslagsinfordran (se även avsnitt 6.2, ”Stödberättigande aktiviteter”). Endast förslag som direkt motsvarar de ämnen och beskrivningar som anges i det avsnittet av det årliga arbetsprogrammet kan komma i fråga för finansiering. Därför anges i detta dokument åtta ämnen för förslag. Ansökningar som lämnas in enligt denna infordran måste omfattas av något av dessa prioriterade ämnen. En förslagsställande organisation får lämna in flera ansökningar med olika projekt under samma prioriterade ämne. Man kan också lämna in flera ansökningar med olika projekt under olika prioriterade ämnen.

3.   Tidsplan

Förslag ska lämnas in senast den 20 april 2017 klockan 17.00 CET (centraleuropeisk tid).

 

Etapper

Datum och tid eller preliminär tidsangivelse

a)

Offentliggörande av förslagsinfordran

12 januari 2017

b)

Sista inlämningsdag

20 april 2017

c)

Utvärderingsperiod (preliminär)

21 april–31 augusti 2017

d)

Beslut av kommissionen (preliminärt)

oktober 2017

e)

Information till de sökande (preliminär)

oktober 2017

f)

Undertecknande av avtal med medlemsstaten (preliminär)

januari 2018

g)

Åtgärdens startdatum (preliminärt)

> 1 januari 2018

4.   Budget

Den totala budget som avsatts för samfinansiering av åtgärder enligt denna förslagsinfordran uppgår till 85 500 000 euro. De vägledande belopp som anslås per ämne framgår av tabellen ”Stödberättigande aktiviteter” under punkt 6.

Dessa belopp förutsätter att det finns budgetanslag när EU:s budgetmyndighet har antagit 2018 års budget eller enligt systemet med tillfälliga tolftedelar. Beloppen förutsätter också att det finns anslag för de kommande tre åren med beaktande av anslagens icke-differentierade natur.

Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela samtliga tillgängliga medel.

5.   Formkrav

Ansökningarna ska vara inlämnade senast den dag och tid som anges i avsnitt 3.

Ansökningarna ska lämnas in av samordnaren online via deltagarportalen (följ länken för att komma till det elektroniska inlämningssystemet) https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Om ovanstående krav inte uppfylls avslås ansökan.

Förslag kan lämnas på alla Europeiska unionens officiella språk. Vid förberedandet av förslagen bör de sökande dock beakta att avtalen kommer att hanteras av medlemsstaterna. Därför uppmanas de sökande att lämna ansökan på det eller de språk som används i den förslagsställande organisationens ursprungsland, om inte den berörda medlemsstaten har meddelat att den är villig att underteckna avtal på engelska (5). För att underlätta den granskning av förslagen som görs av oberoende experter som ska lämna teknisk input till utvärderingen, bör den tekniska delen (del B) helst åtföljas av en översättning till engelska om förslaget skrivs på ett annat officiellt EU-språk.

6.   Behörighetskriterier

6.1   Behöriga sökande

Förslag till enkla program får bara lämnas in av juridiska personer eller andra enheter som inte har någon rättskapacitet enligt tillämplig nationell lagstiftning, under förutsättning att deras företrädare har förmåga att ingå rättsliga förpliktelser på deras vägnar och att de jämfört med en juridisk person kan garantera ett likvärdigt skydd för unionens ekonomiska intressen enligt vad som avses i artikel 131.2 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Närmare bestämt är ansökningar från följande organisationer stödberättigande, i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1144/2014:

i)

Branschorganisationer eller branschövergripande organ som är etablerade i en medlemsstat och som representerar den eller de berörda sektorerna i den medlemsstaten, och särskilt de branschorganisationer som avses i artikel 157 i förordning (EU) nr 1308/2013 och de grupper som definieras i artikel 3.2 i förordning (EU) nr 1151/2012, under förutsättning att de är representativa för namnet som är skyddat enligt den senare förordningen och som omfattas av det programmet.

ii)

Producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer, i enlighet med artiklarna 152 och 156 i förordning (EU) nr 1308/2013 som har erkänts av en medlemsstat.

iii)

Organ inom den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin vars mål och verksamhet syftar till att tillhandahålla information om och främja jordbruksprodukter och som av den berörda medlemsstaten har anförtrotts ett tydligt definierat uppdrag att verka i allmänhetens tjänst inom detta område. Dessa organ måste ha etablerats juridiskt i medlemsstaten i fråga minst två år före datumet för den förslagsinfordran som avses i artikel 8.2.

