26.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 313/5


Utnämning av den domare som ersätter tribunalens ordförande vad gäller behörigheten att besluta om interimistiska åtgärder

2013/C 313/10

Tribunalen har den 23 september 2013 i enlighet med artikel 106 i rättegångsreglerna beslutat att utse domaren Nicolas James Forwood till ersättare för tribunalens ordförande, när denne är frånvarande eller har förhinder, vad gäller behörigheten att besluta om interimistiska åtgärder, för perioden 23 september 2013‒31 augusti 2016.