17.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/2


Inbjudan att lämna förslag IX-2016/01 – ”Bidrag till politiska partier på europeisk nivå”

(2015/C 200/02)

Enligt artikel 10.4 i fördraget om Europeiska unionen bidrar de politiska partierna på europeisk nivå till att skapa ett europeiskt medvetande och uttrycka unionsmedborgarnas politiska vilja. Enligt artikel 224 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska Europaparlamentet och rådet genom förordningar som antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa regler för de politiska partier på europeisk nivå som avses i artikel 10.4 i fördraget om Europeiska unionen och särskilt bestämmelser om deras finansiering.

I detta sammanhang offentliggör parlamentet en förslagsinfordran för bidrag till politiska partier på europeisk nivå.

1.   Grundläggande rättsakt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (nedan kallad förordning (EG) nr 2004/2003) (1).

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 2004/2003 (nedan kallat presidiets beslut av den 29 mars 2004) (2).

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (nedan kallad budgetförordningen) (3).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (nedan kallad tillämpningsföreskrifterna) (4).

2.   Syfte

Enligt artikel 2 i presidiets beslut av den 29 mars 2004 ska Europaparlamentet ”varje år, före utgången av det första halvåret under det år som föregår det år för vilket ansökan om bidrag gäller, offentliggöra en inbjudan att lämna förslag för dem som vill ansöka om bidrag till partier och stiftelser”.

Denna förslagsinfordran avser bidragsansökningar för räkenskapsåret 2016 som omfattar verksamhetsperioden från den 1 januari till den 31 december 2016. Bidragets syfte är att stödja mottagarens årliga arbetsprogram.

3.   Prövningsbarhet

Man kommer endast att beakta skriftliga ansökningar som lämnats in på de formulär för bidragsansökan som finns i bilaga 1 till presidiets beslut av den 29 mars 2004 och adresserats till Europaparlamentets talman inom tidsfristen.

4.   Kriterier och styrkande handlingar

4.1   Stödkriterier

För att kunna få stöd måste ett politiskt parti på europeisk nivå uppfylla de villkor som anges i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 2004/2003, nämligen följande:

a)

Det måste vara en juridisk person i den medlemsstat där det har sitt säte.

b)

Det måste företrädas av ledamöter i Europaparlamentet eller de nationella eller regionala parlamenten eller regionala församlingarna i åtminstone en fjärdedel av medlemsstaterna eller ha erhållit i åtminstone en fjärdedel av medlemsstaterna minst tre procent av rösterna i var och en av dessa medlemsstater i de senaste valen till Europaparlamentet.

c)

Det måste respektera, i synnerhet i sitt program och i sin verksamhet, de principer på vilka Europeiska unionen grundar sig, nämligen principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen.

d)

Det måste ha deltagit i eller uttryckt sin avsikt att delta i valen till Europaparlamentet.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EG) nr 2004/2003 får en ledamot av Europaparlamentet vara medlem av endast ett politiskt parti på europeisk nivå (artikel 10.1 sista stycket i förordning (EG) nr 2004/2003).

De politiska partierna ska därför upplysas om att Europaparlamentet tillämpar bestämmelserna i artikel 3.1 b, vilket innebär att en ledamot av Europaparlamentet får vara medlem av endast det politiska parti på europeisk nivå i vilket ledamotens nationella politiska parti är medlem.

4.2   Uteslutningskriterier

De sökande måste också intyga att de inte befinner sig i någon av de situationer som beskrivs i artiklarna 106 och 107 i budgetförordningen.

4.3   Urvalskriterier

De sökande måste styrka att de har den rättsliga och ekonomiska bärkraft som krävs för att utföra det arbetsprogram som anges i ansökan om finansiering och att de har den tekniska kapacitet och ledarförmåga som krävs för att framgångsrikt genomföra det arbetsprogram som de ansöker om bidrag för.