De ovannämnda förslagsställande organisationerna får lämna in förslag förutsatt att de är representativa för den berörda sektorn eller produkten och uppfyller villkoren i artiklarna 1.1 eller 1.2 i delegerad förordning (EU) 2015/1829 enligt följande:

i)

Branschorganisationer eller branschövergripande organ som är etablerade i en medlemsstat eller på unionsnivå, enligt vad som avses i artikel 7.1 a i förordning (EU) nr 1144/2014, ska anses vara representativa för den sektor som berörs av programmet:

om de står för minst 50 procent av antalet producenter, eller 50 procent av volymen eller värdet av avsättningsbar produktion av den eller de produkter eller den sektor som berörs i medlemsstaten i fråga eller på unionsnivå, eller

om de är en branschorganisation som erkänts av medlemsstaten i enlighet med artikel 158 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 eller artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013.

ii)

Grupper enligt definitionen i artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 och som avses i artikel 7.1 a i förordning (EU) nr 1144/2014, ska anses vara representativa för namnet som är skyddat enligt förordning (EU) nr 1151/2012 och som omfattas av programmet, om de står för minst 50 procent av volymen eller värdet av avsättningsbar produktion av den eller de produkter vars namn är skyddat.

iii)

Producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer enligt vad som avses i artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 1144/2014 ska anses vara representativa för den eller de produkter eller den sektor som berörs av programmet om de har erkänts av medlemsstaten i enlighet med artiklarna 154 eller 156 i förordning (EU) nr 1308/2013 eller artikel 14 i förordning (EU) nr 1379/2013.

iv)

Organ inom den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin ska enligt vad som avses i artikel 7.1 d i förordning (EU) nr 1144/2014 anses vara representativa för den eller de sektorer som berörs av programmet genom att ha företrädare för denna eller dessa produkter eller för denna sektor bland sina medlemmar.

Genom undantag från punkterna i och ii ovan kan lägre tröskelvärden godtas, om den förslagsställande organisationen visar i det inlämnade förslaget att det finns särskilda omständigheter, inbegripet bevis på marknadens struktur, som skulle motivera behandling av den förslagsställande organisationen som representativ för produkten, produkterna eller sektorn i fråga.

Förslag kan lämnas av en eller flera förslagsställande organisationer från samma medlemsstat.

Endast ansökningar från enheter som är etablerade i en EU-medlemsstat kommer att beaktas.

Icke behöriga enheter: Sökande som redan får unionsbidrag för de informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som förslaget omfattar ska inte vara berättigade till unionsfinansiering för dessa åtgärder under förordning (EU) nr 1144/2014.

För att möjliggöra bedömningen av de sökandes behörighet ska följande handlingar lämnas in:

Privat enhet: Utdrag ur den officiella tidningen, bolagsordning, utdrag ur handels- eller bolagsregister.

Offentligt organ: En kopia av beslutet om att bilda det offentliga företaget eller annat officiellt dokument om bildandet av den offentligrättsliga organisationen.

Enheter som inte har rättskapacitet: Handlingar som visar att deras företrädare har befogenhet att ingå rättsliga förpliktelser på deras vägnar.

Handlingar som visar att sökanden uppfyller de krav på representativitet som fastställs i artikel 1 i delegerad förordning (EU) 2015/1829.

6.2   Stödberättigande aktiviteter

Förslagen ska uppfylla de kriterier för stödberättigande som förtecknas i bilaga II till det årliga arbetsprogrammet, det vill säga följande:

a)

Förslagen får bara omfatta produkter och ordningar som förtecknas i artikel 5 i förordning (EU) nr 1144/2014.

b)

Förslagen ska säkerställa att åtgärderna genomförs av genomförandeorgan i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr 1144/2014. Vid valet av genomförandeorgan ska de förslagsställande organisationerna se till att garantera det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris och att undvika intressekonflikter (se artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2015/1829 och punkt 11.1 e i förslagsinfordran). Den förslagställande organisationen ska se till att genomförandeorganet väljs innan avtalet undertecknas (se artikel 10 i genomförandeförordning (EU) 2015/1831).

c)

Om en förslagsställande organisation föreslår att genomföra delar av förslaget på egen hand, ska den se till att kostnaderna för den åtgärd den avser att genomföra inte överstiger normala marknadspriser.

d)

Förslagen ska vara förenliga med den unionslagstiftning som reglerar de berörda produkterna och alla bestämmelser i artikel 3.1 i delegerad förordning (EU) 2015/1829.

e)

Om ett budskap som förmedlas genom ett program rör information om hälsoeffekter, ska förslagen också vara förenliga med reglerna i artikel 3.2 i delegerad förordning (EU) 2015/1829.

f)

Om förslaget innebär omnämnande av ursprung eller varumärken, ska det vara förenligt med reglerna i kapitel II i genomförandeförordning (EU) 2015/1831.

För att det ska gå att avgöra om de planerade aktiviteterna är stödberättigade ska följande information lämnas:

Förslag som omfattar nationella kvalitetsordningar ska innehålla dokumentation eller en hänvisning till offentligt tillgängliga källor som visar att kvalitetsordningen är erkänd av medlemsstaten.

Förslag som har den inre marknaden som mål och sprider ett budskap om goda kostvanor eller ansvarsfull alkoholkonsumtion ska beskriva på vilket sätt det föreslagna programmet och dess budskap är i linje med de relevanta nationella reglerna inom folkhälsoområdet i den medlemsstat där programmet ska genomföras. Motiveringen ska innehålla hänvisningar eller dokumentation som stödjer påståendet.

Förslagen ska också vara förenliga med en av de tematiska prioriteringar som förtecknas i det årliga arbetsprogrammet 2017 för enkla program. Nedan följer ett utdrag ur det årliga arbetsprogrammet 2017 med de åtta ämnen som inlämnade förlag kan omfatta. Här beskrivs ämnet, tillhörande planerat belopp, mål och förväntade resultat.

