3.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 98/1


MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV

EPSO/AST/131/14 – ASSISTENTER (AST 3)

INSPEKTION AV KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR

2014/C 098 A/01

 

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) anordnar ett allmänt uttagningsprov på grundval av meriter och prov för att upprätta en anställningsreserv av assistenter.

Syftet med det allmänna uttagningsprovet är att upprätta en reservlista för vakanta tjänster vid Europeiska kommissionen, framför allt vid generaldirektoratet för energi i Luxemburg, samt vid de av gemensamma forskningscentrumets enheter som arbetar med kärnämneskontroll, i synnerhet vid institutet för transuraner i Karlsruhe (Tyskland), vid energiinstitutet i Petten (Nederländerna) och vid förvaltningen av anläggningen i Ispra (Italien).

Innan du ansöker bör du noggrant läsa de allmänna bestämmelser för uttagningsprov som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) C 60 A av den 1 mars 2014 och på Epsos webbplats.

De bestämmelserna utgör en del av det här meddelandet om allmänt uttagningsprov och hjälper dig att sätta dig in i de bestämmelser som gäller för proven och anmälningsförfarandet.

INNEHÅLL

I.

ALLMÄNT

II.

BEFATTNINGSBESKRIVNING

III.

BEHÖRIGHETSKRAV

IV.

TILLTRÄDESPROV

V.

TILLTRÄDE TILL UTTAGNINGSPROV OCH URVAL EFTER MERITER

VI.

ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV

VII.

RESERVLISTA

VIII.

HUR DU ANSÖKER

I.   ALLMÄNT

Antal godkända sökande som kan föras upp på listan: 32

II.   BEFATTNINGSBESKRIVNING

Generaldirektoratet för energi ska i fråga om kärnämneskontroll sörja för efterlevnaden av de åligganden och skyldigheter avseende icke-spridning av kärnämnen som beskrivs i kapitel 7 i Euratomfördraget, genom vilket Euratoms kärnämneskontroll inrättades.

Det gemensamma forskningscentrumets uppdrag är att tillhandahålla kundorienterat vetenskapligt och tekniskt stöd för utformningen, utvecklingen, genomförandet och övervakningen av EU:s politik. Forskningscentrumet är en enhet inom Europeiska kommissionen och fungerar som ett vetenskapligt och tekniskt referenscentrum för EU.

Inspektörer av kärntekniska anläggningar har till uppgift att kontrollera att de deklarationer och rapporter som anläggningarnas operatörer har lämnat är riktiga, att fysiskt kontrollera kärnämnen och att avrapportera sitt arbete. Under uppsikt från sina överordnade ska inspektörerna också kommunicera med operatörer, nationella aktörer och internationella organisationer. De kan även uppmanas att hjälpa till att utveckla, installera och underhålla säkerhetsutrustning.

Arbetsuppgifterna är framför allt följande:

Utföra inspektioner i kärntekniska anläggningar i alla stadier av kärnbränslecykeln (dvs. vid brytning av klyvbara material, omvandling, anrikning, bränsletillverkning, drift av kärnreaktorer, upparbetning av utbränt kärnbränsle, avfallshantering och slutförvaring). Inspektionerna syftar till att kontrollera anläggningarnas tekniska egenskaper och undersöka om de styrkande handlingarna för operatörens redovisning motsvarar verkligheten. Inspektionerna omfattar även kvantitativa och kvalitativa mätningar, provtagning och utvärdering av mätdata, videoövervakning och förslutningsdata.

Kontrollera att operatörerna har redovisat kärnämnena på ett korrekt och konsekvent sätt. Detta inbegriper inmatning av uppgifterna i ett datoriserat bokföringssystem, analys av avvikelser i systemet och uppföljning av dessa avvikelser tillsammans med de berörda operatörerna.

Bidra till att utforma system för säkerhetskontroll för varje kärnteknisk anläggning, företräda kommissionen vid möten med operatörer, nationella myndigheter och internationella organisationer såsom Internationella atomenergiorganet samt utarbeta utförliga rapporter.

Analysera kärnämnesprov, antingen i laboratorier på platsen eller i Europeiska kommissionens laboratorier. Detta inbegriper också kalibrering och testning av kvaliteten på analysutrustningen samt hantering av radioaktiva prover i en kontrollerad omgivning.

Utveckla, förbereda och kalibrera den utrustning och de instrument som ska användas vid inspektionerna på platsen samt installera och underhålla mät- och övervakningsutrustningen, bl.a. systemen för videoövervakning och de elektroniska förslutningssystemen i de kärntekniska anläggningarna.