4.4   Kriterier för fördelning av stöd

I enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 2004/2003 kommer de tillgängliga anslagen för budgetåret 2016 att fördelas enligt nedanstående mellan de politiska partier vars begäran om finansiering varit föremål för ett positivt beslut när det gäller kriterierna för giltighet, stödberättigande, uteslutning och urval:

a)

15 procent ska fördelas i lika delar.

b)

85 procent ska fördelas mellan dem som har valda ledamöter i Europaparlamentet, i proportion till antalet valda ledamöter.

4.5   Styrkande handlingar

För bedömningen av dessa kriterier bör de sökande tillhandahålla följande styrkande handlingar:

a)

Följebrev i original där det ansökta bidragsbeloppet anges.

b)

Ansökningsformuläret i bilaga 1 i presidiets beslut av den 29 mars 2004, vederbörligen ifyllt och undertecknat (med skriftlig sanningsförsäkran).

c)

Stadgar för det politiska partiet (5).

d)

Officiellt registreringsintyg (6).

e)

Aktuellt bevis på det politiska partiets existens.

f)

Lista på styrelsens ordförande/medlemmar (efternamn, förnamn, titlar eller befattningar inom det ansökande partiet) (7).

g)

Handlingar som intygar att den sökande uppfyller villkoren i artikel 3.1 b i förordning (EG) nr 2004/2003.

h)

Handlingar som intygar att den sökande uppfyller villkoren i artikel 3.1 d i förordning (EG) nr 2004/2003 (8)  (9).

i)

Det politiska partiets program (10).

j)

Komplett årsredovisning för 2014, attesterad av det externa revisionsorganet (11)  (12).

k)

Beskrivning av det årliga arbetsprogrammet.

l)

Preliminär verksamhetsbudget för den stödberättigande perioden (1 januari 2016 till 31 december 2016), med angivande av de utgifter som är berättigade till stöd ur gemenskapens budget.

5.   Finansiering från EU:s budget

Anslagen för budgetåret 2016 till artikel 402 i Europaparlamentets budget, ”Bidrag till europeiska politiska stiftelser”, uppskattas till totalt 31 400 000 EUR. De måste godkännas av budgetmyndigheten.

Det högsta beloppet för Europaparlamentets ekonomiska stöd får inte överstiga 85 procent av de stödberättigande utgifterna i de europeiska politiska partiernas driftsbudgetar. Bevisbördan för detta ligger hos det berörda politiska partiet.

Finansieringen ska ske i form av ett bidrag till administrationskostnader, såsom föreskrivs i budgetförordningen och tillämpningsföreskrifterna. Reglerna för utbetalningen av stödet och skyldigheterna i samband med dess användning kommer att fastställas i de beslut om stöd för vilka det finns en mall i bilaga 2a i presidiets beslut av den 29 mars 2004.

6.   Förfarande och sista dag för inlämnande av förslag

6.1   Sista ansökningsdag och inlämning av ansökningar

Sista dagen för att lämna in ansökningar är den 30 september 2015. Ansökningar som lämnats in efter detta datum kommer inte att beaktas.

Ansökningarna måste

a)

göras på ansökningsformuläret (bilaga 1 i presidiets beslut av den 29 mars 2004),

b)

vara undertecknade av den sökande eller dennes behörige företrädare,

c)

lämnas in i dubbla kuvert; båda kuverten ska tillslutas. På det inre kuvertet ska det, utöver den adressatavdelning som anges i inbjudan att lämna förslag, stå följande:

”CALL FOR PROPOSALS – 2016 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY OTHER UNAUTHORISED PERSON”

Om självhäftande kuvert används ska de förseglas med tejp. Avsändaren ska sedan skriva sin namnteckning tvärs över denna tejp. Både avsändarens skriftliga underskrift och dennes organisations stämpel anses som avsändarens underskrift.

Förutom avsändarens egen adress ska följande adress skrivas på det yttre kuvertet:

EUROPEAN PARLIAMENT

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxemburg

LUXEMBURG

Följande adress ska skrivas på det inre kuvertet:

President of the European Parliament

Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxemburg

LUXEMBURG

d)

De ska skickas senast det datum då tidsfristen löper ut enligt vad som fastställts i inbjudan att lämna förslag, antingen med rekommenderad post (postens stämpel gäller) eller med bud (datumet på budfirmans inlämningskvitto gäller).