Åtgärder under tematisk prioritering 1: enkla program på den inre marknaden

Ämnen

Totalt belopp

Årets prioriteringar, mål och förväntade resultat

Ämne 1 – Informationsspridning, informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som syftar till att öka medvetenheten om och igenkännandet av unionens kvalitetsordningar enligt artikel 5.4 a, b och c i förordning (EU) nr 1144/2014

12 375 000 euro

Målet är att öka medvetenheten om och igenkännandet av kvalitetsordningar i unionen:

a)

Kvalitetsordningar: Skyddad ursprungsbeteckning (SUB), skyddad geografisk beteckning (SGB), garanterad traditionell specialitet (GTS) och frivilliga kvalitetsbegrepp.

b)

Ekologisk produktionsmetod.

c)

Symbolen för kvalitetsjordbruksprodukter som är specifik för unionens yttersta randområden.

Informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som gäller unionens kvalitetsordningar bör prioriteras på den inre marknaden eftersom de ger konsumenterna en försäkran om produkternas eller den använda produktionsmetodens kvalitet och egenskaper, skapar mervärde för de berörda produkterna och stärker deras marknadsmöjligheter.

Ett förväntat resultat är en ökad grad av igenkännande av symbolerna för unionens kvalitetsordningar bland de europeiska konsumenterna, med tanke på att en särskild Eurobarometerundersökning (nr 440) visat att bara 20 procent av de europeiska konsumenterna kände igen symbolerna på produkter som omfattas av skyddad ursprungsbeteckning (SUB), 17 procent den för en skyddad geografisk beteckning (SGB) och 15 procent den för garanterad traditionell specialitet, vilket är unionens främsta kvalitetsordningar. Dessutom kände endast 23 procent av konsumenterna igen logotypen för ekologiskt jordbruk.

Den förväntade effekten är att öka konsumtionen av jordbruksprodukter från unionen som registrerats i någon av unionens kvalitetsordningar, samt öka dessa produkters konkurrenskraft, synlighet och marknadsandel.

Ämne 2 – Informationsspridning, informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som syftar till att betona särdragen hos unionens jordbruksproduktionsmetoder samt de europeiska jordbruksprodukternas och livsmedlens egenskaper och de kvalitetsordningar som definieras i artikel 5.4 d i förordning (EU) nr 1144/2014

10 125 000 euro

Målet är att betona särdragen hos unionens jordbruksproduktionsmetoder, särskilt vad gäller livsmedelssäkerhet, spårbarhet, äkthet, märkning, näringsmässiga aspekter och hälsoaspekter (inklusive goda kostvanor och ansvarsfull konsumtion av stödberättigade alkoholhaltiga drycker), djurskydd, miljöhänsyn och hållbarhet, samt jordbruksprodukternas och livsmedlens egenskaper, särskilt i fråga om kvalitet, smak, mångfald eller traditioner.

Den förväntade effekten är en ökad medvetenhet om fördelarna med unionens jordbruksprodukter bland de europeiska konsumenterna och att öka konsumtionen av de berörda jordbruks- och livsmedelsprodukterna från unionen, samt öka dessa produkters konkurrenskraft, synlighet och marknadsandel.


Åtgärder under tematisk prioritering 2: enkla program i tredjeländer  (6)

Ämnen

Totalt belopp

Årets prioriteringar, mål och förväntade resultat

Ämne 3 (*1) – Program för informationsspridning, informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som riktas till ett eller fler av följande länder: Kina (inklusive Hongkong och Macao), Japan, Sydkorea, Taiwan, Sydostasien eller Indien

14 750 000 euro

Programmen för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder ska vara inriktade på ett eller flera av de länder som anges under respektive ämne.

Programmens mål ska vara förenliga med de allmänna och specifika mål som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1144/2014.

Det förväntade slutresultatet är att öka konsumtionen av jordbruksprodukter från unionen, samt att öka produkternas konkurrenskraft, synlighet och marknadsandel i de länder som kampanjerna riktar sig till.

Ämne 4 (*1) – Program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som riktas till ett eller fler av följande länder: USA, Kanada eller Mexiko

11 600 000 euro

Ämne 5 (*1) – Program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som riktas till ett eller flera länder i Afrika, Mellanöstern (*2), Iran eller Turkiet

8 450 000 euro

Ämne 6 (*1) – Program för informationsspridning, informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som riktas till andra geografiska områden än de som inkluderas i ämnena 3, 4 och 5.

11 600 000 euro

Ämne 7 – Program för informationsspridning, informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för mjölkprodukter, fläskköttsprodukter eller en kombination av dessa båda, inriktade på tredjeländer

Produkter som är stödberättigade enligt detta ämne är de som listas I del XVII i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (*3) för fläskköttsprodukter respektive i del XVI i bilaga I till den förordningen för mjölk och mjölprodukter

12 600 000 euro

Ämne 8 – Program för informationsspridning, informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för nötkött som riktas till tredjeländer.

Produkter som är stödberättigade enligt detta ämne är de som listas i del XV i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

4 000 000 euro

Om en förslagsställande organisation vill rikta sina åtgärder i ett och samma program till flera av de prioriterade regionerna i tredjeländer, ska flera ansökningar lämnas in (en ansökan per ämne). Organisationen kan också lämna sin ansökan under ämnet ”Program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som riktas till andra geografiska områden”. Det ämnet gäller geografiska områden som inte förtecknats i ämnena 3–5, men det kan också omfatta en kombination av flera av de prioriterade regioner som förtecknas i ämnena 3–5.