Dessa arbetsuppgifter kan fördelas mellan flera olika arbetslag. Sökande kan visserligen vara specialiserade på en eller flera av uppgifterna, men det kan vara en fördel med tvärvetenskapliga kunskaper på de ovannämnda områdena. Inspektörerna uppmanas att byta arbetslag under årens lopp.

Denna verksamhet styrs av bestämmelserna i Euratomfördraget, den sekundärlagstiftning som antagits enligt det fördraget samt de internationella avtal i vilka Europeiska atomenergigemenskapen är part. Arbetet innebär ett stort antal tjänsteresor och kräver att du vistas i de kärntekniska anläggningarnas kontrollerade områden. Eftersom kärntekniska anläggningar ofta är isolerat belägna fordras körkort.

Inspektörer av kärntekniska anläggningar måste ha genomgått godkänd säkerhetsprövning.

III.   BEHÖRIGHETSKRAV

Sista dagen för webbanmälan måste du uppfylla följande allmänna och särskilda krav:

1.

Allmänna krav

a)

Du ska vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater.

b)

Du ska åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter.

c)

Du ska ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning.

d)

Du ska uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

2.

Särskilda krav

2.1

Utbildning

Avslutad högre utbildning (styrkt med examensbevis) inom teknik, naturvetenskap eller tillämpad vetenskap, t.ex. kärnfysik, kärnkemi, strålskydd, strålningsbiologi, fysik, kemi eller ingenjörsvetenskap

eller

avslutad allmän eller teknisk sekundärutbildning (styrkt med avgångsbetyg) som ger tillträde till högre utbildning och minst tre års yrkeserfarenhet på ett område som är relevant för tjänsten.

Obs! Denna yrkeserfarenhet får inte tillgodoräknas i den yrkeserfarenhet som krävs enligt punkt 2.2.

2.2

Yrkeserfarenhet

Du ska ha arbetat minst tre år, varav två år på något av områdena kärnfysik, kärnkemi, strålskydd, strålningsbiologi, fysik, kemi eller ingenjörsvetenskap, på ett annat relevant tekniskt område eller på området för tillämpad vetenskap. Yrkeserfarenheten ska ha förvärvats inom kärnenergiindustrin, inom ett centrum för kärnforskning, inom ett offentligt nationellt eller internationellt organ eller på ett annat lämpligt område.

Relevant fortbildning som ägt rum efter examen får tillgodoräknas som högst ett års erfarenhet.

Du får endast tillgodoräkna dig yrkeserfarenhet som erhållits efter den examen som ger tillträde till uttagningsprovet.

2.3

Språkkunskaper  (1)

Språk 1

Förstaspråk

Fördjupade kunskaper i ett av Europeiska unionens officiella språk.

Språk 2

Andraspråk (som måste vara ett annat än språk 1)

Tillfredsställande kunskaper i engelska, franska eller tyska.

I enlighet med EU-domstolens dom (stora avdelningen) i mål C-566/10 P, Republiken Italien mot Europeiska kommissionen, ska EU-institutionerna i samband med detta uttagningsprov ange orsakerna till att valet av andraspråk begränsas till ett visst antal av EU:s officiella språk.

Vi vill därför informera dig om att andraspråken för det här uttagningsprovet har fastställts i tjänstens intresse, vilket innebär att nyanställda direkt ska kunna börja arbeta och kommunicera väl i sitt dagliga arbete. Om så inte är fallet, är det stor risk för att institutionerna inte fungerar effektivt.

Enligt långvarig praxis inom EU-institutionerna när det gäller intern kommunikation, och med beaktande av avdelningarnas behov i fråga om extern kommunikation och handläggning av ärenden, är det engelska, franska och tyska som används mest. Dessutom är engelska, franska och tyska de vanligaste andraspråken i EU och även de som oftast studeras som andraspråk. Med tanke på den utbildningsnivå och yrkeserfarenhet som idag krävs av den som söker en EU-tjänst kan de sökande förväntas behärska minst ett av dessa språk. I tjänstens intresse och mot bakgrund av de sökandes behov och kompetens samt med beaktande av det område som uttagningsprovet gäller bör delprov därför anordnas på dessa tre språk för att garantera att alla sökande, oavsett vilket som är deras första officiella språk, behärskar minst ett av dessa tre officiella språk i arbetet. Genom att på detta sätt bedöma de sökandes särskilda kompetens kan institutionerna bilda sig en uppfattning om de sökandes förmåga att i en omgivning som liknar den som de skulle arbeta i, omedelbart börja utföra sina arbetsuppgifter.

