20.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 347/7


Ansökningsomgång 2016 – EAC/A04/2015

Programmet Erasmus+

(2015/C 347/06)

1.   Inledning och mål

Denna ansökningsomgång är baserad på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 (1) om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott samt på 2015 och 2016 års arbetsprogram för Erasmus+. Programmet Erasmus+ löper under åren 2014–2020. Programmets allmänna och särskilda mål anges i artiklarna 4, 5, 11 och 16 i förordningen.

2.   Programområden

Denna ansökningsomgång gäller följande programområden i Erasmus+:

Programområde 1 – Mobilitet i lärandesyfte

Mobilitet för enskilda inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom

Gemensamma mastersexamina inom Erasmus Mundus

Storskaliga evenemang inom Europeiska volontärtjänsten

Programområde 2 – Strategiska samarbetsprojekt för innovation och utbyte av goda exempel och metoder

Strategiska partnerskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom

Kunskapsallianser

Sektoriella kunskapsallianser

Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning

Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet

Programområde 3 – Stöd till politiska reformer

Strukturerad dialog: Möten mellan ungdomar och beslutsfattare på ungdomsområdet

Jean Monnet-insatser

Jean Monnet-professurer

Jean Monnet-moduler

Jean Monnet-center

Jean Monnet-bidrag till sammanslutningar

Jean Monnet-nätverk

Jean Monnet-projekt

Idrott

Samarbetspartnerskap

Små samarbetspartnerskap

Ideella europeiska idrottsevenemang

3.   Vem får delta?

Alla offentliga eller privata organ som är verksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott får ansöka om bidrag ur programmet Erasmus+. Dessutom får ungdomsgrupper som arbetar med ungdomar men inte nödvändigtvis inom ramen för en ungdomsorganisation ansöka om bidrag till mobilitet med i lärandesyfte för ungdomar och personer som arbetar med ungdomar, samt till strategiska partnerskap inom ungdomsområdet.

Följande länder får delta i programmet Erasmus+ (2):

Följande programländer får delta full ut i alla insatser i Erasmus+:

Europeiska unionens 28 medlemsstater,

Efta-/EES- länderna: Island, Liechtenstein och Norge,

EU:s kandidatländer: Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

Dessutom är vissa insatser inom Erasmus+ öppna för organisationer från partnerländerna.

Närmare uppgifter om deltagande finns i handledningen till Erasmus+.

4.   Budget och projektens löptid

Denna ansökningsomgång har en öronmärkt budget som uppskattas till sammanlagt 1 871,1 miljoner euro:

Allmän och yrkesinriktad utbildning

:

1 645,6 miljoner euro (3)

Ungdom

:

186,7 miljoner euro

Jean Monnet

:

11,4 miljoner euro

Idrott

:

27,4 miljoner euro

Den sammanlagda budgeten som öronmärkts för denna ansökningsomgång samt dess fördelning är preliminär och kan ändras om de årliga arbetsprogrammen för Erasmus+ ändras. De sökande ombes att regelbundet titta på de årliga arbetsprogrammen för Erasmus+ och ändringarna i dem, vilka offentliggörs på följande adress:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

Där anges den tillgängliga budgeten för varje insats som ingår i ansökningsomgången.

Bidragens nivå samt projektens löptid varierar beroende på sådana faktorer som projektets typ och antal medverkande partner.

5.   Sista ansökningsdag

Alla tidsfrister för ansökning löper ut klockan 12.00 (middagstid), lokal tid Bryssel.

Programområde 1

Mobilitet för enskilda personer inom ungdomsområdet

2 februari 2016

Mobilitet för enskilda personer inom allmän och yrkesinriktad utbildning

2 februari 2016

Mobilitet för enskilda personer inom ungdomsområdet

26 april 2016

Mobilitet för enskilda personer inom ungdomsområdet

4 oktober 2016

Gemensamma mastersexamina inom Erasmus Mundus

18 februari 2016

Storskaliga evenemang inom Europeiska volontärtjänsten

1 april 2016

Programområde 2

Strategiska partnerskap på ungdomsområdet

2 februari 2016

Strategiska partnerskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom

26 april 2016

Strategiska partnerskap på ungdomsområdet

4 oktober 2016

Kunskapsallianser, sektoriella kunskapsallianser

26 februari 2016

Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning

10 februari 2016

Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet

2 februari 2016

1 juli 2016

Programområde 3

Möten mellan ungdomar och beslutsfattare på ungdomsområdet

2 februari 2016

26 april 2016

4 oktober 2016

Jean Monnet-insatser

Professurer, moduler, center, bidrag till sammanslutningar, nätverk och projekt

25 februari 2016

Insatser inom idrott

Samarbetspartnerskap endast med koppling till Europeiska idrottsveckan 2016

21 januari 2016

Samarbetspartnerskap utan koppling till Europeiska idrottsveckan 2016

12 maj 2016

Små samarbetspartnerskap

12 maj 2016

Ideella europeiska idrottsevenemang endast med koppling till Europeiska idrottsveckan 2016

21 januari 2016

Ideella europeiska idrottsevenemang utan koppling till Europeiska idrottsveckan 2016

12 maj 2016

Närmare information om inlämning av ansökan finns i programhandledningen till Erasmus+.

6.   Ytterligare information

Närmare villkor för denna ansökningsomgång, inbegripet prioriteringarna, finns i programhandledningen för Erasmus+ på följande adress:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Programhandledningen till Erasmus+ utgör en del av denna ansökningsomgång och villkoren för deltagande och finansiering i handledningen gäller fullt ut för denna ansökningsomgång.


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 50.

(2)  Med undantag av Jean Monnet-insatserna, som organisationer från hela världen får söka till.

(3)  I detta belopp ingår medel till den högre utbildningens internationella dimension (276,5 miljoner euro sammanlagt).