11.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 443/6


Återkallelse av en anmälan av en koncentration

(Ärende M.7468 – Oji Holdings/Itochu Corporation/Sales and Production JVs)

(Text av betydelse för EES)

(2014/C 443/03)

(Rådets förordning (EG) nr 139/2004)

Den 27 november 2014 mottog kommissionen en anmälan av en föreslagen koncentration mellan Oji Green Resources Co., Ltd och Itochu Enex Co., Ltd. Den 5 december 2014 meddelade den anmälande parten/de anmälande parterna kommissionen att den/de återkallade sin anmälan.