Av samma anledningar bör antalet kommunikationsspråk mellan de sökande och institutionen begränsas, vilket också gäller de språk som används för att fylla i ansökningsformulären. Detta krav garanterar dessutom att jämförelsen och kontrollen av de sökandes ansökningar blir mer enhetlig.

För att alla ska behandlas lika ska dessutom alla sökande, även de som har engelska, franska eller tyska som första officiella språk, göra dessa delprov på sitt andraspråk, som ska väljas bland dessa tre språk.

Dessa bestämmelser påverkar inte möjligheterna till fortbildning i språk för att kunna arbeta på ett tredje språk i enlighet med artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna.

IV.   TILLTRÄDESPROV

Tillträdesproven görs på dator och anordnas av Epso. Uttagningskommittén avgör provens svårighetsgrad och godkänner innehållet i proven på grundval av förslag från Epso.

Tillträdesproven anordnas endast om de sökande överstiger ett visst antal. Detta antal fastställs av Epsos direktör i egenskap av tillsättningsmyndighet, efter det att registreringen av ansökningar har avslutats. Du informeras om detta via ditt Epsokonto.

Om inga tillträdesprov anordnas kommer lämplighetstest att anordnas vid utvärderingscentrumet (se avsnitt VI.2).

1.

Kallelse

Du kallas till proven om du har validerat din ansökan i tid (se avsnitt VIII).

Obs!

1.

Genom att validera din ansökan intygar du att du uppfyller de allmänna och särskilda kraven enligt avsnitt III.

2.

För att få delta i proven ska du boka ett provdatum. Detta måste göras inom den tidsfrist som du får besked om via ditt Epsokonto.

2.

Provens innehåll och poängsättning

Flervalsfrågor som syftar till att bedöma din intellektuella kapacitet:

Delprov a

Läsförståelse

Poängsättning: 0 till 20 poäng

Krav för godkänt: 10 poäng

Delprov b

Tolkning av sifferuppgifter

Poängsättning: 0 till 10 poäng

Delprov c

Logiskt tänkande

Poängsättning: 0 till 10 poäng

 

Krav för godkänt är minst 10 poäng för delprov b och c tillsammans.

3.

Språk

Språk 1

V.   TILLTRÄDE TILL UTTAGNINGSPROV OCH URVAL EFTER MERITER

1.   Förfarande

Kontrollen av om du uppfyller de allmänna och särskilda kraven och urvalet efter meriter sker i första hand på grundval av de uppgifter som du har lämnat i ansökan.

a)

Dina svar på frågorna om de allmänna och särskilda kraven ligger till grund för en bedömning av om du ska föras upp på förteckningen över sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav för uttagningsprovet.

Om tillträdesprov har anordnats sker en kontroll av om de sökande uppfyller de allmänna och särskilda kraven. Detta görs i fallande ordning efter de sökandes resultat på tillträdesproven, till dess att man har uppnått det antal sökande  (2) som tillsättningsmyndigheten har fastställt

som både uppfyller kraven för godkänt på varje delprov och fått de bästa resultaten, och

som uppfyller behörighetskraven.

Om sista platsen upptas av flera personer med samma poängtal går alla dessa personer vidare till etappen med urval efter meriter. De elektroniska ansökningarna för de sökande vars resultat ligger under detta poängtal granskas inte.

b)

Därefter gör uttagningskommittén ett urval bland de sökande som uppfyller kraven för att delta i uttagningsprovet för att välja ut dem vars meriter (bl.a. utbildning och yrkeserfarenhet) är mest relevanta för den befattningsbeskrivning och de urvalskriterier som anges i detta meddelande om uttagningsprov. Urvalet görs enbart utifrån de uppgifter som lämnats under fliken talent screener/évaluateur de talent/Talentfilter och på grundval av en poängsättning som görs enligt följande:

Alla urvalskriterier viktas från 1 till 3 beroende på hur betydelsefullt uttagningskommittén anser att kriteriet är.

Uttagningskommittén granskar de sökandes svar och poängsätter varje svar (0–4) efter de sökandes kvalifikationer. Svarspoängen multipliceras med viktningen för varje fråga och summeras därefter till en sammanlagd slutpoäng.

