8.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.7103 – USS/Optrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Globalvia)

(Text av betydelse för EES)

(2014/C 38/01)

Kommissionen beslutade den 29 januari 2014 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32014M7103. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.