29.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/15


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8001 – Pillarstone/Sirti)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 153/10)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 22 april 2016 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Pillarstone Italy SpA (Pillarstone, Italien), en investeringsfond som är indirekt kontrollerad av KKR & Co L.P. (KKR, Förenta staterna), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, förvärvar fullständig kontroll över företaget Sirti SpA (Sirti, Italien) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Pillarstone: Fond som är indirekt kontrollerad av KKR. Pillarstone har utformats som ett investeringsverktyg för att tillhandahålla företag nytt kapital.

—   KKR: Globalt investeringsföretag som förvaltar investeringar inom flera tillgångsklasser inklusive riskkapital, energi, infrastruktur, fastigheter, kreditstrategier och hedgefonder.

—   Sirti: Företag med huvudkontor i Italien. Sirti är verksamt inom tillhandahållande av ingenjörstjänster och är inriktat på utformning, teknik, genomförande, underhåll och förvaltning av nätverk och andra system till branscherna telekommunikation, kraft, järnväg, transport och tv-sändningar. Dessutom är Sirti verksamt inom branschen för it-tjänster och tillhandahåller it-tjänster till sektorerna telekommunikation, offentlig förvaltning och allmännyttan. Sirti är huvudsakligen verksamt i Italien, men har också viss verksamhet i andra europeiska länder inklusive Sverige.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande och kan, med angivande av referens M.8001 – Pillarstone/Sirti, sändas per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.