Typ av aktiviteter som kan få stöd

Informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder kan bland annat bestå av följande aktiviteter, som är stödberättigande under denna förslagsinfordran:

1.

Projektledning

2.

Kontakt med allmänheten

Pr-verksamhet

Pressevenemang

3.

Webbplats, sociala medier

Upprättande, uppdatering och underhåll av webbplats

Sociala medier (upprättande av konton, regelbunden postning)

Andra (mobilappar, plattformar för e-lärande, webbinarier osv.)

4.

Reklam

Trycksaker

Tv

Radio

Internet

Utomhuskampanjer

Bioreklam

5.

Kommunikationsverktyg

Publikationer, mediepaket, reklamartiklar

Reklamfilmer

6.

Evenemang

Montrar på branschmässor

Seminarier, workshoppar, företagsträffar (B2B), utbildningar för handel och/eller kockar, aktiviteter i skolor

Restaurangveckor

Sponsring av evenemang

Studieresor till Europa

7.

Marknadsföring på försäljningsstället (POS)

Smakdagar

Övrigt: reklam i återförsäljares publikationer, reklam på försäljningsstället

Genomförandeperiod

Den samfinansierade åtgärden (program för informationskampanjer, säljfrämjande åtgärder) ska genomföras under en period på minst ett, men högst tre år.

I förslaget ska åtgärdens varaktighet anges.

7.   Uteslutningskriterier

7.1   Uteslutning från förslagsinfordran

Sökande som befinner sig i någon av följande situationer utesluts från denna förslagsinfordran (7):

a)

Den ekonomiska aktören befinner sig i konkurs eller är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, har avbrutit sin näringsverksamhet, eller befinner sig i en motsvarande situation till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar.

b)

Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att den ekonomiska aktören inte har fullgjort sina skyldigheter att betala skatt eller socialförsäkringsavgifter enligt rätten i etableringslandet eller i det land där den upphandlande myndigheten finns eller i det land där avtalet ska fullgöras.

c)

Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att den ekonomiska aktören har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen genom att ha brutit mot lagar eller författningar eller de yrkesetiska regler som gäller för det yrke inom vilket denne är verksam, eller genom felaktigt agerande som inverkar på aktörens trovärdighet i professionellt avseende, om detta agerande inbegriper avsiktligt fel eller grov oaktsamhet, och särskilt genom att

i)

på ett bedrägligt sätt eller genom försummelse lämna vilseledande uppgifter som underlag för kontrollen av att det inte föreligger några grunder för uteslutning eller att urvalskriterierna är uppfyllda eller avseende fullgörandet av avtalet,

ii)

ingå en överenskommelse med andra ekonomiska aktörer i syfte att snedvrida konkurrensen,

iii)

göra intrång i immateriella rättigheter,

iv)

försöka påverka den upphandlande myndighetens beslutsfattande under upphandlingsförfarandet,

v)

försöka erhålla konfidentiella uppgifter som kan ge otillbörliga fördelar under upphandlingsförfarandet.

d)

Det har genom en slutgiltig dom fastställts att den ekonomiska aktören gjort sig skyldig till

i)

bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen som utarbetades genom rådets akt av den 26 juli 1995 (8),

ii)

korruption enligt definitionen i artikel 3 i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, som utarbetades genom rådets akt av den 26 maj 1997 (9), och artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF (10) liksom korruption enligt definitionen i rätten i det land där den upphandlande myndigheten finns eller där den ekonomiska aktören är etablerad eller där avtalet ska fullgöras,

iii)

deltagande i en kriminell organisation enligt definitionen i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF (11),

iv)

penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG (12),

v)

terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet enligt definitionen i artikel 1 respektive artikel 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF (13), eller anstiftan av, medhjälp till eller försök att begå sådana brott, enligt artikel 4 i rambeslutet, eller

vi)

barnarbete eller andra former av människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU (14).

e)

Den ekonomiska aktören har under fullgörandet av ett avtal som finansieras genom budgeten brustit betydligt i uppfyllandet av sina huvudsakliga skyldigheter, vilket har lett till att avtalet sagts upp i förtid eller till tillämpning av avtalsviten eller andra avtalsenliga påföljder eller har upptäckts i kontroller, granskningar eller utredningar som utförts av en utanordnare, Olaf eller revisionsrätten.

f)

Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att den ekonomiska aktören har gjort sig skyldig till oegentligheter i den mening som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95.

7.2   Uteslutning från tilldelning

Sökande kommer att uteslutas från samfinansiering om de under bidragsförfarandet omfattas av någon av de situationer som avses i artikel 107 i budgetförordningen, dvs.

a)

befinner sig i en uteslutningssituation som fastställts i enlighet med artikel 106 i budgetförordningen,

b)

har lämnat vilseledande uppgifter angående uppfyllande av de krav som ställs för att delta i förfarandet eller har underlåtit att lämna uppgifterna.