6.2   Vägledande förfarande och tidsplan

Nedanstående förfaranden och tidsfrister kommer att tillämpas vid tilldelningen av stöd till politiska partier på europeisk nivå:

a)

Ansökningen insänds till Europaparlamentet (senast den 30 september 2015).

b)

Europaparlamentets enheter behandlar ansökningarna och gör ett urval. Endast de godkända ansökningarna kommer att behandlas utifrån de kriterier för stödberättigande, uteslutning och urval som anges i inbjudan att lämna förslag.

c)

Europaparlamentets presidium fattar beslut om beviljande (i princip senast den 1 januari 2016 i enlighet med artikel 4 i presidiets beslut av den 29 mars 2004).

d)

Underrättelse om beslut om stöd.

e)

En förhandsfinansiering på 80 procent betalas ut (inom 15 dagar efter beslutet om beviljande).

6.3   Mer information

Följande texter finns tillgängliga på Europaparlamentets webbplats:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

Förordning (EG) nr 2004/2003.

b)

Presidiets beslut av den 29 mars 2004.

c)

Formulär för bidragsansökan (bilaga 1 till presidiets beslut av den 29 mars 2004).

Frågor angående denna inbjudan att lämna förslag för beviljande av bidrag ska skickas med e-post (ange vilken publikation det gäller) till följande adress: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4   Behandling av personuppgifter

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (13) kommer personuppgifter som finns i ansökan om finansiering och dess bilagor att behandlas i enlighet med lojalitetsprincipen, lagenlighetsprincipen och proportionalitetsprincipen, och för detta projekts uttryckligt angivna och legitima ändamål. För att behandla ansökan kan de potentiella stödmottagarnas personuppgifter behandlas av Europaparlamentets behöriga enheter och organ och överföras till enheter för internrevision, Europeiska revisionsrätten, panelen för finansiella oegentligheter eller Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) i syfte att skydda gemenskapernas finansiella intressen.

Namn på ledamöter och företrädare för de europeiska politiska partier som anges i bidragsansökan för att uppfylla representationskriteriet i artikel 3.1 b i förordning (EG) nr 2004/2003 får offentliggöras av Europaparlamentet och lämnas ut till allmänheten genom tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets handlingar (14). De politiska partierna uppmanas att till ansökan bifoga en deklaration som undertecknats av berörda medlemmar av eller företrädare för partiet, i vilken anges att de har informerats och ger sitt samtycke till att deras namn lämnas ut till allmänheten.

Varje enskild berörd person har rätt att vända sig till Europeiska datatillsynsmannen (edps@edps.europa.eu) för att överklaga ett beslut.


(1)  EUT L 297, 15.11.2003, s. 1.

(2)  EUT C 155, 12.6.2004, s. 1.

(3)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

(5)  Eller en försäkran på heder och samvete om att uppgifterna i de handlingar som redan översänts inte har ändrats.

(6)  Eller en försäkran på heder och samvete om att uppgifterna i de handlingar som redan översänts inte har ändrats.

(7)  Eller en försäkran på heder och samvete om att uppgifterna i de handlingar som redan översänts inte har ändrats.

(8)  Eller en försäkran på heder och samvete om att uppgifterna i de handlingar som redan översänts inte har ändrats.

(9)  Inklusive en förteckning över de valda personer som avses i artikel 3.1 b första stycket och i artikel 10.1 b i förordningen.

(10)  Eller en försäkran på heder och samvete om att uppgifterna i de handlingar som redan översänts inte har ändrats.

(11)  Eller en försäkran på heder och samvete om att uppgifterna i de handlingar som redan översänts inte har ändrats.

(12)  Utom om det politiska partiet på europeisk nivå har bildats under innevarande år.

(13)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).