Uttagningskommittén rangordnar därefter de sökande med hjälp av dessa sammanlagda slutpoäng. Till utvärderingscentrumet kallas högst tre gånger fler sökande (3) än det antal godkända sökande som kan föras upp på reservlistan. Antalet sökande som kallas anges på Epsos webbplats (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   Kontroll av uppgifterna i ansökan

Mot bakgrund av resultaten från utvärderingscentrumet kontrollerar Epso de uppgifter du lämnat i din elektroniska ansökan avseende de allmänna behörighetskraven, medan uttagningskommittén utifrån dina styrkande handlingar kontrollerar uppgifterna avseende de särskilda behörighetskraven. När det gäller urvalet efter meriter behövs styrkande handlingar bara för att bekräfta de uppgifter du har angett under fliken talent screener/évaluateur de talent/Talentfilter. Om det vid kontrollerna framkommer att uppgifterna (4) inte har något stöd i relevanta styrkande handlingar kommer du att uteslutas från uttagningsprovet.

Kontrollerna sker i fallande rangordning av de sökande som uppnått godkänt resultat och som dessutom fått de bästa sammanlagda resultaten på delproven d, e, f och g vid utvärderingscentrumet (se avsnitt VI.2). Om tillträdesprov anordnas måste de sökande också ha uppnått godkänt resultat på delproven a, b och c. Kontrollerna görs till dess att man nått det antal sökande som får föras upp på reservlistan och som uppfyller alla behörighetskrav. Handlingarna för sökande som inte ingår i denna grupp granskas inte.

3.   Urvalskriterier

Vid urval efter meriter kommer uttagningskommittén att ta hänsyn till följande kriterier:

1.

Yrkeserfarenhet när det gäller utveckling av försöksteknik inom kärnfysik, kärnkemi, strålskydd, strålningsbiologi, fysik, kemi, ingenjörsvetenskap eller något annat relevant ämne på det tekniska området eller området för tillämpad vetenskap, inbegripet utförande, analys och utvärdering av försök.

2.

Yrkeserfarenhet när det gäller genomförande av försöksteknik inom kärnfysik, kärnkemi, strålskydd, strålningsbiologi, fysik, kemi, ingenjörsvetenskap eller något annat relevant ämne på det tekniska området eller området för tillämpad vetenskap, inbegripet utförande, analys och utvärdering av försök.

3.

Yrkeserfarenhet när det gäller utveckling av mätteknik inom kärnfysik, kärnkemi, strålskydd, strålningsbiologi, fysik, kemi, ingenjörsvetenskap eller något annat relevant ämne på det tekniska området eller området för tillämpad vetenskap.

4.

Yrkeserfarenhet när det gäller genomförande av mätteknik inom kärnfysik, kärnkemi, strålskydd, strålningsbiologi, fysik, kemi, ingenjörsvetenskap eller något annat relevant ämne på det tekniska området eller området för tillämpad vetenskap.

5.

Yrkeserfarenhet av informationsteknik som avser utveckling eller genomförande av försöksteknik eller mätteknik inom kärnfysik, kärnkemi, strålskydd, strålningsbiologi, fysik, kemi, ingenjörsvetenskap eller något annat relevant ämne på det tekniska området eller området för tillämpad vetenskap.

6.

Yrkeserfarenhet av informationsteknik som avser databashantering och redovisningssystem.

7.

Yrkeserfarenhet av lagstiftningsaspekter på det kärntekniska området.

8.

Yrkeserfarenhet av att redovisa kärnmaterial.

9.

Internationell erfarenhet på minst ett av de områden som nämns ovan (punkt 1–8), inbegripet erfarenhet av samarbete med relevanta internationella organisationer.

10.

Erfarenhet av förhandlingar med tredje man, t.ex. myndigheter i andra medlemsstater, företrädare för operatörer av anläggningar eller företag.

VI.   ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV

1.

Kallelse

Om du tillhör de sökande (5) som

uppfyller de allmänna och särskilda krav som anges i avsnitt III enligt de uppgifter som du har lämnat i webbanmälan

och

har uppnått ett av de bästa resultaten vid urvalet efter meriter,

får du en kallelse till proven vid utvärderingscentrumet. De äger i allmänhet rum i Bryssel (6) och pågår i en eller två dagar.

2.