Sökanden ska kryssa i relevant ruta vid lämnandet av ansökan online för att intyga att uteslutningskriterierna följs. De bidragsmottagare som väljs ut för samfinansiering ska underteckna en förklaring på heder och samvete om att de inte befinner sig i någon av de situationer som anges i artiklarna 106.1 och 107–109 i budgetförordningen. Sökandena ska följa de instruktioner som ges i deltagarportalen.

8.   Urvalskriterier

8.1   Ekonomisk kapacitet

De sökande måste ha stabila och tillräckliga finansieringskällor för att kunna fortsätta sin verksamhet under hela den tid som åtgärden genomförs och för att kunna bidra till finansieringen av åtgärden.

Alla sökandes ekonomiska kapacitet kommer att bedömas i enlighet med riktlinjerna i budgetförordningen (EU, Euratom) nr 966/2012. Bedömningen kommer dock inte att göras om

det sökta EU-bidraget är 60 000 euro eller mindre, eller

sökanden är ett offentligt organ.

Följande handlingar ska bifogas ansökan online för att möjliggöra bedömningen av sökandens ekonomiska kapacitet:

Årsredovisning (inklusive balansräkning och resultaträkning) för det senaste budgetår för vilket räkenskaperna avslutats (för nybildade enheter ska affärsplanen lämnas in i stället för redovisningen).

Formuläret om ekonomisk kapacitet (Financial Viability Form) ifyllt med en sammanfattning av de uppgifter ur årsredovisningen som krävs för bedömning av sökandens ekonomiska kapacitet.

Samordnare eller andra bidragsmottagare som ansöker om EU-bidrag på 750 000 euro eller mer (tröskelvärdet gäller per bidragsmottagare) ska även bifoga

en revisionsrapport av en godkänd extern revisor som bestyrker räkenskaperna för det senaste tillgängliga budgetåret. Denna bestämmelse gäller inte offentliga organ.

8.2   Operativ kapacitet

Sökanden måste ha den yrkeskompetens och de kvalifikationer som krävs för att genomföra åtgärden.

Som bevis för detta ska följande uppgifter lämnas i ansökans del B:

Uppgifter om sökandens anställda som kommer att ansvara för ledning och genomförande av de förslagna åtgärderna (kvalifikationer och erfarenhet).

Den eller de förslagsställande organisationernas verksamhetsrapport eller en beskrivning av de verksamheter som genomförts i samband med de verksamhetsområden som berättigar till samfinansiering enligt punkt 6 (ovan).

Om de förslagsställande organisationerna föreslår att själva genomföra vissa delar av förslaget, ska de styrka att de har minst tre års erfarenhet av att genomföra informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder.

9.   Tilldelningskriterier

Ansökans del B syftar till att utvärdera förslaget i förhållande till tilldelningskriterierna.

Rent allmänt förväntas projektförslagen omfatta en effektiv förvaltningsstruktur, en tydlig strategi och en detaljerad beskrivning av de förväntade resultaten.

Innehållet i varje förslag kommer att bedömas enligt följande kriterier och delkriterier:

Kriterier

Högsta poäng

Tröskelvärde

1.

EU-dimensionen

20

14

2.

Projektets tekniska kvalitet

40

24

3.

Ledningskvalitet

10

6

4.

Budget och kostnadseffektivitet

30

18

Totalt

100

62

Förslag som inte uppnår de allmänna eller enskilda tröskelvärden som anges ovan ska avslås.

Följande delkriterier ska beaktas vid bedömningen av vart och ett av huvudkriterierna för tilldelning:

1.

EU-dimension

a)

Den föreslagna informationskampanjens eller säljfrämjande åtgärdens relevans för de allmänna och specifika mål som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1144/2014, de mål som anges i artikel 3 i den förordningen samt de prioriteringar, mål och förväntade resultat som beskrivs under relevant tematisk prioritering.

b)

Kampanjens EU-dimension.

c)

Effekten på EU-nivå.

2.

Projektets tekniska kvalitet

a)

Marknadsanalysens kvalitet och relevans.

b)

Lämpligheten av programmets strategi, mål och huvudbudskap.

c)

Lämpliga val av aktiviteter med tanke på målen och programstrategin, en balanserad kommunikationsblandning, synergi mellan aktiviteterna.

d)

Kortfattad beskrivning av aktiviteterna.

e)

Kvaliteten på de föreslagna metoderna och indikatorerna för utvärdering.

3.

Ledningskvalitet

a)

Projektorganisation och ledningsstruktur.

b)

Mekanismer för kvalitetskontroll och riskhantering.

4.

Budget och kostnadseffektivitet

a)

Avkastning på investeringen.

b)

Lämplig budgetuppdelning i förhållande till målen och aktiviteternas räckvidd.

c)

Överensstämmelse mellan beräknade kostnader och resultat.

d)

Realistiska beräkningar av persondagar för de aktiviteter som ska genomföras av den förslagsställande organisationen, inbegripet kostnader för projektsamordning.

Efter bedömningen rangordnas de stödberättigade förslagen efter totalt antal poäng. Det eller de förslag som fått flest poäng kommer att tilldelas samfinansiering i förhållande till tillgängliga budgetmedel.

En separat rankningslista ska upprättas för vart och ett av de prioriterade ämnen som förtecknas i avsnitt 6.2 i den här förslagsinfordran.

