14.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/10


Ny nationell sida på euromynt som är avsett att sättas i omlopp

(2013/C 366/05)

Image

Nationell sida på det nya minnesmynt med valören 2 euro som är avsett att sättas i omlopp och som utges av Finland

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) får medlemsstaterna i euroområdet och de länder som har ingått ett monetärt avtal med Europeiska unionen om utgivning av euromynt ge ut minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, särskilt att endast mynt med valören 2 euro ges ut. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper som andra euromynt med valören 2 euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Utgivande land: Finland

Tema: 125-årsdagen av Nobelpristagaren och författaren F. E. SILLANPÄÄS födelse.

Beskrivning: I det inre fältet finns ett porträtt av F. E. SILLANPÄÄ. I det övre fältet finns namnet ”F. E. SILLANPÄÄ” format som en halvcirkel. Till vänster anges årtalet ”1888” och myntmärket. Till höger anges årtalet ”1964” och det utgivande landet ”FI”, samt utgivningsåret ”2013”.

Myntet hedrar minnet av F. E. SILLANPÄÄ som hela nationens farfar. F. E. SILLANPÄÄ var en stilistisk mästare och berikade den finska litteraturen genom sin djupa insikter om förhållandet mellan människan och naturen. Han fick Nobelpriset 1939, huvudsakligen för två verk, Det fromma eländet och Silja. Sillanpää var en framstående författare som blev ännu mer känd inom landet genom populära radioframträdanden och julkåserier. Efter krigsåren blev Sillanpää, med sitt långa skägg, inofficiell farfar för hela nationen. Sillanpääs berättelser om sin barndoms jular gav upphov till en älskad jultradition i Finland – han fick hela det finska folket att andäktigt samlas kring radion för att lyssna på hans julkåserier.

I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1,5 miljoner.

Utgivning: November 2013.


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1 för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som gavs ut 2002.

(2)  Se slutsatserna från rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).