Utvärderingscentrum

Du kommer att bedömas i tre delprov, vars innehåll fastställs av uttagningskommittén:

Din intellektuella kapacitet kommer att bedömas med hjälp av följande delprov (om detta inte redan skett vid tillträdesproven):

a)

Läsförståelse

b)

Tolkning av sifferuppgifter

c)

Logiskt tänkande

Din särskilda kompetens kommer att bedömas med hjälp av följande delprov:

d)

En strukturerad intervju om din kompetens på området. Intervjun görs utifrån de svar som du har lämnat under fliken talent screener/évaluateur de talent/Talentfilter i din ansökan.

Din allmänna kompetens  (7) kommer att bedömas med hjälp av följande delprov:

e)

Uppsats

f)

Gruppövning

g)

Strukturerad intervju om dina allmänna kompetenser

Var och en av de allmänna kompetenserna testas med följande metoder:

 

Uppsats

Gruppövning

Strukturerad intervju

Analys och problemlösning

x

x

 

Kommunikation

x

 

x

Kvalitet och resultat

x

 

x

Inlärning och utveckling

 

x

x

Prioritering och organisation

x

x

 

Stresstålighet

 

x

x

Samarbete

 

x

x


3.

Språk

Språk 1 för delproven a, b och c.

Språk 2 för delproven d, e, f och g.

4.

Poängsättning och viktning

Intellektuell kapacitet

a)

Läsförståelse: 0 till 20 poäng

Krav för godkänt: 10 poäng

b)

Tolkning av sifferuppgifter: 0 till 10 poäng

c)

Logiskt tänkande: 0 till 10 poäng

Krav för godkänt för delprov b och c tillsammans: 10 poäng

Delproven a, b och c är utslagsprov, men poängen på dessa delprov läggs inte till poängen på övriga delprov vid utvärderingscentrumet.

Särskild kompetens (delprov d)

0 till 100 poäng

Krav för godkänt: 50 poäng

Viktning: 55 % av totalpoängen

Allmänna kompetenser (delprov e, f och g)

0 till 10 poäng för var och en av de allmänna kompetenserna.

Krav för godkänt:

3 poäng för var och en av kompetenserna

och

35 poäng av 70 möjliga för de sju allmänna kompetenserna tillsammans.

Viktning: 45 % av totalpoängen

VII.   RESERVLISTA

1.

Reservlista

Du förs upp på en reservlista av uttagningskommittén

om du är bland de sökande (8) som fått det poängantal som krävs för godkänt på alla delprov (delprov a–g) och sammanlagt ett av de bästa resultaten på delproven d, e, f och g vid utvärderingscentrumet (uppgifter om hur många platser som finns på reservlistan finns i avsnitt I.1),

och om dina styrkande handlingar visar att du uppfyller samtliga behörighetskrav.

2.

Rangordning

Listan upprättas i bokstavsordning.

VIII.   HUR DU ANSÖKER

1.

Webbanmälan

Du anmäler dig på webben enligt instruktionerna på Epsos webbplats. Se särskilt anvisningarna för webbanmälan (How to apply/Wie kann ich mich bewerben/Mode d’emploi de l’inscription).

Sista anmälningsdag (inklusive validering): Den 6 maj 2014 kl. 12.00 (lokal tid Bryssel)

2.

Inlämning av ansökningshandlingarna

Om du är bland de sökande som kallas till utvärderingscentrumet  (9) ska du ta med dig alla ansökningshandlingar dit (en undertecknad elektronisk ansökningsblankett och styrkande handlingar).

Anvisningar: se punkt 2.1.7 i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.


(1)  Se de gemensamma europeiska referensramarna för språk (CEF) – krav på nivå: språk 1 = C1, språk 2 = B2 (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(2)  Motsvarar det antal sökande som avses i avsnitt IV andra stycket.

(3)  Sökande som inte kallas till utvärderingscentrumet kommer att få reda på sina resultat och även vilken viktning uttagningskommittén har gett var och en av frågorna.

(4)  Dessa uppgifter kontrolleras mot de styrkande handlingarna innan reservlistorna upprättas (se avsnitt VII.1 och VIII.2).

(5)  Om sista platsen upptas av flera personer med samma poängtal kallas alla dessa personer till utvärderingscentrumet.

(6)  Av organisatoriska skäl kan testerna av din intellektuella kapacitet anordnas i testcentrum i medlemsstaterna, oberoende av övriga utvärderingsprov.

(7)  Definitioner av kompetenserna finns i punkt 1.2 i handledningen för allmänna uttagningsprov.

(8)  Om sista platsen upptas av flera personer med samma poängtal förs alla dessa personer upp på reservlistan.

(9)  Du får besked om datum via ditt Epsokonto.