Om det finns två (eller fler) förslag med samma poäng på samma rankningslista ska det eller de förslag som tillåter störst diversifiering i fråga om produkter eller målmarknader väljas ut. Det innebär att kommissionen mellan två förslag med samma poäng i första hand ska välja det förslag vars innehåll (i första hand i fråga om produkter, i andra hand i fråga om målmarknader) ännu inte finns representerat i rankningslistan. Om detta kriterium inte kan tillämpas ska kommissionen i första hand välja det program som fick högst poäng för de enskilda tilldelningskriterierna. Kommissionens ska först jämföra poängen för EU-dimensionen, sedan för teknisk kvalitet och slutligen för budget och kostnadseffektivitet.

10.   Rättsliga åtaganden

Efter bedömningen upprättar Chafea en förteckning över de förslag som rekommenderas få bidrag, i rangordning efter totalt antal poäng.

Enligt artikel 11.2 i förordning (EU) nr 1144/2014 ska kommissionen anta en genomförandeakt som fastställer vilka enkla program som valts ut, vilka ändringar som eventuellt ska göras av dem, och vilken budget de tilldelats (tilldelningsbeslut).

Detta kommissionsbeslut ska ange vilka utvalda program som godkänts för finansiella bidrag från unionen enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1144/2014. Beslutet ska riktas till de behöriga medlemsstaterna. De berörda medlemsstaterna ska vara ansvariga för genomförandet av de enkla program som valts ut, liksom för de utbetalningar som hänför sig till dessa.

Så snart kommissionen har antagit denna genomförandeakt ska den vidarebefordra kopior av de utvalda programmen till de berörda medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta de berörda förslagsställande organisationerna om huruvida deras ansökningar har blivit godkända eller inte.

Medlemsstaterna ska ingå avtal om genomförandet av programmen med de utvalda förslagsställande organisationerna i enlighet med bestämmelserna i artikel 10 i genomförandeförordning (EU) 2015/1831. Avtalet ska innehålla detaljuppgifter om finansieringsvillkor och finansieringsgrad, samt parternas skyldigheter.

11.   Finansiella bestämmelser

11.1   Allmänna principer

a)

Förbud mot kumulering

En åtgärd får endast få ett bidrag från EU-budgeten.

En och samma kostnad får aldrig täckas två gånger genom unionens budget.

Sökanden ska ange källa och belopp för unionsbidrag som tagits emot eller sökts för samma åtgärd, eller delar av den, eller för administrativ drift (administrationsbidrag), samt alla andra bidrag som tagits emot eller sökts för samma åtgärd.

b)

Förbud mot retroaktiv verkan

Bidrag får inte beviljas retroaktivt för åtgärder som redan har slutförts.

c)

Samfinansiering

Samfinansiering innebär att de resurser som behövs för att genomföra åtgärden inte till fullo får täckas av EU-bidraget.

Resterande utgifter ska fullt ut bäras av den förslagsställande organisationen.

Ekonomiska bidrag till en stödmottagare från dess medlemmar som specifikt ska användas för kostnader som är stödberättigade inom åtgärden är tillåtna och ska betraktas som intäkter.

d)

Balanserad budget

Den preliminära budgeten för åtgärderna ska presenteras i ansökningsformulärets del A. Intäkter och utgifter ska balansera varandra.

Budgeten ska vara upprättad i euro.

Sökande som förutser att kostnaderna inte kommer att vara i euro ska använda den omräkningskurs som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

e)

Genomförandeavtal/underentreprenad

Om genomförandet av åtgärden kräver upphandling (genomförandeavtal) måste bidragsmottagaren tilldela avtalet till det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt eller har lägsta pris (beroende på vad som är tillämpligt) och undvika intressekonflikter samt bevara dokumentationen för en eventuell revision.

Om den förslagsställande organisationen är ett offentligrättsligt organ i den mening som avses i artikel 2.1.4 i direktiv 2014/24/EU, måste den utse underleverantörer i enlighet med den nationella lagstiftning som införlivar det direktivet.

Vid underentreprenad, dvs. vissa uppgifter eller aktiviteter som ingår i åtgärden på det sätt som beskrivs i förslaget utförs av underleverantörer, måste de villkor uppfyllas som gäller i genomförandeavtalet (enligt specifikation ovan) och utöver dem följande villkor:

Den måste vara motiverad med tanke på åtgärdens art och vad som krävs för genomförandet.

Den måste tydligt anges i förslagets tekniska respektive finansiella del.

f)

Underentreprenad till enheter med en strukturell koppling till bidragsmottagaren

Underentreprenader kan även tilldelas enheter med en strukturell koppling till bidragsmottagaren, men bara om priset begränsas till de faktiska kostnader som uppstår för enheten (dvs. utan vinstmarginal).

De uppgifter som ska utföras av sådana enheter måste tydligt anges i förslagets tekniska del.

11.2   Finansieringsformer

Samfinansieringen ska ske i form av återbetalning av en specificerad andel av de stödberättigande kostnader som faktiskt har uppstått. Den ska också innefatta en schablonsats som ska täcka indirekta kostnader (motsvarande 4 procent av de stödberättigande personalkostnaderna) i samband med åtgärdens genomförande (15).

Begärt högsta belopp

EU-bidraget begränsas till följande maximala samfinansieringssatser:

För enkla program på den inre marknaden: 70 procent av programmets stödberättigande kostnader.

För enkla program i tredjeländer: 80 procent av programmets stödberättigande kostnader.

För enkla program på den inre marknaden som genomförs av bidragsmottagare i medlemsstater som från och med den 1 januari 2014 får finansiellt bistånd i enlighet med artiklarna 136 och 143 i EUF-fördraget (16): 75 procent av programmets stödberättigande kostnader.

För enkla program i tredjeländer som genomförs av bidragsmottagare i medlemsstater som från och med den 1 januari 2014 får finansiellt bistånd i enlighet med artiklarna 136 och 143 i EUF-fördraget: 85 procent av programmets stödberättigande kostnader.

De två sistnämnda procentsatserna ska tillämpas på de program som kommissionen har beslutat om före det datum från vilket den berörda medlemsstaten inte längre erhåller sådant finansiellt bistånd.

Följaktligen ska en del av de totala stödberättigande kostnader som tas upp i den preliminära budgeten finansieras via andra källor än EU:s bidrag (principen om samfinansiering).

Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader är kostnader som faktiskt uppstår för bidragsmottagaren och uppfyller alla de kriterier som anges i artikel 4 i delegerad förordning (EU) 2015/1829.

Kostnader som inte är stödberättigande

Kostnader som inte är stödberättigande är kostnader som inte uppfyller de villkor som anges i artikel 4 i delegerad förordning (EU) 2015/1829, bland annat följande:

Kapitalavkastning.

Amorteringar och räntor på upplåning.

Avsättningar för förluster eller skulder.

Skuldräntor.

Osäkra fordringar.

Valutaförluster.

Kostnader för överföringar från kommissionen som banken tar ut från bidragsmottagaren.

Kostnader som deklarerats av bidragsmottagaren och som omfattas av en annan åtgärd som erhåller EU-bidrag. I synnerhet ska inte indirekta kostnader vara stödberättigande när bidragsmottagaren redan får ett administrationsbidrag från unionsbudgeten för samma period.

Bidrag in natura.

Orimliga eller obetänksamma utgifter.

Avdragsgill mervärdesskatt.

Kostnader som uppkommit när genomförandet av åtgärden skjutits upp.

Beräkning av det slutliga bidraget

Det slutliga bidraget beräknas efter det att programmet är slutfört, och efter godkännandet av betalningsansökan.

Det ”slutliga bidragsbeloppet” är avhängigt av i vilken utsträckning åtgärden faktiskt har genomförts i enlighet med avtalets villkor.

Beloppet beräknas av medlemsstaten – i samband med slutbetalningen – i enlighet med artikel 15 i genomförandeförordning (EU) 2015/1831.

11.3   Betalningsarrangemang

Den förslagsställande organisationen får lämna in en ansökan om förskottsutbetalning till den aktuella medlemsstaten i enlighet med artikel 13 i genomförandeförordning (EU) 2015/1831.

Ansökningar om mellanliggande betalningar av unionens finansiella bidrag ska lämnas in av den förslagsställande organisationen till medlemsstaterna i enlighet med artikel 14 i genomförandeförordning (EU) 2015/1831.

Ansökan om slutbetalning ska lämnas in av den förslagsställande organisationen till medlemsstaterna i enlighet med artikel 15 i genomförandeförordning (EU) 2015/1831.

11.4   I förväg ställda säkerheter

I enlighet med artikel 13 i genomförandeförordning (EU) 2015/1831 ska förskottet utbetalas under förutsättning att den förslagsställande organisationen har ställt en säkerhet till medlemsstaten som motsvarar förskottsbeloppet i enlighet med kapitel IV i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 (17).

12.   Offentlighet

Bidragsmottagarna ska tydligt uppmärksamma bidraget från EU i samband med alla de aktiviteter för vilka bidraget används.

I detta sammanhang ska bidragsmottagarna ge Europeiska kommissionens namn och logotyp en framträdande plats på alla publikationer, affischer, program och andra produkter som tas fram inom ramen för det samfinansierade projektet.

Regler för hur EU:s emblem får återges finns i EU-institutionernas publikationshandbok (18).

Utöver detta ska allt visuellt material inom ramen för ett säljfrämjande program som samfinansieras av Europeiska unionen bära sloganen ”Enjoy it's from Europe”. Riktlinjer för hur denna slogan ska användas, samt grafiska filer, kan laddas ned från Europaservern (19).

Slutligen ska allt skriftligt material, dvs. broschyrer, affischer, foldrar, banderoller, reklamtavlor, tryckt reklam, tidningsartiklar, webbsidor (med undantag för små artiklar) innehålla en ansvarsfriskrivning i enlighet med de villkor som anges i bidragsöverenskommelsen, som förklarar att det är författarens åsikter som företräds. Europeiska kommissionen tar inte något ansvar för hur informationen används.

13.   Uppgiftsskydd

Ett svar på förslagsinfordran innebär registrering och behandling av personuppgifter (t.ex. namn, adress och meritförteckning) om de enskilda individer som deltar i den samfinansierade åtgärden. Dessa uppgifter kommer att behandlas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Om inget annat anges är svaren på frågorna och eventuella personuppgifter som efterfrågas nödvändiga för bedömningen av ansökan – i enlighet med specifikationerna i förslagsinfordran – och de kommer att behandlas endast för detta ändamål, av Chafea eller kommissionen, eller tredje part som agerar för Chafea eller kommissionens räkning och under deras ansvar. De registrerade kan få närmare upplysningar om hur personuppgifterna behandlas, sina rättigheter och hur de kan utöva dem, genom att hänvisa till den integritetsdeklaration som publiceras på deltagarportalen:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

och på Chafeas webbplats:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Sökande uppmanas att regelbundet kontrollera integritetsdeklarationen för att hålla sig informerade om eventuella uppdateringar som kan göras innan tidsfristen för inlämning av deras förslag löper ut eller senare. Bidragsmottagare har en rättslig skyldighet att informera sin personal om relevant behandling av personuppgifter som kommer att utföras av Chafea. För att kunna göra det måste bidragsmottagarna förse sin personal med de integritetsdeklarationer som publiceras av Chafea på deltagarportalen innan de översänder uppgifterna till Chafea. Personuppgifter kan komma att registreras i Europeiska kommissionens system för tidig upptäckt och uteslutning, som upprättas enligt i artiklarna 105a och 108 i budgetförordningen enligt tillämpliga bestämmelser.

14.   Förfarande för inlämning av förslag

Förslagen ska lämnas in senast den dag och tidpunkt som anges i avsnitt 5 via det elektroniska inlämningssystemet: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Innan du lämnar in ett förslag:

1.

Hitta en förslagsinfordran:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Skapa ett konto för att lämna in ett förslag:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Registrera alla partner via bidragsmottagarregistret:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Sökandena kommer att underrättas skriftligen om resultatet av urvalsförfarandet.

Genom att lämna in ett förslag godtar de sökande de förfaranden och villkor som beskrivs i denna förslagsinfordran och de dokument som infordran hänvisar till.

Ingen ändring i ansökan är tillåten när tidsfristen för inlämning har löpt ut. Om någon aspekt kräver ett förtydligande eller uppenbara skrivfel måste rättas får kommissionen eller Chafea kontakta den sökande under utvärderingsförfarandet (20).

Kontaktuppgifter

Om du har frågor som gäller verktygen för onlineinlämning, kontakta den it-helpdesk som inrättats för ändamålet via deltagarportalens webbplats:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Om du har frågor som inte är it-relaterade kan du nå Chafeas helpdesk via telefon +352 430136611, eller e-post: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Vi har öppet vardagar 9.30–12.00 och 14.30–17.00 CET (centraleuropeisk tid). Helpdesken är stängd lördag, söndag och helgdagar.

Vanliga frågor och svar publiceras på Chafeas webbplats:

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

All korrespondens som gäller den här specifika förslagsinfordran (t.ex. begäran om information eller inlämning av ansökan) måste innehålla en referens till förslagsinfordran. När systemet för elektroniskt utbyte har tilldelat förslaget ett id-nummer ska du använda det numret som referens i all korrespondens.

När tidsfristen för inlämning har gått ut går det inte att ändra i förslaget.

Relaterade dokument

Handledning för sökande med relevanta bilagor

Ansökningsformulär

Mall till bidragsöverenskommelse (version för en eller flera stödmottagare)


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 av den 22 oktober 2014 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 3/2008 (EUT L 317, 4.11.2014, s. 56).

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1829 av den 23 april 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland (EUT L 266, 13.10.2015, s. 3).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1831 av den 7 oktober 2015 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland (EUT L 266, 13.10.2015, s. 14).

(4)  Commission Implementing Decision of 9 November 2016 on the adoption of the work programme for 2017 of information provision and promotion measures concerning agricultural products implemented in the internal market and in third countries, C(2016) 7100 final.

(5)  Informationen finns på http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states_sv

(6)  Regionernas sammansättning följer FN:s lands- och regionklassificering. För mer information om förteckningen över länder som utgör de geografiska områdena, se http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm.

(*1)  Dessa program ska inte omfatta mjölk och mjölkprodukter, fläskköttsprodukter, nötköttsprodukter eller en kombination av dessa tre. De kan dock täcka dessa om de är knutna till andra livsmedelsprodukter från jordbruket.

(*2)  Mellanöstern hänvisas även till som ”västra Asien”.

(*3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

(7)  Artikel 106 i budgetförordningen och motsvarande tillämpningsföreskrifter som antagits genom förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012, enligt de senaste ändringarna genom förordning (EU) 2015/1929 respektive kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2462.

(8)  EGT C 316, 27.11.1995, s. 48.

(9)  EGT C 195, 25.6.1997, s. 1.

(10)  Rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn (EUT L 192, 31.7.2003, s. 54).

(11)  Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42).

(12)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15).

(13)  Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 3).

(14)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF (EUT L 101, 15.4.2011, s. 1).

(15)  Observera att i det fall sökandena får administrationsbidrag är de indirekta kostnaderna inte stödberättigande.

(16)  Vid tidpunkten för offentliggörandet av denna förslagsinfordran gällde detta: Grekland och Cypern.

(17)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron (EUT L 255, 28.8.2014, s. 18).

(18)  http://publications.europa.eu/code/sv/sv-5000100.htm

(19)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion_sv

(20)  Artikel 96 i budgetförordningen.